ΣΕΒ: 14+1 μεταρρυθμίσεις που θα φέρουν επενδύσεις στη χώρα

H Ελλάδα καλείται σήμερα να καλύψει ένα σημαντικό επενδυτικό κενό της τάξης των €100 δισ. που αφήνει πίσω της η πολυετής ύφεση. Οι επενδύσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ σήμερα είναι στο 12,6% (έναντι 26% το 2007) όταν στην υπόλοιπη Ε.Ε. είναι στο 20% και χώρες όπως η Ιρλανδία και η Τσεχία τρέχουν με ποσοστά επενδύσεων 33% και 26% επί του ΑΕΠ τους αντίστοιχα, σημειώνει ο ΣΕΒ σε έρευνά του.

Το σενάριο αύξησης των επενδύσεων με ετήσιο ρυθμό της τάξης του 15% είναι πλέον μονόδρομος για να καταφέρουμε σε τέσσερα χρόνια να προσεγγίσουμε τα ευρωπαϊκά επίπεδα επενδύσεων και να επανέλθει η οικονομία στην επιθυμητή κανονικότητα. Δυστυχώς, η επενδυτική και επιχειρηματική ανταγωνιστικότητα της χώρας παραμένει μακριά από εκείνη της Ε.Ε. Παρά την μεταρρυθμιστική προσπάθεια των τελευταίων ετών, απέχουμε σε όλους εκείνους τους δείκτες που ενθαρρύνουν τις παραγωγικές επενδύσεις. Το επιχειρηματικό περιβάλλον και η άρση των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι επενδυτές συνεχίζουν να αποτελούν ένα σημαντικό ζητούμενο.

Μετά τα μνημόνια, πρέπει να έχουμε το δικό μας σχέδιο για να πορευτούμε με δίκη μας ευθύνη. Όμως στο εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο απουσιάζει ένα πρόγραμμα επενδυτικών μεταρρυθμίσεων με ποσοτικούς στόχους και μετρήσιμες δράσεις. Οι συμμετέχοντες στο συνέδριο του ΣΕΒ «Σχεδιάζουμε το μέλλον με επενδύσεις» έλαβαν μέρος σε δημοσκόπηση για την επιλογή των σημαντικότερων μεταρρυθμίσεων με τη μεγαλύτερη θετική επίδραση στις επενδύσεις. Οι 14+1 μεταρρυθμίσεις που προκρίνονται μπορούν να καλύψουν αυτή την αδυναμία του εθνικού αναπτυξιακού σχεδίου. Καθώς προέρχονται ως αιτήματα απευθείας από τις επιχειρήσεις, μπορούν να δώσουν πρακτικές λύσεις στα συσσωρευμένα επενδυτικά αντικίνητρα στους τομείς της αδειοδότησης, φορολογίας επενδύσεων, διοικητικών βαρών, ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, καινοτομίας - τεχνολογίας και εργασιακών σχέσεων.

Πρόκειται για:

1. Ισχυρό υποστηρικτή (τον Πρωθυπουργό), ικανό να επιβάλλει την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων και με δέσμευση να το επιτύχει (Ποιος). Για το ΣΕΒ χρειάζεται συμφωνία πολιτείας, πολιτικών δυνάμεων, επιχειρήσεων για τις προδιαγραφές των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων που πρέπει να γίνουν σε βάθος εύλογου χρόνου, ώστε να πάει μπροστά η οικονομία και να επιταχυνθούν οι επενδύσεις.

2. Φορολογική προβλεψιμότητα και η έγκαιρη πραγματοποίηση ελέγχων δημιουργούν ασφάλεια και σαφήνεια ανεξαρτήτως κλάδου. Το 78% των απαντήσεων επιλέγουν σταθερότητα του εκάστοτε φορολογικού συντελεστή για τουλάχιστον για τρία έτη.

3. Η δημιουργία ενιαίου tax portfolio μειώνει τη γραφειοκρατία και διευκολύνει τις ταμειακές ροές της επιχείρησης. Το 45% των απαντήσεων επιλέγει το συμψηφισμό απαιτήσεων και υποχρεώσεων σε όλους τους φόρους και τέλη.

4. Η άρση της υπερ-φορολόγησης παραμένει ισχυρό αίτημα όλων των κλάδων. Το 73% των απαντήσεων επιλέγει σταδιακή αποκλιμάκωση (30%) φορολογίας εργασίας και επιχειρήσεων στην 5ετία.

5. Κίνητρα που συνδέονται με capex ενδιαφέρουν όλους παραγωγικούς κλάδους. Το 44% των απαντήσεων προκρίνει επιταχυνόμενες αποσβέσεις ή/και υπερ-αποσβέσεις 200%. Η διεθνής ανάλυση δείχνει ότι κίνητρα αυτά μπορούν να είναι δημοσιονομικά ουδέτερα.

6. Αδειοδότηση ενός βήματος με συγκέντρωση όλων των εγκρίσεων σε μια άδεια (one permit) προκρίνεται από το 69% των απαντήσεων.

7. Εξυπηρέτηση από δημόσιες δομές μίας στάσης (one-stop), παραμένει ψηλά στις προτιμήσεις. Το 58% των απαντήσεων προκρίνει την μεταρρύθμιση της κεντρικής αδειοδοτούσας αρχής («one-stop shop») με όλες τις αρμοδιότητες συγκεντρωμένες.

8. Το 82% των απαντήσεων ζητά επίμονα την απλοποίηση και κωδικοποίηση της νομοθεσίας, κάτι που μειώνει τα κόστη συμμόρφωσης, βελτιώνει τη σαφήνεια των ρυθμίσεων αλλά και την ασφάλεια δικαίου.

9. Πρωτόκολλα αυτοδέσμευσης - Κανόνας «€1in - €2 out». Το 28% των απαντήσεων ζητά την εφαρμογή πρωτοκόλλων αυτορρύθμισης της δημόσιας διοίκησης ώστε για κάθε νέα ρύθμιση που επιφέρει στις επιχειρήσεις διοικητικό βάρος €1, να αποσύρονται αυτόματα άλλες ρυθμίσεις με βάρος €2. Πρόκειται για μια σημαντική μεταρρύθμιση που θα πρέπει να ξεκινήσει η ίδια η δημόσια διοίκηση εσωτερικά ώστε να μειώσει τα αντικίνητρα και τη γραφειοκρατία. Οριακά στην τρίτη θέση οι επιχειρήσεις δίνουν σημαντική προτεραιότητα στους αποτελεσματικούς ελέγχους λειτουργίας της αγοράς αλλά και στην πάταξη του λαθρεμπορίου.

10. Ψηφιακές λύσεις που μειώνουν τα διοικητικά κόστη προκρίνονται από όλους τους κλάδους. Το 64% προκρίνει τη διασύνδεση μητρώων (πχ ΓΕΜΗ, Taxis, ΙΚΑ, δικαστήρια, τελωνεία, κτλ).

11. Η ταχύτερη υιοθέτηση ηλεκτρονικών συναλλαγών και τιμολόγησης σε όλο το μήκος της εφοδιαστικής αλυσίδας προκρίνεται από το 45%, Είναι δυο ψηφιακές λύσεις που μειώνουν τη φυσική παρουσία και τα έντυπα αλλά παραμένουν σε αναμονή εφαρμογής τουλάχιστον μέχρι το 2020.

12. Ειδικοί φορολογικοί και ασφαλιστικοί χειρισμοί που πέρα από την ταμειακή διευκόλυνση μειώνουν το διοικητικό κόστος και τη γραφειοκρατία. Το 56% των απαντήσεων προκρίνει την ύπαρξη 100% φοροαπαλλαγής κερδών στα 2 πρώτα έτη λειτουργίας και 50% απαλλαγή στο 3ο έτος.

13. Η διαθεσιμότητα ισχυρών κινήτρων προσέλκυσης μεγάλων εταιρειών σε ζώνες καινοτομίας προκρίνεται από το 55% των απαντήσεων. Στην Ε.Ε. τα οικοσυστήματα νεοφυών επιχειρήσεων ανθούν γύρω από μεγαλύτερες επιχειρήσεις. Στην Ελλάδα ο μετασχηματισμός της έρευνας σε προϊόντα και οι συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικά κέντρα παραμένουν περιορισμένα.

14. Μείωση φορολογίας εργασίας και ασφαλιστικών εισφορών προκρίνεται από το 82% των απαντήσεων

15. Καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας και κίνητρα στις νομοταγείς επιχειρήσεις προκρίνεται από το 63% των απαντήσεων.kerdos.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα