Η ελληνική εταιρεία που διπλασίασε τα κέρδη της

Σημαντική αύξηση 16,7% παρουσίασε το 2018 ο κύκλος εργασιών της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, ανερχόμενος στα 24,2 εκατ. ευρώ, από 20,8 εκατ. ευρώ του 2017. Αύξηση για στην κερδοφορία της εταιρείας, με τα προ φόρων κέρδη στα 1.06 εκατ. ευρώ, διπλάσια σε σύγκριση εν συγκρίσει με τα κέρδη 0,54 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρονιάς.

Η ανάπτυξη του κύκλου εργασιών της Παπουτσάνης οφείλεται κυρίως στη διεύρυνση των συνεργασιών της με πολυεθνικές εταιρίες, καθώς και στη σύναψη νέων συνεργασιών. Στην αύξηση των πωλήσεων συνέβαλε, επίσης, η τοποθέτηση επώνυμων προϊόντων Olivia σε νέες αγορές του εξωτερικού, με σημαντικότερη αυτή των Η.Π.Α..Θετική επίδραση είχε, παράλληλα, η σημαντική αύξηση των πωλήσεων στην κατηγορία των ειδικών σαπωνομαζών, πρώτης ύλης για την παραγωγή στερεού σαπουνιού, που διοχετεύεται σε αγορές του εξωτερικού.

Οι εξαγωγές της Παπουτσάνης ενισχύθηκαν περαιτέρω κατά 24% και ανήλθαν σε €10 εκατ. στη χρήση 2018, που αντιπροσωπεύει ποσοστό 41% του συνολικού κύκλου εργασιών, έναντι €8,1 εκατ. της προηγούμενης χρήσης, που αντιστοιχούσε σε ποσοστό 39% του κύκλου εργασιών.

Το μικτό κέρδος κατά τη χρήση 2018 ανήλθε σε 6,7 εκατ. ευρώ έναντι 5,8 εκατ. στη χρήση 2017, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 15,1%, επηρεαζόμενο θετικά από την ανάπτυξη πωλήσεων.

Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 1,06 εκατ. ευρώ, έναντι 0,54 εκατ. ευρώ το 2017, ενώ τα κέρδη μετά φόρους διαμορφώθηκαν σε 1,1 εκατ. ευρώ έναντι 0,42 εκατ. ευρώ το 2017.

Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) άγγιξαν τα 2,9 εκατ. ευρώ, έναντι 2,3 εκατ. ευρώ το 2017, αυξημένα κατά 24,5%.

Η βελτίωση της κερδοφορίας της Παπουτσάνης επηρέασε θετικά και τις λειτουργικές ταμειακές ροές οι οποίες ανήλθαν σε 3,6 εκ. ευρώ το 2018, έναντι 2,4 εκ. ευρώ το 2017, παρουσιάζοντας αύξηση 49%.

Ο καθαρός τραπεζικός δανεισμός (τραπεζικά δάνεια μείον ταμειακά διαθέσιμα) ανήλθε σε 6,36 εκατ. ευρώ έναντι 6,88 εκατ. ευρώ το 2017. Εμφανίζεται, έτσι, μειωμένος σε σχέση με τον κύκλο εργασιών και το ενεργητικό της εταιρίας. Συγκεκριμένα, ο καθαρός δανεισμός αντιστοιχεί στο 26% του κύκλου εργασιών της Παπουτσάνης το 2018, έναντι 33% το 2017, και στο 16% του συνολικού ενεργητικού της, έναντι 19% το 2017.

Επισκόπηση ανά Τομέα Δραστηριότητας

Επώνυμα Προϊόντα

Το 23% του συνολικού κύκλου εργασιών της Παπουτσάνης προέρχεται από πωλήσεις επωνύμων προϊόντων της (Olivia, Karavaki, Natura, Aromatics κ.λπ.) στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ο τομέας αυτός αναπτύχθηκε κατά 10%, κυρίως λόγω της αύξησης των εξαγωγών και της αύξησης των πωλήσεων στις ελληνικές αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Η εταιρία σχεδιάζει την ενίσχυση της κατηγορίας επώνυμων προϊόντων, τόσο μέσω της επέκτασης της προϊοντικής γκάμας και της προώθησης των υφιστάμενων εμπορικών σημάτων της, όσο και με το λανσάρισμα νέων εμπορικών σημάτων. Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η κυκλοφορία της νέας σειράς περιποίησης μαλλιών υπό το νέο σήμα HAIRCHIC, στα τέλη του 2018. Για την υποστήριξη της σειράς, υλοποιείται ήδη ολοκληρωμένο πρόγραμμα ενεργειών προώθησης.

Ξενοδοχειακά Προϊόντα

Το 33% του κύκλου εργασιών αφορά πωλήσεις προς τη ξενοδοχειακή αγορά, οι οποίες αναπτύχθηκαν κατά 10% το έτος 2018. Η ανάπτυξη αυτή προήλθε από τις αγορές του εξωτερικού στις οποίες έχει παρουσία η Παπουτσάνης, κυρίως μέσω της συνεργασίας της με τη SYSCO Guest Supply, εταιρία που κατέχει κυρίαρχη θέση στην παγκόσμια αγορά ξενοδοχειακών προϊόντων.

Επώνυμα προϊόντα της Παπουτσάνης, υπό τα σήματα Olivia, Skin Essentials, Καραβάκι κ.ά., καθώς και προϊόντα Κορρέ -σε συνεργασία με την ομώνυμη εταιρεία- διανέμονται σε μεγάλες αλυσίδες ξενοδοχείων και σε μεμονωμένες ξενοδοχειακές μονάδες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Στον τομέα των ξενοδοχειακών προϊόντων, η Παπουτσάνης αναμένει περαιτέρω αύξηση των εξαγωγών, μέσω της διεύρυνσης των υφιστάμενων συνεργασιών της, αλλά και της δρομολογούμενης εισόδου σε νέες αγορές εντός του 2019.

Όσον αφορά την ελληνική αγορά, η Παπουτσάνης έχει ενισχύσει σημαντικά την ομάδα πωλήσεων της και στοχεύει στη δυναμική προώθηση των επώνυμων ξενοδοχειακών προϊόντων της.

Προϊόντα Τρίτων, Ιδιωτική Ετικέτα

Οι παραγωγές προϊόντων για τρίτους αντιπροσωπεύουν το 29% του κύκλου εργασιών της Παπουτσάνης. Στη συγκεκριμένη κατηγορία σημειώθηκε αύξηση πωλήσεων κατά 16% στη χρήση 2018, σε σχέση με το έτος 2017. Η ανάπτυξη αυτή προήλθε από την ελληνική αγορά και τη διεύρυνση υφιστάμενης συνεργασίας με μεγάλη πολυεθνική εταιρία του χώρου.

Στον τομέα της παραγωγής για τρίτους, η Παπουτσάνης έχει ήδη συνάψει νέες συνεργασίες, καθώς και νέες σημαντικές συμφωνίες με υφιστάμενους πελάτες, για την παραγωγή των προϊόντων τους για διάφορες Ευρωπαϊκές χώρες.

Σαπωνόμαζες

Το 15% του κύκλου εργασιών προέρχεται από βιομηχανικές πωλήσεις σαπωνόμαζας, ως πρώτης ύλης για την παραγωγή σαπουνιών. Η κατηγορία αυτή αναπτύχθηκε κατά 50% μεταξύ 2017 και 2018, λόγω της σημαντικής αύξησης των εξαγωγών.

Οι πωλήσεις της συγκεκριμένης κατηγορίας παρουσιάζουν σημαντικούς ρυθμούς ανάπτυξης την τελευταία τριετία, που οφείλεται στην αύξηση της ζήτησης από εταιρείες εξωτερικού για ειδικούς τύπους σαπωνόμαζας και στην καταξίωση της Παπουτσάνης σαν ένα από τους βασικότερους παραγωγούς τέτοιων προϊόντων στην Ευρώπη.

Η Παπουτσάνης κατέχει την κατάλληλη τεχνογνωσία για την ανάπτυξη αυτών των ειδικών βιομηχανικών προϊόντων, στην οποία οφείλεται η διαρκής ενίσχυση των πωλήσεων και των μεριδίων της σε αγορές του εξωτερικού.

Επιχειρηματική Προοπτική

Η διαρκής βελτίωση των οικονομικών μεγεθών της Παπουτσάνης αναμένεται να συνεχιστεί και το 2019, με τις προοπτικές να παραμένουν θετικές. Οι νέες συνεργασίες που έχουν επιτευχθεί και η στρατηγική ενίσχυσης των εμπορικών σημάτων και των προϊόντων της εταιρίας, δύνανται να οδηγήσουν σε διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης του κύκλου εργασιών κατά την τρέχουσα χρήση.

Συνολικά, αναμένεται ανάπτυξη και στους τέσσερεις τομείς δραστηριότητας της εταιρίας, με ενίσχυση των επώνυμων προϊόντων, αύξηση των εξαγωγών ξενοδοχειακών προϊόντων και στόχευση σε νέες αγορές και συνεργασίες. Παράλληλα, η ταχύτατα αναπτυσσόμενη κατηγορία των ειδικών σαπωνομαζών θα συνεισφέρει σημαντικά στην εκτιμώμενη ανάπτυξη του κύκλου εργασιών.

Οι πρωτοβουλίες διαχείρισης των παραγωγικών και λειτουργικών εξόδων και η αύξηση της παραγωγικότητας διασφαλίζουν τη συνέχιση της βελτίωσης της κερδοφορίας και της ρευστότητας της εταιρίας και το 2019.

Συνοψίζοντας, η πρόοδος που σημειώθηκε το 2018 στην κατεύθυνση της επίτευξη των στρατηγικών στόχων της εταιρίας κρίνεται ικανοποιητική. Για το 2019, η Παπουτσάνης δίνει έμφαση στην περαιτέρω διεύρυνση και ενίσχυση των συνεργασιών της, στην εφαρμογή εμπορικών πρωτοβουλιών, στην ανάπτυξη και εξέλιξη του προϊοντικού χαρτοφυλακίου της και την αύξηση της εξαγωγικής δραστηριότητας.

Ο κ. Μενέλαος Τασόπουλος, εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Παπουτσάνης ΑΒΕΕ, δήλωσε σχετικά με ετήσια αποτελέσματα της εταιρείας: «Είμαι ικανοποιημένος από την πρόοδο που επετεύχθη το 2018, μια χρονιά με καλές επιδόσεις, υψηλό ρυθμό ανάπτυξης και βελτιωμένη κερδοφορία. Η πορεία αυτή οφείλεται στην ενίσχυση των πωλήσεων, στην αύξηση των εξαγωγών, στη διεύρυνση των συνεργασιών μας με πολυεθνικές εταιρίες και στην ανάπτυξη νέων, καθώς και στην επέκταση της παρουσίας μας σε μεγάλες αγορές του εξωτερικού όπως των ΗΠΑ. Το 2019 συνεχίζουμε να εστιάζουμε στην ενίσχυση του κύκλου εργασιών μας, στον έλεγχο των παραγωγικών και λειτουργικών εξόδων και στην αύξηση της παραγωγικότητάς μας. Οι δυνατότητες της εταιρίας και η συνολική προϊοντική μας πρόταση, μας δημιουργούν τη βεβαιότητα ότι και φέτος θα καταγράψουμε βελτιωμένη κερδοφορία και ρευστότητα».

Ο κ. Μιχάλης Παναγής, διευθύνων σύμβουλος της Παπουτσάνης, πρόσθεσε: «Είμαι ιδιαίτερα ευτυχής που έχω αναλάβει μία εταιρία σαν την Παπουτσάνης, με μεγάλες προοπτικές και πολλά περιθώρια ανάπτυξης σε όλους τους τομείς που δραστηριοποιείται η εταιρία. Το 2018 ήταν μια πολύ θετική χρονιά. Τη χρονιά που διανύουμε παραμένουμε προσηλωμένοι στην ενίσχυση των προϊόντων μας και στην εμπορική μας στρατηγική, προσδοκώντας και πάλι διψήφιο ποσοστό ανάπτυξης του κύκλου εργασιών. Οι προοπτικές παραμένουν θετικές και είμαστε αισιόδοξοι ότι το 2019 θα είναι μία ακόμη επιτυχημένη χρονιά».

businessnews.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!