Επιδότηση 45% για υφιστάμενες και νέες μεταποιητικές και τουριστικές επιχειρήσεις με έδρα στην Κεντρική Μακεδονία

Προκηρύχθηκε νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων με επιδότηση 45% για ίδρυση και αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και τουρισμού στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014‐2020».

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης, είναι οι παρακάτω επιχειρήσεις:

Υπό ίδρυση:

Επιχειρήσεις που θα συσταθούν μετά από την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης και θα διαθέτουν έναν τουλάχιστον κωδικό δραστηριότητας (ΚΑΔ) της επένδυσης πριν την πρώτη εκταμίευση της επιχορήγησης

Νέες:

Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ

Υφιστάμενες:

Επιχειρήσεις που έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2016 και οι οποίες μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ

Δείτε ΕΔΩ την αναλυτική λίστα των επιλέξιμων ΚΑΔ του προγράμματος

Και τα τρία είδη των επιχειρήσεων που προαναφέρθηκαν, για να μπορούν να υποβάλουν πρόταση, θα πρέπει να είναι εγκατεστημένες ή να εγκατασταθούν στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και να αποδείξουν ότι διαθέτουν τουλάχιστον το 60% της απαιτούμενης ιδιωτικής συμμετοχής του προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης:
  • οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους
  • οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ).

Επιλέξιμες δαπάνες προγράμματος

  • Εργασίες σε κτιριακές εγκαταστάσεις (κάθε μορφής εργασίες μετά ή άνευ υλικών για κατασκευή, αναβάθμιση, διαμόρφωση κτιριακών υποδομών) και κάθε μορφής εργασίες διαμόρφωσης περιβάλλοντος χώρου της ενισχυόμενης επιχείρησης
  • Δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού, απαραίτητου για την λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της
  • Προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής και Τεχνολογιών Επικοινωνίας
  • Προμήθεια λογισμικού
  • Μεταφορικά μέσα
  • Δημιουργία ιστοσελίδας και e-shop
  • Πιστοποίηση προϊόντων, υπηρεσιών και διαδικασιών διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος δείτε εδώ

Προϋπολογισμός προγράμματος – Επιδότηση

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 100.000€ έως 600.000€ και η επιδότηση είναι 45%.

Σημαντικές ημερομηνίες

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα, ορίζεται η 12η Μαρτίου 2019 με νέα καταληκτική ημερομηνία στις 30 Αυγούστου 2019.


Η ERGON Σύμβουλοι Μηχανικοί® διαθέτει τους κατάλληλους συμβούλους για τη σύνταξη και υποβολή της πρότασής σας, την υποστήριξη κατά την υλοποίησή της επένδυσης και έμπειρους μηχανικούς για την παροχή τεχνικών υπηρεσιών.

Κλείστε ραντεβού καλώντας μας στο 2310 841656 ή στέλνοντας μήνυμα στο email μας info@ergon-consultants.gr


Όλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!