Νέες αλλαγές στη διαδικασία για τα μακροχρόνια δεσμευμένα ακίνητα


Πολλές είναι οι αιτήσεις στους δήμους από ιδιοκτήτες δεσμευμένων ακινήτων που ζητούν την εφαρμογή του νέου πολεοδομικού νόμου, για άρση της απαλλοτρίωσης λόγω ρυμοτόμησης από το σχέδιο πόλης.

Έτσι χιλιάδες ιδιοκτήτες τα ακίνητα των οποίων είχαν χαρακτηριστεί ως δρόμος, παιδική χαρά, πάρκο, αθλητικές εγκαταστάσεις, νοσοκομείο, σχολείο κ.ά. μπορούν να ξεμπλοκάρουν τις ιδιοκτησίες τους με απευθείας αίτηση προς τον δήμο, χωρίς να χρειάζεται προσφυγή στη δικαιοσύνη. Το πρόβλημα είχε πάρει μεγάλες διαστάσεις, γιατί η δέσμευση στις περισσότερες περιπτώσεις ξεπερνούσε τα 20 χρόνια, ενώ έφτανε ακόμα και τα 85 χρόνια.

Οι δήμοι, μην έχοντας τα χρήματα δεν προχωρούσαν στην εφαρμογή του σχεδίου πόλης και δεν κατέβαλλαν τις αποζημιώσεις που δικαιούνταν οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι ιδιοκτήτες να προσφεύγουν στη δικαιοσύνη ακολουθώντας μία διαδικασία τόσο δαπανηρή όσο και χρονοβόρα. Με τις νέες διατάξεις ο κύριος του ρυμοτομούμενου ακινήτου μπορεί γρήγορα να αποδεσμεύσει την ιδιοκτησία του. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να χαθούν ζωτικοί για τη λειτουργία της πόλης χώροι, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα.

⇒ Τι μπορώ να κάνω για να αποδεσμεύσω;

Μπορείτε να κινήσετε τη διαδικασία άρσης της απαλλοτρίωσης λόγω ρυμοτομίας του σχεδίου πόλης, προκειμένου να αποδεσμευτεί η ιδιοκτησία σας που έχει δεσμευτεί με διοικητική πράξη.

⇒ Πότε μπορώ να κάνω αίτηση;

Μπορεί ο ιδιοκτήτης μετά την παρέλευση δεκαπενταετίας από την έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου, με το οποίο επιβλήθηκε για πρώτη φορά η ρυμοτομική απαλλοτρίωση ή δέσμευση του ακινήτου, ή την παρέλευση πενταετίας από την κύρωση της σχετικής πράξης εφαρμογής ή της πράξης αναλογισμού, να ζητήσει από τον Δήμο την άρση της απαλλοτρίωσης /δέσμευσης και την τροποποίηση του σχεδίου πόλης που θα χαρακτηρίζει το οικόπεδο οικοδομήσιμο.

Δεν χρειάζεται πλέον δικαστική απόφαση εφόσον αιτείται ο ιδιοκτήτης την τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, χωρίς να απαιτείται η έκδοση σχετικής διαπιστωτικής απόφασης. Ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, εφόσον δεν έχει ασκηθεί αίτηση για το δικαστικό καθορισμό της αποζημίωσης ή έχει παρέλθει δεκαοκτάμηνο από τη δημοσίευση, είτε της απόφασης προσωρινού καθορισμού της αποζημίωσης είτε της απόφασης οριστικού καθορισμού της αποζημίωσης, ή δεν έχει καθορισθεί αποζημίωση εξωδίκως, αιτείται προς τον οικείο δήμο ή τον κατά περίπτωση αρμόδιο για την απαλλοτρίωση φορέα, την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, προκειμένου το ακίνητο να καταστεί οικοδομήσιμο.

⇒ Τι χρειάζεται να καταθέσω στον δήμο;

Μία αίτηση για τροποποίηση του σχεδίου πόλης που θα συνοδεύεται υποχρεωτικά από τα ακόλουθα στοιχεία:

α) Έκθεση ελέγχου τίτλων υπογραφόμενη από δύο δικηγόρους.
β) Τοπογραφικό διάγραμμα, με την πρόταση τροποποίησης του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου, προκειμένου το ακίνητο να καταστεί οικοδομήσιμο.
γ) Βεβαίωση του δήμου ή του αρμόδιου φορέα για την απαλλοτρίωση ότι δεν έχει συντελεσθεί η απαλλοτρίωση και ότι ο χώρος δεν είναι κοινόχρηστος
δ) Σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται η εκπόνηση μελέτης γεωλογικής καταλληλότητας.

⇒ Τι γίνεται αν ο δήμος δεν αποχαρακτηρίζει το ακίνητο;

Μετά την αίτηση του πολίτη, ο δήμος ή ο κατά περίπτωση αρμόδιος για την απαλλοτρίωση φορέας οφείλει να γνωμοδοτήσει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την κατάθεση της αίτησης. Σε περίπτωση που εκδοθεί απόφαση να παραμείνει ο χώρος κοινόχρηστος ή κοινωφελής τότε μέσα σε διάστημα έξι (6) μηνών ή το αργότερο εννέα (9) μηνών θα πρέπει να αποζημιωθεί ο ιδιοκτήτης. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συμφωνία για το ποσό της αποζημίωσης ακολουθείται η διαδικασία δικαστικού προσδιορισμού αποζημίωσης.

⇒ Είναι ρυμοτομούμενο το οικόπεδο του γείτονα και ο δήμος ζητά να τον αποζημιώσω εγώ. Γιατί;

Οι παρόδιοι ιδιοκτήτες, σύμφωνα με το νόμο ωφελούνται από την δημιουργία ενός πάρκου, ενός δρόμου κ.λπ., για αυτό και είναι υποχρεωμένοι αναλογικά να συμμετέχουν στην αποζημίωση των θιγόμενων ιδιοκτητών. Παλιότερα οι Δήμοι αναλάμβαναν την υποχρέωση και κατέβαλλαν την αποζημίωση για λογαριασμό τους «υπέρ τρίτων», τώρα πια οι δήμοι βεβαιώνουν την οφειλή και απαιτούν από τους παρόδιους ιδιοκτήτες την καταβολή της αποζημίωσης.

⇒ Η Πολεοδομία αρνείται να μου δώσει άδεια να κτίσω στο οικόπεδο μου, αν δεν αφήσω ένα τμήμα του για τη διάνοιξη δρόμου, ενώ δεν αποζημιώθηκα. Είναι νόμιμο;

Ναι, γιατί Άδεια Δόμησης εκδίδεται όταν το οικόπεδο είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Για να θεωρηθεί ένα οικόπεδο οικοδομήσιμο πρέπει, εκτός των άλλων, να έχει πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο ή πλατεία με καθορισμένο μάλιστα πλάτος. Άρα για να αποκτήσει το οικόπεδο πρόσωπο σε κοινόχρηστο δρόμο, θα πρέπει είτε να γίνει απαλλοτρίωση είτε να αποδοθεί σε κοινή χρήση από τον ιδιοκτήτη, και προτού ακόμη λάβει την αποζημίωσή του. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, ο ιδιοκτήτης που επιθυμεί άμεσα τη χορήγηση οικοδομικής άδειας, μπορεί να θέσει ρητά με συμβολαιογραφική πράξη το ρυμοτομούμενο ακίνητο σε κοινή χρήση με την επιφύλαξη του δικαιώματος του σε αποζημίωση.

⇒ Παρέδωσα σε κοινή χρήση το ρυμοτομούμενο, αλλά δεν γκρέμισα την περίφραξη. Πειράζει;

Μετά τη δήλωση και πριν τη χορήγηση της αδείας, η αρμόδια Πολεοδομική υπηρεσία πρέπει να ελέγχει εάν έχουν κατεδαφιστεί τα ρυμοτομούμενα κτίσματα μαντρότοιχοι κλπ. και έχει τεθεί πραγματικά σε κοινή χρήση το ρυμοτομούμενο τμήμα του οικοπέδου.

⇒ Πώς μπορώ να αποζημιωθώ για την ιδιοκτησία μου;

Θα πρέπει ο δήμος να κινήσει τη διαδικασία εφαρμογή του σχεδίου συντάσσοντας μία πράξη αναλογισμού. Σύμφωνα με αυτή καθορίζονται οι οφειλές της κάθε ιδιοκτησίας και του δήμου.

⇒ Εγώ δεν έλαβα καμία απόφαση για αναγκαστική απαλλοτρίωση της ιδιοκτησίας μου, λόγω διάνοιξης δρόμου. Γιατί δε μπορώ να κτίσω;

Η ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης έγκρισης ή τροποποίησης ή επέκτασης του ρυµοτοµικού σχεδίου (σχεδίου πόλης ή της πολεοδομικής µελέτης) στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ) συνιστά και την κήρυξη της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης των θιγοµένων ιδιοκτησιών, µόνον ως προς τους δηµιουργούµενους κοινοχρήστους χώρους. 

Προσοχή: 

Η δέσµευση της ιδιοκτησίας για την δημιουργία κοινωφελών χώρων π.χ. για Νοσοκομείο γίνεται με την έκδοση ξεχωριστής πράξης για αναγκαστική απαλλοτρίωση, από τον αρµόδιο φορέα (π.χ. Υπουργείο Υγείας).


Γραμματή Μπακλατσή, Τοπογράφος – Πολεοδόμος Μηχανικός
kataskevesktirion.gr
Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα