Αυτοαπασχόληση πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Ενώ ακόμη δεν έχουν δημοσιευθεί οι τελικοί κατάλογοι των δικαιούχων ενίσχυσης του Α΄ Κύκλου, από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώθηκε η προκήρυξη του Β΄ Κύκλου της δράσης «Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης».

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας, Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας (ΕΠΑνΕκ) και αφορά την υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολουμένων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο.

Ο Β΄ Κύκλος της δράσης χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 80 εκατ. για τις 13 περιφέρειες της χώρας και κατανέμεται ανά κατηγορία Δικαιούχων Α) Νέες Επιχειρήσεις (60%) και Β) Υφιστάμενες Επιχειρήσεις (40%).

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, η δράση στοχεύει στα ακόλουθα: Στη μείωση της ανεργίας και στην ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αντικείμενο συναφές με την ειδικότητά τους. Στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Προϋπολογισμός

Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται επιχειρηματικά σχέδια συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού από 5.000 ευρώ έως 25.000 ευρώ. Το ανώτατο ύψος του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού αυξάνεται εφόσον η πρόταση υποβάλλεται από συνεργατικό σχήμα και μπορεί να ανέλθει έως και 40.000 ευρώ σε περίπτωση συνεργασίας δύο ωφελουμένων ή έως και 50.000 ευρώ στην περίπτωση συνεργασίας τριών ή περισσοτέρων ωφελουμένων. Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται στο 100% της επιλέξιμης δαπάνης.

Δικαιούχοι

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη προκήρυξη, επιλέξιμοι για υποβολή πρότασης είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή ισότιμης σχολής Ελλάδος ή εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ΔΟΑΤΑΠ) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από ΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένες από το υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το κράτος.

Επισημαίνεται ότι το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1/1/1995. Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τη δημιουργία, οργάνωση, υποστήριξη και λειτουργία νέας ή υφιστάμενης επιχείρησης συναφούς με τις σπουδές τους, χωρίζονται δε σε δύο κατηγορίες:

Κατηγορία Α: Ανεργοι, εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ, μισθωτοί (πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρεία με ανέργους ή μισθωτούς.
Κατηγορία Β: Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες (αυτοαπασχολούμενοι) που ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) επαγγελματική δραστηριότητα, όπως επίσης και συνεργασίες μεταξύ αυτών.

Προϋποθέσεις

Οι προϋποθέσεις συμμετοχής περιλαμβάνουν:

1. Εισοδηματικά κριτήρια: Για την κατηγορία Α, ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2015, 2014 & 2013, να μην υπερβαίνει ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος 2015 τις 22.000 ευρώ για το ατομικό εισόδημα ή τις 35.000 ευρώ για το οικογενειακό εισόδημα.

Για την κατηγορία Β, ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω καθώς επίσης θα πρέπει και o μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα έτη 2015, 2014 & 2013 να μην υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.

2. Επιδότηση από προγράμματα στο παρελθόν: Οι υποψήφιοι πρέπει να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα με την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία/επιτηδευματία ή του εταίρου σε επιχορηγούμενη εταιρεία, από την 1/1/2013, πλην προγραμμάτων κατάρτισης.

3. Να μη συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1/1/2015, εξαιρείται η κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο χρηματιστήριο.

4. Να μην έχουν και την ιδιότητα του ατομικού επιχειρηματία κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και να μην έχουν προβεί σε διακοπή της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (ως ατομικοί επιχειρηματίες) από την 1/1/2017 και μέχρι και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά μέσω του δικτυακού τόπου: www.ependyseis.gr και σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ξεκινά την 5η Ιουλίου 2017. Δίνεται η δυνατότητα η ηλεκτρονική υποβολή να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:

• 1η περίοδος υποβολής: από 5.7.2017 έως 9.8.2017.
• 2η περίοδος υποβολής: από 6.9.2017 έως 11.10.2017.
• 3η περίοδος υποβολής: από 8.11.2017 έως 13.12.2017.

Επισημαίνεται ότι: κάθε δυνητικός δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής σε μία μόνο περίοδο υποβολής αιτήσεων. Δυνητικοί δικαιούχοι οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο πλαίσιο του Α΄ κύκλου της Δράσης, δεν έχουν δικαίωμα υποβολής στο πλαίσιο του Β΄ κύκλου της Δράσης, επί ποινή απόρριψης της υποβληθείσας αίτησης χρηματοδότησης στο Β΄ κύκλο της Δράσης.


kathimerini.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα