ΤτΕ: Αυστηροί κανόνες στην εκκαθάριση ασφαλιστικών εταιρειών

Τέλος στις πολύχρονες αλλά και πολυδάπανες εκκαθαρίσεις των ασφαλιστικών εταιρειών επιχειρεί να βάλει η Τράπεζα της Ελλάδος μέσω της απόφασης που εξειδικεύει τους κανόνες για τις ασφαλιστικές εκκαθαρίσεις, η διάρκεια των οποίων δεν θα πρέπει, όπως ορίζει, να υπερβαίνει την τριετία.

Επιπλέον τίθεται πλαφόν στα έξοδα της εκκαθάρισης, το ύψος των οποίων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% της συνολικής περιουσίας της επιχείρησης. Ο νέος κανονισμός επιδιώκει να εισαγάγει επιχειρηματική λογική στις εκκαθαρίσεις των ασφαλιστικών εταιρειών, καθώς η διαδικασία της εκκαθάρισης όπως επίσης και τυχόν συνέχισή της, πέραν δηλαδή της τριετίας, θα πρέπει να υπακούει στη σχέση κόστους-οφέλους και να δικαιολογείται από τη βελτιστοποίηση του αποτελέσματος.

Ετσι σε περίπτωση που για την ολοκλήρωση της διαδικασίας της ασφαλιστικής εκκαθάρισης απαιτηθούν περισσότερα από τρία χρόνια, ο εκκαθαριστής οφείλει να υποβάλει στην εποπτική αρχή σχέδιο επιτάχυνσης, που να αιτιολογεί την ανάγκη αυτή και να τεκμηριώνει τη σκοπιμότητα της παράτασης σε όρους προσδοκώμενης απόδοσης. Με τον τρόπο αυτό η εποπτική αρχή επιχειρεί να θέσει όριο, αποτρέποντας φαινόμενα του παρελθόντος που οδηγούσαν σε μακρόσυρτες εκκαθαρίσεις διάρκειας είκοσι ή και περισσότερων χρόνων και κατέληγαν στην πλήρη απαξίωση της περιουσίας των εταιρειών που έκλειναν, επιτυγχάνοντας μόνο την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης. Συγκεκριμένα, η ΤτΕ υποχρεώνει τον εκκαθαριστή μιας ασφαλιστικής εταιρείας να υποβάλει εντός 8 μηνών από τον διορισμό του τον γενικό προϋπολογισμό της ασφαλιστικής εκκαθάρισης για την αποπληρωμή των απαιτήσεων που έχουν οι ασφαλισμένοι ή όσοι έχουν προνομιακό δικαίωμα στο προϊόν της εκκαθάρισης, όπως το Δημόσιο και οι εργαζόμενοι. Να σημειωθεί ότι προνόμιο στις δαπάνες μιας εκκαθάρισης έχει και ο εκκαθαριστής, αλλά σύμφωνα με την απόφαση, αυτές δεν πρέπει να υπερβαίνουν το 10% της συνολικής περιουσίας της ασφαλιστικής εκκαθάρισης.

Ο εκκαθαριστής υποχρεούται να υποβάλλει ανά εξάμηνο προϋπολογισμό ρευστότητας με το κόστος των ενεργειών που πρόκειται να αναλάβει, αλλά και το όφελος που προκύπτει από αυτές, με στόχο να διαπιστωθεί κατά πόσον αυτές υπακούουν στην επιχειρηματική λογική της ανάκτησης κατά το δυνατόν περισσότερων εσόδων και στη μεγιστοποίηση του αποτελέσματος της εκκαθάρισης. Παράλληλα υποχρεούται να τηρεί δύο διακριτούς τραπεζικούς λογαριασμούς. Εναν ελεύθερο λογαριασμό για την κάλυψη των εξόδων της εκκαθάρισης και έναν δεσμευμένο για την ικανοποίηση των απαιτήσεων και ο οποίος θα κινείται μόνο έπειτα από έγκριση της ΤτΕ.

Στο πλαίσιο της υποχρέωσης που έχει για την ταχεία εκκαθάριση της επιχείρησης, ο εκκαθαριστής μπορεί να προβαίνει σε εξωτερικές αναθέσεις ή να προσλαμβάνει προσωπικό, καθώς και να συνάπτει –με την έγκριση της ΤτΕ– δάνειο προκειμένου να εξυπηρετήσει τους σκοπούς της ασφαλιστικής εκκαθάρισης.
Πηγή: Καθημερινή

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα