Ηλεκτροπαραγωγή από βιοαέριο δρομολογεί η ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. στην Κοζάνη

Άλματα προόδου σημειώνει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων. Λίγους μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας της πρώτης μονάδας ολοκληρωμένης διαχείρισης απορριμμάτων στην Ελλάδα, στην περιοχή της Κοζάνης, η Διαχείριση Απορριμμάτων Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. (ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.) εξέδωσε πρόσκληση σε διαγωνισμό με συμβατικό αντικείμενο την ανάδειξη αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών συλλογής και εκμετάλλευσης βιοαερίου στον Χ.Υ.Τ.Α. των κεντρικών εγκαταστάσεων ολοκληρωμένης διαχείρισης της Περιφέρειας, αυτή τη φορά για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η σύμβαση προβλέπεται να έχει 20ετή διάρκεια (από την έκδοση άδειας λειτουργίας) και η επιλογή αναδόχου θα γίνει με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα, από οικονομική άποψη, προσφορά.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο αφορά στην παροχή υπηρεσιών συλλογής και εκμετάλλευσης του βιοαερίου του ΧΥΤΑ με σκοπό την ηλεκτροπαραγωγή και συνακόλουθα την διανομή ηλεκτρικής ενέργειας στο δίκτυο. Το ενδεικτικό κόστος του έργου, το οποίο θα λειτουργήσει και ως μέτρο σύγκρισης για την επιλογή της κατάλληλης προσφοράς, είναι περίπου 7,76
εκατ. ευρώ (+Φ.Π.Α.) ενώ το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του προβλέπει την πλήρη αδειοδότηση και ολοκλήρωση των απαιτούμενων εγκαταστάσεων, σε μια περίοδο 2 ετών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η εγγυητική επιστολή για τις ενδιαφερόμενες εταιρείες απαιτεί την καταβολή ποσού που αντιστοιχεί στο 2% του ενδεικτικού προϋπολογισμού, ήτοι περίπου 155.000 ευρώ. Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών έχει οριστεί για τις 29/09/2017.

Ο ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την χρηματοδότηση και την διεκπεραίωση όλων των απαραίτητων ενεργειών για την αδειοδότηση των εγκαταστάσεων, συμπεριλαμβανομένης και της εκπόνησης όλων των αναγκαίων μελετών. Στα τεύχη δημοπράτησης που ανήρτησε η ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε., διευκρινίζονται όλες οι τεχνικές προδιαγραφές που θα πρέπει να πληροί η μονάδα καθώς και η σειρά των απαιτούμενων αδειοδοτήσεων.

Ο Γενικός Διευθυντής της ΔΙΑΔΥΜΑ, κος Δημοσθένης Μαυρίδης δήλωσε σχετικά με το νέο έργο σε τοπικό μέσο: «Το έχουμε πει εδώ και καιρό ότι θα παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια από το βιοαέριο, από τα απορρίμματα που έχουμε ήδη θαμμένα στα δύο υπάρχοντα κύτταρα του ΧΥΤΑ–καθώς τώρα πηγαίνουν για μηχανική επεξεργασία. Έφθασε πλέον η ώρα για την υλοποίησή του έργου ισχύος περίπου 1,5 MW».


ypodomes.com

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα