ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Επιδότηση 50% για ανακαίνιση και αναβάθμιση επιχειρήσεων λιανεμπορίου, εστίασης και εκπαίδευσης. Από 6 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις

Προκηρύχθηκε από το ΕΣΠΑ 2014-2020 νέο πρόγραμμα χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων με επιδότηση έως 50% για ανακαίνιση και αναβάθμιση επιχειρήσεων λιανεμπορίου, εστίασης και εκπαίδευσης με τίτλο.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Στο πλαίσιο του προγράμματος ενισχύονται αποκλειστικά υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης

 1. Έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας.
 2. Διαθέτουν τουλάχιστον έναν εκ των επιλέξιμων κωδικών δραστηριότητας (ΚΑΔ), ως ενεργή κύρια ή δευτερεύουσα, καθ’ όλη τη διάρκεια των τριών τελευταίων διαχειριστικών χρήσεων (δείτε εδώ την αναλυτική λίστα των επιλέξιμων δραστηριοτήτων του προγράμματος)
 3. Έχουν κατ’ ελάχιστον το παρακάτω πλήθος εργαζομένων μισθωτής εργασίας το έτος που προηγείται της ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης χρηματοδότησης, ως εξής:
 • Για τον κλάδο του λιανικού εμπορίου (επιλέξιμοι ΚΑΔ στις κατηγορίες 45 και 47): 1 εργαζόμενο πλήρους απασχόλησης ή 1 ΕΜΕ (ετήσια μονάδα εργασίας)
 • Για τον κλάδο της εστίασης (επιλέξιμοι ΚΑΔ στην κατηγορία 56): 2 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης ή 2 ΕΜΕ
 • Για τον κλάδο της εκπαίδευσης-κοινωνικής μέριμνας (χωρίς παροχή καταλύματος) (επιλέξιμοι ΚΑΔ στις κατηγορίες 85, 88): 5 εργαζόμενους πλήρους απασχόλησης ή 5 ΕΜΕ


Επιλέξιμες δαπάνες προγράμματος


 • Εργασίες σε κτιριακές εγκαταστάσεις και περιβάλλοντα χώρο για εξοικονόμηση ενέργειας, για αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης και διευκόλυνση των ΑμΕΑ
 • Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού για εξοικονόμηση ενέργειας και αναβάθμιση της υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους της επιχείρησης
 • Προμήθεια εξοπλισμού Πληροφορικής και Τεχνολογιών Επικοινωνίας
 • Προμήθεια λογισμικού
 • Μεταφορικά μέσα
 • Ψηφιακή προβολή/Διαφήμιση
 • Πιστοποίηση υπηρεσιών ή/και συστημάτων διαχείρισης σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα
 • Δαπάνες έκδοσης οικοδομικής άδειας για κτιριακές εργασίες
 • Μισθολογικό κόστος νέου προσωπικού
 • Δαπάνες παρακολούθησης του επενδυτικού σχεδίου

Περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος δείτε εδώ

Προϋπολογισμός προγράμματος – Επιδότηση

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 10.000€ έως 150.000€ και η επιδότηση είναι 50%.

Σημαντικές ημερομηνίες

Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους εικοσιτέσσερις (24) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των επενδυτικών σχεδίων στο Πληροφοριακό Σύστημα ορίζεται η 6η Φεβρουαρίου 2019 με καταληκτική ημερομηνία στις 19 Απριλίου 2019.

Για περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα κάντε κλικ εδώΌλες οι σημαντικές εξελίξεις στο e-mail σου από το ERGON blog!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]