«Πράσινο φως» για την απορρόφηση της ΕΛΒΑΛ από τη ΧΑΛΚΟΡ

Τα Διοικητικά Συμβούλια των ΧΑΛΚΟΡ και ΕΛΒΑΛ ενέκριναν το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης δι'απορρόφησης της δεύτερης από την πρώτη, όπως ανακοίνωσε η ΧΑΛΚΟΡ.

Από τη συγχώνευση θα προκύψουν 273.961.959 νέες μετοχές, ως εξής:

Η σχέση ανταλλαγής για τους μετόχους των συγχωνευόμενων εταιριών προτείνεται ως ακολούθως:

Κάθε μέτοχος της Απορροφώσας θα ανταλλάσει 1 Μετοχή ονομαστικής αξίας €0,38 ευρώ εκάστη που κατέχει στην Απορροφώσα, με 1 Νέα μετοχή της Απορροφώσας (όπως θα έχει προκύψει από τη Συγχώνευση) νέας ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ η κάθε μία.

Κάθε μέτοχος της Απορροφώμενης θα ανταλλάσσει 0,0987220346164922 μετοχές ονομαστικής αξίας €3,91 εκάστη που κατέχει στην Απορροφωμένη, με 1 Νέα Μετοχή της Απορροφώσας (όπως θα έχει προκύψει από τη Συγχώνευση) νέας ονομαστικής αξίας €0,39 ευρώ η κάθε μία.

Μετά τη Συγχώνευση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας που θα προκύψει από τη Συγχώνευση και με την κεφαλαιοποίηση Διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο της ΧΑΛΚΟΡ ποσού €2.107.779,66 θα ανέρχεται πλέον σε €146.344.218,54 και θα διαιρείται σε 375.241.586 μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,39 ευρώ η κάθε μία.
newmoney.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα