Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERA NETS

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων καλεί τους Ελληνικούς φορείς που συμμετείχαν επιτυχώς στις Κοινές Προκηρύξεις Υποβολής Προτάσεων των Ευρωπαϊκών Δικτύων ERANETsEURONANOMED, ERANETMED, COFASP, ERANETRUS PLUS, E-RARE και TRANSCAN να υποβάλουν αιτήσεις για την χρηματοδότηση των εγκεκριμένων έργων τους.

Η Δράση χρηματοδοτείται από το ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΔΡΑΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ Ε&Τ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ - ΠΡΑΞΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΕΠΙΤΥΧΩΣ ΣΕ ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ERA-NETS». Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της Δράσης ανέρχεται σε 4.500.000 € και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους.

Οι Ευρωπαϊκές Συνεργασίες απευθύνονται στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα των συνεργαζομένων χωρών. Ως εκ τούτου, δικαίωμα υποβολής πρότασης στην κάθε Κοινή Ευρωπαϊκή Προκήρυξη για την υλοποίηση διακρατικών Ε&Τ έργων έχουν συμπράξεις Ιδιωτικών Φορέων (επιχειρήσεων όλων των μεγεθών), Δημοσίων Φορέων (Ερευνητικοί & Τεχνολογικοί φορείς, Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και Εργαστήρια αυτών) και Λοιπών Φορέων από τα κράτη που συμμετέχουν.

Ο ελάχιστος αριθμός συνεργαζόμενων φορέων από διαφορετική χώρα και το ύψος της χρηματοδότησης ανά πρόταση θα εξειδικεύεται στο πλαίσιο της εκάστοτε Κοινής Ευρωπαϊκής Προκήρυξης.

Τα προτεινόμενα Ε&Τ έργα πρέπει να αποφέρουν όφελος στις χώρες που συμμετέχουν, στους συμμετέχοντες των συμπράξεων, αλλά και γενικότερα οφέλη στην οικονομία.

Επισημαίνεται ότι η σύμπραξη με επιχείρηση θεωρείται σημαντική όμως δεν αποτελεί αποκλειστική προϋπόθεση συμμετοχής στην Κοινή Ευρωπαϊκή Προκήρυξη, εκτός και εάν ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη.

Αιτήσεις μπορούν να υποβάλουν οι φορείς οι οποίοι συμμετέχουν στα εγκεκριμένα έργα των ως άνω Κοινών Προκηρύξεων υποβολής Προτάσεων (με καταληκτική ημερομηνία μέσα στο 2014 και 2015).

Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων το οποίο θα είναι ανοιχτό από τις 18 Νοεμβρίου 2016 στον σύνδεσμο www.ependyseis.gr/mis

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής είναι η 20η Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 16:00.

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από τη Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας, Τμήμα Διμερών και Πολυμερών Διακρατικών Συνεργασιών, Μεσογείων 14-18, 11510 Αθήνα και συγκεκριμένα από τα παρακάτω στελέχη της ΓΓΕΤ:

Παρασκευή Αφεντάκη, Τμήμα Β Διμερών & Πολυμερών Διακρατικών Συνεργασιών, τηλέφωνο 210 7458112, pafe@gsrt.gr

Σοφία Δημητροπούλου, Τμήμα Β Διμερών & Πολυμερών Διακρατικών Συνεργασιών, τηλέφωνο 210 7458187, s.dimitropoulou@gsrt.gr

Δείτε παρακάτω την αναλυτική πρόσκληση της Δράσης βάσει της οποίας θα υλοποιηθούν τα έργα
   


anko-eunet.grΕγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα