Κατασκευές: Έξι προτάσεις για ανάπτυξη χωρίς «δεκανίκια»

Για άλλη μια χρονιά ο κλάδος των κατασκευών βιώνει τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, με τις δραματικές επιπτώσεις της να επηρεάζουν μεγάλο αριθμό εταιριών, πολλές από τις οποίες μην αντέχοντας άλλο την έλλειψη αντικειμένου και ρευστότητας αποσύρονται από την ενεργό δραστηριότητα, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιριών Ανωτέρων Τάξεων.

Όπως αναφέρει ο ΣΤΕΑΤ, το μειωμένο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, η ανυπαρξία ιδιωτικών επενδύσεων, η αδυναμία χρηματοδότησης από τον Τραπεζικό Τομέα και η κατάρρευση της αγοράς ακινήτων, αποδυναμώνουν την προσπάθεια ανάκαμψης του κλάδου.

Όσες εταιρίες μπορούν και αντιστέκονται κάτω από αυτές τις συνθήκες, κατά κανόνα πρέπει να απολογούνται στις επιθέσεις που δέχονται γιατί συνεχίζουν, τραυματισμένες, να υπάρχουν όταν το μεγαλύτερο μέρος του κλάδου έχει καταρρεύσει.

Η επαναφορά σε αναπτυξιακή τροχιά της οικονομίας η οποία προαναγγέλλεται, είναι άμεσα συναρτημένη με την επανακινητοποίηση της παραγωγικής βάσης της χώρας, στον πυρήνα της οποίας προεξάρχουσα θέση έχουν οι κατασκευές που μπορούν και πρέπει να επαναδραστηριοποιηθούν στα πλαίσια του ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού που έχει ανάγκη η χώρα.

Η Ελλάδα απέχει πολύ από το επίπεδο αναπτυξιακής ωριμότητας των προηγμένων χωρών της Δύσης και επομένως η ανάγκη υποδομών, μικρών και μεγάλων, κάθε μορφής, είναι πολύ μεγάλη και σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα αυτές οι υποδομές παίζουν καθοριστικό ρόλο στην αναπτυξιακή της προοπτική και δυναμική.

Ο ΣΤΕΑΤ έχοντας συγκεκριμένες και ολοκληρωμένες θέσεις για την αντιμετώπιση των υπαρκτών προβλημάτων, μπορεί να συμβάλλει για την μεγαλύτερη δυνατή και καλύτερη αξιοποίηση της δυναμικής των κατασκευών, αναγκαίας προϋπόθεσης ώστε να επιτευχθούν οι αναπτυξιακοί στόχοι της χώρας.

Ειδικότερα εν όψει των εξελίξεων στην οικονομία το επόμενο διάστημα και της προσπάθειας για αυτόνομη και αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη στην χώρα χωρίς δεκανίκια, είναι απαραίτητο να προχωρήσουν άμεσα θεσμικές παρεμβάσεις και ενέργειες που είχαν τεθεί και στο παρελθόν, σήμερα όμως είναι ακόμη περισσότερο αναγκαίες και θα συνεισφέρουν αποφασιστικά στην καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των κατασκευών ως εργαλείου ανάπτυξης:

1. Ενίσχυση στο μέγιστο δυνατό του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων ειδικότερα για τα μικρότερου μεγέθους έργα.

2. Επεξεργασία και προώθηση συγκεκριμένων προτάσεων ανταποδοτικών έργων για την μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, ειδικότερα από Φορείς του Δημοσίου και Περιφέρειες. Για τον σκοπό αυτό ανάπτυξη πρωτοβουλιών σε κεντρικό επίπεδο για την κατανόηση και υιοθέτηση από τους παραπάνω φορείς των όρων και προϋποθέσεων που διέπουν την έγκριση των έργων από το Ταμείο και την πολλαπλασιαστική αξιοποίηση πόρων και ενεργοποίηση του ιδιωτικού τομέα που επιτυγχάνεται μέσα από αυτή τη διαδικασία.

3. Μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και παράλληλα εκμετάλλευση επενδυτικών κεφαλαίων, στα πλαίσια της επιδιωκόμενης και αναγκαίας για την εθνική οικονομία μόχλευσης, ειδικότερα μάλιστα υπό τις παρούσες συνθήκες αυτόνομης ανάπτυξης.

4. Ένταξη όλων των παραπάνω δράσεων, ενεργειών και προγραμματισμού στα πλαίσια της υλοποίησης ολοκληρωμένου Εθνικού Στρατηγικού Σχεδιασμού, μέσω του οποίου προγραμματίζονται και υλοποιούνται ανταποδοτικά έργα με εύλογο κόστος και υψηλή λειτουργική αξία και που με το εισόδημα που θα φέρουν θα υπάρξει επένδυση σε νέα έργα.

5. Σε συνέχεια του θετικών ενεργειών που έχουν γίνει από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με την σύσταση αρμόδιας Ομάδας Εργασίας, προώθηση και του νόμου που εξειδικεύει και θεσμοθετεί την σύσταση και λειτουργία του «Εθνικού Συστήματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Έργων» σύμφωνα με τις συγκεκριμένες και ολοκληρωμένες προτάσεις μας και καθιέρωση του «Παρατηρητηρίου Τιμών και Προδιαγραφών» που αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για την καθιέρωση ορθολογικού συστήματος παραγωγής των δημοσίων έργων και για τον έλεγχο των μεγάλων εκπτώσεων.

6. Επεξεργασία και υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων για την προώθηση της Εξωστρέφειας του ελληνικού κατασκευαστικού και τεχνικού δυναμικού με κατάλληλα μέτρα υποστήριξης του κλάδου στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Με την διαφαινόμενη έξοδο από την περίοδο των μνημονίων και την προοπτική αντιμετώπισης του προβλήματος του χρέους, ενισχύεται σοβαρά η προοπτική επανεκκίνησης της οικονομίας υπό την προϋπόθεση της λήψης συγκεκριμένων μέτρων που στηρίζουν και διευκολύνουν την επενδυτική δραστηριότητα.

Ειδικά για τον τομέα των κατασκευών, που εξ’ αντικειμένου αποτελεί βασικό αναπτυξιακό μοχλό, οι προτάσεις που προαναφέρθηκαν ενισχύουν αποφασιστικά την αναπτυξιακή στροφή της οικονομίας στην χώρα μας και καθιστούν πολύ περισσότερο αποτελεσματική την παραγωγική της ανασυγκρότηση, καταλήγει ο ΣΤΕΑΤ.euro2day.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα