Οι κωδικοί -«κλειδιά» στο φετινό Ε1 για λιγότερους φόρους

Τους κωδικούς του βασικού εντύπου Ε1 της φετινής φορολογικής δήλωσης, τους οποίους πρέπει να εντοπίσουν και να συμπληρώσουν οι φορολογούμενοι για να κατοχυρώσουν δικαιώματα εκπτώσεων ή απαλλαγών από το φόρο εισοδήματος, παρουσιάζει ο Ελεύθερος Τύπος σε έναν αναλυτικό φορολογικό οδηγό.

Οι κωδικοί του εντύπου Ε1 που πρέπει να συμπληρώσουν οι φορολογούμενοι για να κατοχυρώσουν τα δικαιώματα μείωσης των φορολογικών τους επιβαρύνσεων είναι οι εξής:

1. Κωδικοί 013-014 του πίνακα 2: Μείωση τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30% για συνταξιούχους άνω των 65 ετών. Για τους συνταξιούχους που γεννήθηκαν μέχρι και την 31η-12-1952 προβλέπεται μείωση κατά 30% του συνολικού τεκμαρτού φορολογητέου εισοδήματός τους. Για να κατοχυρώσουν το δικαίωμα της έκπτωσης, οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών θα πρέπει να συμπληρώσουν τους κωδικούς 013-014 του πίνακα 2 που βρίσκεται στην 1η σελίδα του Ε1.

2. Κωδικοί 001-002, 005-006 και 009-010 του πίνακα 3: Μείωση φόρου εισοδήματος κατά 200 ευρώ για τους έχοντες αναπηρία 67% και άνω. Πρόσθετη μείωση φόρου ποσού 200 ευρώ προβλέπεται για το φορολογούμενο και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογενείας του εφόσον είναι:

* πρόσωπα με τουλάχιστον 67% αναπηρία βάσει γνωμάτευσης,
* ανάπηροι αξιωματικοί και οπλίτες, οι οποίοι έχουν αποστρατευτεί,
* θύματα πολέμου ή τρομοκρατικών ενεργειών που δικαιούνται να λαμβάνουν σύνταξη από πολεμική αιτία,.
* πρόσωπα που δικαιούνται σύνταξη από το δημόσιο ταμείο ως ανάπηροι ή θύματα εθνικής αντίστασης ή εμφυλίου πολέμου.

3. Κωδικοί 351-352 του πίνακα 4Α: Μείωση φορολογητέου εισοδήματος λόγω πληρωμής ασφαλίστρων για εξαγορά χρόνου ασφάλισης. Οι ασφαλιστικές εισφορές που κατέβαλαν το 2016 οι μισθωτοί σε ασφαλιστικούς οργανισμούς υποχρεωτικής ασφάλισης για να εξαγοράσουν χρόνο ασφάλισης μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτή εργασία. Για να διασφαλίσει τη μείωση αυτή κάθε μισθωτός θα πρέπει να αναγράψει το ποσό των εισφορών που πλήρωσε για εξαγορά στον κωδικό 351 ή 352 του πίνακα 4Α στην 1η σελίδα του Ε1.

4. Κωδικοί 125-126 του πίνακα 4Δ2: Απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για τα ανείσπρακτα ενοίκια. Τα ποσά των οφειλόμενων ενοικίων τα οποία δεν κατάφερε να εισπράξει εντός του 2017 ιδιοκτήτης ακινήτων δεν θα συνυπολογιστούν στο συνολικό φορολογητέο εισόδημά του και δεν θα επιβαρυνθούν με φόρο εισοδήματος, εφόσον:

δηλωθούν ξεχωριστά στο Ε2 και στο Ε1. Συγκεκριμένα, στο Ε2 τα ανείσπρακτα ενοίκια πρέπει να δηλωθούν στη στήλη 16 της πρώτης σελίδας και στο Ε1 πρέπει να αναγραφούν στους κωδικούς 125-126 του πίνακα 4Δ2 στην 3η σελίδα,
έως την προθεσμία υποβολής της δήλωσης έχει εκδοθεί εις βάρος τού ενοικιαστή διαταγή πληρωμής ή διαταγή απόδοσης χρήσης μίσθιου ή δικαστική απόφαση αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων ή έχει ασκηθεί εναντίον του μισθωτή αγωγή αποβολής ή επιδίκασης μισθωμάτων. Ο ιδιοκτήτης θα πρέπει, πριν από την υποβολή της δήλωσης, να προσκομίσει στη ΔΟΥ ευκρινή φωτοαντίγραφα. Ειδικά για την περίπτωση που ο μισθωτής έχει πτωχεύσει αρκεί η προσκόμιση αντιγράφου του πίνακα αναγγελίας χρεών στον οποίο εμφανίζεται η απαίτηση του εκμισθωτή.
5. Κωδικοί 159-160 του πίνακα 4Δ2: Εκπτωση δαπανών για γαίες. Οι δαπάνες για γαίες εκπίπτουν σε ποσοστό 10% επί του ακαθάριστου εισοδήματος από εκμίσθωση, υπεκμίσθωση, δωρεάν παραχώρηση και ιδιόχρηση γαιών.

6. Κωδικοί 163-164 του πίνακα 4Δ2: Εκπτωση αποζημίωσης που καταβλήθηκε σε ενοικιαστή. Από το ακαθάριστο εισόδημα εκμίσθωσης επαγγελματικής στέγης εκπίπτει το ποσό της αποζημίωσης που έχει καταβάλει ο ιδιοκτήτης στον ενοικιαστή για την πρόωρη λύση της επαγγελματικής μίσθωσης.

7. Κωδικοί 905-906, 913-914 του πίνακα 2 και 657,658,659 και 660 του πίνακα 6: Απαλλαγές από το φόρο εισοδήματος για άτομα με αναπηρία 80% και άνω. Οι μισθοί, οι συντάξεις και η πάγια αντιμισθία που χορηγούνται σε άτομα με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80% απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος.

Για την κατοχύρωση της απαλλαγής θα πρέπει:

οι μεν ολικά τυφλοί ή βαριά κινητικά ανάπηροι να συμπληρώσουν τους κωδικούς 905-906 του πίνακα 2 του Ε1,

οι λοιποί ανάπηροι να συμπληρώσουν τους κωδικούς 913-914 του πίνακα 2 του Ε1, να δηλώσουν τα απαλλασσόμενα ποσά εισοδημάτων τους στον πίνακα 6 -στους κωδικούς 659-660 όσοι δεν είναι ολικά τυφλοί ή βαριά κινητικά ανάπηροι, στους κωδικούς 657-658 οι ολικά τυφλοί ή βαριά κινητικά ανάπηροι- εφόσον τα ποσά αυτά δεν έχουν προσυμπληρωθεί στους κωδικούς 619-620 και 617-618, αντίστοιχα.

8. Κωδικοί 659-660 του πίνακα 6: Απαλλαγή αναπηρικών επιδομάτων από το φόρο εισοδήματος. Το εξωϊδρυματικό επίδομα και κάθε συναφές ποσό που καταβάλλεται σε ειδικές κατηγορίες ατόμων με αναπηρίες απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος. Τα ποσά αυτά πρέπει να αναγραφούν στους κωδικούς 659-660 του πίνακα 6, εφόσον δεν είναι προσυμπληρωμένα στους κωδικούς 619-620.

9. Κωδικοί 049-050 του πίνακα 7: Δαπάνες για αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών. Κάθε μισθωτός, συνταξιούχος και κατ’ επάγγελμα αγρότης φορολογούμενος ηλικίας κάτω των 70 ετών, που δεν υπάγεται σε ορισμένες ειδικές κατηγορίες για τις οποίες ισχύουν εξαιρέσεις, οφείλει φέτος να συμπληρώσει στον κωδικό 049 του πίνακα 7 της φορολογικής δήλωσης το συνολικό ποσό των δαπανών για αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών που εξόφλησε το 2017 μέσω πιστωτικών ή χρεωστικών καρτών ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής προκειμένου να διασφαλίσει τη μείωση του ετήσιου αναλογούντος φόρου εισοδήματος μέχρι ποσού 1.900-2.100 ευρώ ή αλλιώς για να εξασφαλίσει αφορολόγητο όριο εισοδήματος έως 8.636-9.545 ευρώ. Στον κωδικό 050 πρέπει να συμπληρώσει αντίστοιχο ποσό για τη σύζυγο.

Επίσης, κάθε μισθωτός, συνταξιούχος και κατ’ επάγγελμα αγρότης φορολογούμενος ηλικίας 70 ετών και άνω, κάθε άτομο με αναπηρία 80% και άνω, κάθε φορολογούμενος μισθωτός ή συνταξιούχος ή κατ’ επάγγελμα αγρότης που κατοικεί μόνιμα σε χωριό με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησί με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, κάθε φορολογούμενος που δεν έχει εισόδημα από καμία κατηγορία ή έχει εισόδημα μόνο από κεφάλαιο (από ακίνητα, τόκους καταθέσεων κ.λπ.) ή και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το τεκμαρτό του εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500 ευρώ, κάθε άνεργος εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ, κάθε δικαιούχος του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης, κάθε φορολογούμενος που υπηρετεί την υποχρεωτική στρατιωτική του θητεία και κάθε φορολογούμενος που βρίσκεται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν των 6 μηνών) πρέπει να συμπληρώσει στον κωδικό 049 του πίνακα 7 της δήλωσης το συνολικό ποσό των δαπανών για αγορές αγαθών και λήψη υπηρεσιών που εξόφλησε το 2017 με μετρητά προκειμένου να διασφαλίσει τη μείωση φόρου. Στον κωδικό 050 πρέπει να συμπληρώσει αντίστοιχο ποσό για τη σύζυγο. Οι φορολογούμενοι των περιπτώσεων αυτών θα πρέπει να έχουν διακρατήσει αποδείξεις λιανικών συναλλαγών με ημερομηνίες έκδοσης έτους 2017 και με συνολική αξία τουλάχιστον ίση των ποσών που θα αναγράψουν στους κωδικούς 049-050.

Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της δαπάνης που θα δηλωθεί θα πρέπει να καλύπτει:
  • το 10% του τμήματος του ετησίου εισοδήματος μέχρι τα 10.000 ευρώ,
  • το 15% του τμήματος εισοδήματος από τα 10.001 έως 30.000 ευρώ,
  • το 20% για το τμήμα εισοδήματος πάνω από τα 30.000 ευρώ.

Σε περίπτωση μη κάλυψης του απαιτούμενου συνολικού ποσοστού επί του ετησίου εισοδήματος με δαπάνες εξοφληθείσες με πλαστικό χρήμα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, το ακάλυπτο ποσό θα φορολογείται με 22%.

10. Κωδικοί 059-060 του πίνακα 7: Εκπτωση χρηματικών δωρεών. Το ποσό του φόρου εισοδήματος μειώνεται κατά το 10% των χρηματικών δωρεών προς το Δημόσιο, προς φορείς του Δημοσίου (νοσοκομεία, πανεπιστημιακά ιδρύματα, γηροκομεία κ.λπ.), προς ιερούς ναούς, ιερές μονές, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και λοιπούς μη δημόσιους φορείς που λειτουργούν για κοινωφελείς σκοπούς (ιδρύματα, κληροδοτήματα κ.λπ.), εφόσον οι δωρεές αυτές υπερβαίνουν στη διάρκεια του προηγούμενου έτους τα 100 ευρώ. Το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του φορολογητέου εισοδήματος.

11. Πίνακας 8: Πρόσθετες εκπτώσεις φόρου λόγω τέκνων. Μισθωτοί, συνταξιούχοι και κατ’ επάγγελμα αγρότες δικαιούνται ετήσιας έκπτωσης φόρου. Η έκπτωση μπορεί να φθάσει μέχρι τα 1.900 ευρώ για άγαμο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, μέχρι 1.950 ευρώ για έγγαμο με 1 εξαρτώμενο τέκνο, μέχρι 2.000 ευρώ για έγγαμο με 2 εξαρτώμενα τέκνα και μέχρι τα 2.100 ευρώ για έγγαμο με 3 ή περισσότερα εξαρτώμενα τέκνα. Για να την κατοχυρώσουν θα πρέπει να δηλώσουν τα στοιχεία των τέκνων τους στον πίνακα 8, στην τελευταία σελίδα του Ε1. Αμέσως μόλις αναγραφούν στον πίνακα αυτό τα στοιχεία των τέκνων, «ενημερώνεται» και συμπληρώνεται αυτόματα με τον αριθμό των συγκεκριμένων τέκνων ο κωδικός 003 για τον υπόχρεο ή ο κωδικός 004 για τη σύζυγο.


Πηγή: Ελεύθερος Τύπος


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα