Άνοδος 10% στα καθαρά κέρδη της Grivalia Properties

Με αύξηση κερδών και εσόδων από μισθώματα ολοκλήρωσε το πρώτο τρίμηνο του 2017 η Grivalia Properties. Ειδικότερα, τα καθαρά κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε 11,7εκατ. ευρώ έναντι 10,6 εκατ ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου παρουσιάζοντας αύξηση 10% ενώ τα καθαρά κέρδη, μη συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων από αποτίμηση διαμορφώθηκαν σε 10,7εκατ. ευρώ έναντι 11,1εκατ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. 

Κατά την ίδια περίοδο, τα έσοδα από μισθώματα ανήλθαν σε 16 εκατ. ευρώ έναντι 15,4 εκατ. ευρώ (αύξηση 4%) κυρίως λόγω της ενσωμάτωσης των εσόδων προερχομένων από τις επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2016, καθώς και των πρόσφατων επενδύσεων του 2017 ενώ τα χρηματοοικονομικά έσοδα ανήλθαν σε 0,19 εκατ. έναντι 0,06 εκ. (αύξηση 217%) λόγω της αποδοτικότερης διαχείρισης των διαθεσίμων. Στον αντίποδα, τα χρηματοοικονομικά έξοδα ανήλθαν σε 0,8 εκατ. Ευρώ έναντι 0,4 εκατ. ευρώ (αύξηση 100%) κυρίως λόγω της έκδοσης των δύο κοινών, εμπράγματος εξασφαλισμένων ομολογιακών δανείων συνολικού ποσού 60.000 ευρώ στην όποια προέβη η Εταιρεία εντός της περιόδου. 

Περαιτέρω, τα έξοδα φόρων ανήλθαν σε 1,8 εκ. έναντι 0,4 εκ. (αύξηση 350%) λόγω της αλλαγής του φορολογικού πλαισίου των ΑΕΕΑΠ ενώ τα διαθέσιμα του Ομίλου την 31η Μαρτίου 2017 αυξήθηκαν στα 94 εκ. από 62 εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2016 και οι δανειακές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε 127 εκ. από 52 εκ. την 31η Δεκεμβρίου 2016. 

Όσον αφορά στους βασικούς δείκτες του ομίλου, ο Δείκτης Γενικής Ρευστότητας (Λόγος Κυκλοφορούντος Ενεργητικού προς Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις) διαμορφώθηκε στο 2,7x, οι Δανειακές Υποχρεώσεις προς Σύνολο Ενεργητικού στο 12%, οι Δανειακές Υποχρεώσεις προς Επενδύσεις στο 15% και τα Κεφάλαια από τη Λειτουργία (FFOs) σε 10,5 εκατ. ευρώ.

imerisia.gr


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα