ΕΥΑΘ: Ποιες είναι οι προτεραιότητες του επενδυτικού πλάνου 177 εκατ. ευρώ

Οι προτεραιότητες του επενδυτικού πλάνου 2018-2024 ύψους 177 εκατ. ευρώ αναλύθηκαν, μεταξύ άλλων, στην παρουσίαση που έκανε η ΕΥΑΘ στους οικονομικούς αναλυτές, την Πέμπτη 26 Απριλίου. 

Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, οι προτεραιότητες αυτές, εκτός από την ΕΕΝΘ και τη συντήρηση του υδραγωγείου της Αραβησσού, περιλαμβάνουν την εγκατάσταση τηλεματικής για το σύνολο του δικτύου ύδρευσης - αποχέτευσης, νέο εξοπλισμό στο χημείο ύδρευσης για τη βέλτιστη ποιότητα του παρεχόμενου ύδατος και σταδιακή αντικατάσταση αγωγών και υδρομέτρων. 

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας:

Τα οικονομικά στελέχη της ΕΥΑΘ επισήμαναν ότι η εταιρεία παραμένει σταθερά υγιής και βιώσιμη διατηρώντας τα τελευταία χρόνια την κερδοφορία της, ενώ κατά την κλειόμενη χρήση πέτυχε αύξηση των καθαρών κερδών της κατά 4 εκατ. ευρώ περίπου, το οποίο αντιστοιχεί σε αύξηση της τάξεως του 32% και αύξηση EBITDA κατά 11,4%.

Το 2017 ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών του ομίλου παρέμεινε ουσιαστικά σταθερός φτάνοντας τα € 73,4 εκατ. ευρώ έναντι € 73,3 εκατ. της προηγούμενης χρήσης (αύξηση 0,17%). Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε € 30,14 εκατ. έναντι € 29,50 εκατ. το 2016 (αύξηση 2,2%), και τα προ φόρων κέρδη έφτασαν τα € 24,9 εκατ. έναντι € 21,77 εκατ. την προηγούμενη χρήση (αύξηση 14,52%). Τα έξοδα διοίκησης μειώθηκαν κατά 9,47% και τα λοιπά λειτουργικά έξοδα κατά 69% λόγω των προσπαθειών εξορθολογισμού του κόστους και των αυξημένων προβλέψεων που επιβάρυναν την προηγούμενη χρήση. Η εταιρεία παρουσιάζει ισχυρή ταμειακή βάση με ταμειακά διαθέσιμα ύψους € 65,2 εκατ., αυξημένα κατά 15%.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, στα σημαντικά γεγονότα της χρήσης, επισημάνθηκε η αύξηση του στελεχιακού δυναμικού της εταιρείας με προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ 150 εργαζομένων, κάτι που θα επιτρέψει στην ΕΥΑΘ να καλύψει οργανωτικά κενά και να επεκτείνει τις δραστηριότητές της. 

Η ΕΥΑΘ πρότεινε μέρισμα € 0,221 ανά μετοχή το οποίο τελεί υπό την έγκριση της γενικής συνέλευσης.businessnews.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα