Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις ενδοομιλικές συναλλαγές

Οι συναλλαγές που λαμβάνουν χώρα μεταξύ μιας ελληνικής επιχείρησης και των εταιρειών του πολυεθνικού ή ελληνικού ομίλου στον οποίο ανήκει, οι λεγόμενες δηλαδή «ενδοομιλικές συναλλαγές», αποτελούν αντικείμενο ελέγχου από τις φορολογικές αρχές. Η βασική αρχή που διέπει τις εν λόγω συναλλαγές είναι η λεγόμενη «αρχή των ίσων αποστάσεων», η οποία επιβάλλει οι συναλλαγές (π.χ. αγορές και πωλήσεις εμπορευμάτων, λήψη και παροχή υπηρεσιών, πληρωμές δικαιωμάτων, δάνεια, κ.λπ.) να πραγματοποιούνται με οικονομικούς και εμπορικούς όρους ανάλογους με εκείνους που θα ίσχυαν μεταξύ μη συνδεδεμένων προσώπων (ανεξάρτητων επιχειρήσεων) υπό ανάλογες συνθήκες.

Ως συνδεδεμένα πρόσωπα νοούνται τόσο νομικά όσο και φυσικά πρόσωπα. Συγκεκριμένα, ως «συνδεδεμένο πρόσωπο» νοείται κάθε πρόσωπο το οποίο συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στη διοίκηση, τον έλεγχο ή το κεφάλαιο άλλου προσώπου, το οποίο είναι συγγενικό πρόσωπο (ήτοι σύζυγος, γονέας ή τέκνο) ή με το οποίο συνδέεται.

Ειδικότερα, συνδεδεμένα πρόσωπα είναι (μεταξύ άλλων):

• Κάθε πρόσωπο που συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα με ποσοστό τουλάχιστον 33% στο κεφάλαιο.

• Δύο ή περισσότερα πρόσωπα είναι συνδεδεμένα όταν κάποιο τρίτο πρόσωπο συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα με τουλάχιστον 33% στο κεφάλαιό .

• Κάθε πρόσωπο με το οποίο υπάρχει σχέση ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ή ελέγχου ή ασκεί καθοριστική επιρροή σε άλλο πρόσωπο.

Σχέση ουσιώδους διοικητικής εξάρτησης ενός προσώπου από άλλο πρόσωπο υπάρχει ενδεικτικά όταν:

• Περισσότερα από τα μισά μέλη του διοικητικού συμβουλίου ή ένας ή περισσότεροι διευθύνοντες σύμβουλοι ή διαχειριστές του διορίζονται από το άλλο πρόσωπο.

• Το ίδιο πρόσωπο ή πρόσωπα που συμμετέχει στη διοίκηση του ενός προσώπου με την ιδιότητα του διευθύνοντος συμβούλου ή του διαχειριστή συμμετέχει και στη διοίκηση του άλλου προσώπου με την ιδιότητα του διευθύνοντος συμβούλου ή διαχειριστή.

• Τρίτο πρόσωπο διορίζει, και στα δύο πρόσωπα, περισσότερα από τα μισά μέλη του διοικητικού συμβουλίου τους ή έναν ή περισσότερους από τους διευθύνοντες συμβούλους τους ή διαχειριστές τους. Σχέση άμεσου ή έμμεσου ελέγχου ή άσκησης καθοριστικής επιρροής ενός προσώπου σε άλλο πρόσωπο μπορεί να υπάρχει όταν ενδεικτικά:

• Το πρόσωπο έχει δανείσει ή παρέχει εγγυήσεις για πιστώσεις του άλλου προσώπου σε ύψος που υπερβαίνει το 50% του συνόλου του ενεργητικού του δανειολήπτη.

• Τρίτο πρόσωπο (πλην τράπεζας) έχει δανείσει ή παρέχει εγγυήσεις για πιστώσεις και στα δύο πρόσωπα, σε ύψος που υπερβαίνει το 50% του συνόλου του ενεργητικού των δανειοληπτών.

• Το ένα πρόσωπο προμηθεύει ή ορίζει τον/τους προμηθευτές σε ποσοστό τουλάχιστον 90% των πρώτων και βοηθητικών υλών που απαιτούνται για την παραγωγή του συνόλου των προϊόντων του άλλου προσώπου και προκύπτει από σύμβαση (έγγραφη ή προφορική) ότι καθορίζει τις τελικές τιμές πώλησης των προϊόντων.

Η σχέση δικαιοπάροχου - δικαιοδόχου σε περιπτώσεις συμβάσεων franchising, καθώς και η σχέση του αποκλειστικού ή κύριου προμηθευτή εμπορευμάτων ή παροχής υπηρεσιών ενός προσώπου σε άλλο πρόσωπο δεν συνιστούν από μόνες τους σχέσεις σύνδεσης.

Σε περίπτωση μη τήρησης της αρχής των ίσων αποστάσεων, τα κέρδη τα οποία τελικά δεν πραγματοποιήθηκαν από την ελληνική επιχείρηση, λόγω της εφαρμογής των διαφορετικών όρων, προστίθενται στα φορολογητέα στα κέρδη της τελευταίας. Αντίστροφα, δαπάνες της δεν αναγνωρίζονται φορολογικά ως εκπεστέες στο μέτρο που κρίνεται ότι υπερβαίνουν την αγοραία αξία τους.

Η συμμόρφωση πρέπει να τεκμηριώνεται από τις ελληνικές επιχειρήσεις κάθε χρόνο με την κατάρτιση φακέλου τεκμηρίωσης ενδοομιλικών Συναλλαγών. Από την υποχρέωση αυτή απαλλάσσεται μια επιχείρηση εάν εντός της διαχειριστικής περιόδου πραγματοποίησε ενδοομιλικές συναλλαγές αξίας έως και 200.000 ευρώ αθροιστικά και εφόσον τα ακαθάριστα έσοδά της υπερβαίνουν τα 5.000.000 ευρώ. Σε περίπτωση που τα ακαθάριστα έσοδα της δεν υπερβαίνουν το ποσό αυτό, το πιο πάνω όριο των συναλλαγών ορίζεται στις 100.000 ευρώ.

Ο φάκελος τεκμηρίωσης των τιμών των ενδοομιλικών συναλλαγών καταρτίζεται μέχρι το τέλος της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος της διαχειριστικής περιόδου και συνοδεύεται από τον συνοπτικό πίνακα πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσα στην ίδια προθεσμία.


* Η κ. Τζένη Πάνου και ο κ. Γιώργος Σαμοθράκης είναι υπεύθυνοι του φορολογικού τμήματος της ASnetwork (www.asnetwork.gr).


kathimerini.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα