Επτά προτάσεις από τον ΣΕΠΑΚ για επανεκκίνηση των κατασκευών

Σε συνάντηση με εκπροσώπους του Τύπου ο πρόεδρος του Συνδέσμου Πέτρος Παπαϊωάννου και μέλη του Δ.Σ. παρουσίασαν τις προτάσεις του Συνδέσμου Επιχειρήσεων για την Ποιότητα και Ανάπτυξη των Κατασκευών (ΣΕΠΑΚ) που θα κατατεθούν στην Πολιτεία, και οι οποίες έχουν στόχο τον εκσυγχρονισμό του κλάδου των κατασκευών, την αύξηση των φορολογικών εσόδων, των θέσεων εργασίας, των ασφαλιστικών εσόδων, καθώς και την είσοδο κεφαλαίων από το εξωτερικό.

Οι προτάσεις αυτές προέκυψαν από την επεξεργασία της μελέτης του ΙΟΒΕ από τις επιστημονικές ομάδες εργασίας του ΣΕΠΑΚ και τα συμπεράσματα από το 1ο Συνέδριο Κατασκευών που διοργανώθηκε το Νοέμβριο του 2016.

Ο κλάδος των κατασκευών αποτέλεσε τα τελευταία 50 χρόνια, τον ακρογωνιαίο λίθο της ελληνικής οικονομίας και την ατμομηχανή της ανάπτυξης της χώρας. Οι επιβαρυντικές όμως για αυτόν αποφάσεις που ελήφθησαν κατά τη διάρκεια της κρίσης, τον οδήγησαν σε κατακόρυφη πτώση, συμπαρασύροντας το σύνολο της ελληνικής οικονομίας και της κοινωνίας.

1η Πρόταση

Δημιουργία ενός ενιαίου επαγγελματικού φορέα για την πρόοδο του κλάδου των κατασκευών (π.χ Ένωση Κατασκευών Ελλάδος) που θα εκπροσωπεί όλους τους φορείς του χώρου και με ισχυρή φωνή θα συνομιλεί με την Πολιτεία με αποκλειστική ευθύνη την υγιή Ανάπτυξη του κλάδου και την ποιότητα των κατασκευών.


2η Πρόταση

Δημιουργία ενός ενιαίου Υπουργείου με αναπτυξιακή νοοτροπία(π.χ. Υπουργείο Κατασκευών), με συγχώνευση και εκσυγχρονισμό των τεχνικών υπηρεσιών των διάφορων υπουργείων και υπηρεσιών, ώστε το ενιαίο Υπουργείο να συγκεντρώνει όλες τις αρμοδιότητες που έχουν σχέση με τον κλάδο των κατασκευών ("onestopshop”).


3η Πρόταση

Προτάσεις για την άμεση ανάκαμψη της Βιομηχανίας των Κατασκευών:

• Μείωση, απλοποίηση και σταθεροποίηση του φορολογικού πλαισίου, με κατάργηση του "Συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ", μείωση του συντελεστή ΦΠΑ στο 13% για αγορές νέων ακινήτων και ανά διετία επικαιροποίηση του συστήματος των αντικειμενικών αξιών, οι οποίες πρέπει να ταυτιστούν με τις εμπορικές.
• Εκσυγχρονισμό και επιτάχυνση στην απονομή δικαιοσύνης στα θέματα των ακινήτων.
• Δημιουργία αυτόνομων Κέντρων Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων στις μεγάλες επενδύσεις.
• Άμεση εξόφληση των οφειλών του Δημοσίου προς τους αναδόχους των έργων και τους προμηθευτές υλικών.
• Επιδότηση μέσω προγραμμάτων στις βιομηχανίες δομικών υλικών για τη βελτίωση της ποιότητας και την πιστοποίηση των προϊόντων τους.
• Πρωταρχική ολοκλήρωση των απαλλοτριώσεων, ως προϋπόθεση δημοπράτησης έργου.

4η Πρόταση

Προτάσεις για την άμεση απλοποίηση της πολεοδομικής νομοθεσίας και των αδειοδοτήσεων:

• Με άμεση απλοποίηση της έννοιας του συντελεστή δόμησης και των περιορισμών που τίθενται, ώστε να είναι λίγοι, κατανοητοί και να μπορούν να ελέγχονται από όλους τους πολίτες (π.χ. περιορισμοί ορίων αποστάσεων, ύψους, εμβαδού κάλυψης του στερεού).
• Δημιουργία μόνιμης επιτροπής, ως Εθνικό Συμβούλιο Πολεοδομικής Νομοθεσίας και Αδειοδοτήσεων και μόνιμο Γενικό Γραμματέα στο "Υπουργείο Κατασκευών",ώστε να υπάρχει βαθιά γνώση και να μη αλλάζει συνεχώς η νομοθεσία.
• Ηλεκτρονική διακυβέρνηση με απλοποιημένες μεθόδους, στον τομέα όλων των αδειοδοτήσεων της χώρας και ολοκλήρωση των χαρτογραφήσεων του κτηματολογίου και των χρήσεων γης.


5η Πρόταση

Προτάσεις για την θεσμική απλοποίηση της νομοθεσίας που αφορούν τα έργα και τα ακίνητα:

• Απλοποίηση και σταθεροποίηση του θεσμικού πλαισίου που διέπει τον κλάδο των κατασκευών, ώστε να επιφέρει ταχύτερη περαίωση των αδειοδοτικών αιτημάτων.
• Μεταφορά όλων των δεδομένων δόμησης, χρήσεων γης και θεσμικών "κόκκινων" γραμμών (δασικά, natura, αρχαιολογικοί χώροι, αιγιαλός κλπ.) σε ένα ηλεκτρονικό σύστημα, ώστε να δημιουργηθεί ένας και μόνο ψηφιακός χάρτης.
• Άμεση εφαρμογή της ηλεκτρονικής ταυτότητας κτιρίων και εφαρμογή της αρχής "πρώτα αδειοδοτώ και μετά ελέγχω", με έμφαση στον αυστηρό έλεγχο και με μικρό, σαφές και σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο ώστε να μην επιτρέπονται πολλαπλές ερμηνείες των σχετικών διατάξεων.


6η Πρόταση

Προτάσεις για τον εκσυγχρονισμό και την τροποποίηση υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου παραγωγής τεχνικών έργων - Υποχρεωτική εφαρμογή Ευρωκωδίκων, Τεχνικών Οδηγιών του ΤΕΕ και Πρότυπων Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών - Έλεγχος εφαρμογής:

• Να καθιερωθούν από το ΤΕΕ Πρότυπα και Κανονισμοί αντίστοιχοι με αυτά που εφαρμόζονται στις αναπτυγμένες χώρες (AIA, RIBA, ASHRAE κ.α.).
• Να επεξεργαστούν κατάλληλα και να ισχύσουν κοινές προδιαγραφές για τη σύνταξη μελετών των δημόσιων και των ιδιωτικών έργων.
• Να συμπεριλαμβάνεται κατά τη φάση της έκδοσης της οικοδομικής άδειας, φάκελος όλων των πιστοποιημένων υλικών που θα χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή.
• Να συνταχθεί άμεσα μητρώο μελετητών και κατασκευαστών ιδιωτικών έργων και να απαγορευτεί αυστηρά η δόμηση από άλλους φορείς.
• Να είναι υποχρεωτική η παροχή ασφάλισης καλής εκτέλεσης μελέτης και κατασκευής για τουλάχιστον 5 έτη και να δημιουργηθεί ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου, με βάση τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 305.
• Να επιδοτούνται οι βιομηχανίες για την πραγματοποίηση των απαραίτητων εργαστηριακών δοκιμών, τη σύνταξη φακέλων, την αγορά προτύπων, κλπ. και να δημιουργηθούν ελεγκτικοί μηχανισμοί (δημόσιοι και ιδιωτικοί) για τον εντοπισμό υλικών που δεν διαθέτουν hEN (harmonizedEuropeanNorm).


7η Πρόταση

Προτάσεις για τον επαναπροσδιορισμό των θεσμικών πλαισίων άσκησης του επαγγέλματος όλων των εμπλεκόμενων στην παραγωγή τεχνικών έργων, ώστε να εναρμονισθούν με την ευρωπαϊκή νομοθεσία - Συνεχής πιστοποίηση στο πλαίσιο της "Δια βίου Μάθησης":

• Αποτελεσματική σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με τη σύγχρονη έρευνα και την αγορά εργασίας.
• Υποχρεωτική επιμόρφωση και συμπληρωματική εκπαίδευση, με παράλληλη εφαρμογή πιστοποίησης της εκπαίδευσης, για όλο το φάσμα των ασχολούμενων με τον κατασκευαστικό κλάδο και ιδιαίτερα για το τεχνικό προσωπικό.


enikonomia.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα