Σε τροχιά ανάκαμψης ο Όμιλος Viohalco

«Έχουν ήδη αρχίζει να αποδίδουν όλες εκείνες οι ενέργειες που υλοποιούμε κατά τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα τα βελτιωμένα οικονομικά αποτελέσματα του 2016 και τις καλύτερες βάσεις που έχουμε δημιουργήσει για τα επόμενα χρόνια».

Αυτό δηλώνουν κύκλοι προσκείμενοι στον Όμιλο Viohalco, συμπληρώνοντας: «Φαίνεται πως έχουμε αρχίσει να μπαίνουμε σε μια σταθερή πορεία ανάκαμψης, αρχίζοντας να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις των επενδυτών και της αγοράς».

Σε άλλη ερώτηση που έθεσε το Euro2day.gr σχετικά με το κατά πόσο έχει αποδώσει η μεταφορά της έδρας του Ομίλου από την Ελλάδα στο εξωτερικό, οι ίδιοι κύκλοι απάντησαν ότι «όπως χρειάστηκαν χρόνια για να αποδώσουν οι ενέργειες που κάναμε στον τομέα της παραγωγής και των προϊόντων μας, το ίδιο ισχύει και για την αποκόμιση ωφελειών από τη μεταφορά της έδρας μας στις Βρυξέλλες.

Έχουμε ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με διεθνείς τράπεζες με στόχο τη φθηνότερη χρηματοδότησή μας, καθώς το κόστος χρηματοδότησης αποτελεί συγκριτικό μειονέκτημα για τις ελληνικές εταιρείες. Ωστόσο χρειάζεται χρόνος προκειμένου να δημιουργηθεί ένα κλίμα σταθερότητας και εμπιστοσύνης, πράγμα το οποίο επιτυγχάνεται σταδιακά και με τη συνδρομή των βελτιωμένων μας αποτελεσμάτων».

Σε ότι αφορά την πορεία του 2016, παρατηρήθηκε αύξηση του όγκου των πωλήσεων σε όλους τους κλάδους πλην αυτού των καλωδίων (η πτώση του τζίρου σε ευρώ αντανακλά τις μειωμένες τιμές των μετάλλων), βελτίωση του προσαρμοσμένου EBITDA από τα 239 στα 249 εκατ. ευρώ, πέρασμα σε θετική προ φόρων κερδοφορία (+6,8 εκατ. έναντι -36,7 εκατ. το 2015) και δραστικός περιορισμός των καθαρών ζημιών (-6,9 έναντι -63,4 εκατ. ευρώ).

Χαρακτηριστικά στοιχεία του 2016 ήταν δραστικές βελτιώσεις στους κλάδους που είχαν πληγεί ιδιαίτερα από την κρίση (πρώην ΣΙΔΕΝΟΡ και ΧΑΛΚΟΡ), η συνέχιση της πολύ καλής πορείας της ΕΛΒΑΛ και η σαφής βελτίωση της κατάστασης στον κλάδο των ακινήτων (επαναλειτουργία του ξενοδοχείου στην Πλατεία Καραϊσκάκη, ικανοποιητική πορεία για τα εμπορικά κέντρα River West και Mare West).

Τέλος, σύμφωνα με στελέχη του Ομίλου σαφώς ανοδικές παραμένουν οι μακροπρόθεσμες προοπτικές και για την Cenergy παρά το γεγονός ότι το 2016 εμφάνισε μειωμένες επιδόσεις σε σύγκριση με το 2016.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Viohalco για το 2016 ανήλθε σε 3,113 δισ. ευρώ, μειωμένος κατά 5% έναντι 3,275 δισ. ευρώ το 2015.

Η αύξηση του όγκου πωλήσεων σε όλους τους κλάδους, με την εξαίρεση του κλάδου καλωδίων, αντισταθμίστηκε από την πτώση κατά 11% της μέσης τιμής χαλκού στο Χρηματιστήριο Μετάλλων του Λονδίνου (LME) και την πτώση κατά 3% στην τιμή του πρωτογενούς αλουμινίου, όπως παρουσιάζεται παρακάτω. Η μεγαλύτερη αύξηση του όγκου πωλήσεων καταγράφηκε στους κλάδους χάλυβα και σωλήνων χάλυβα.

Το αναπροσαρμοσμένο EBITDA αυξήθηκε κατά 4% σε ετήσια βάση σε 250 εκατ. ευρώ το 2016 (2015: 240 εκατ. ευρώ) ενώ το αναπροσαρμοσμένο EBIT αυξήθηκε κατά 7% σε ετήσια βάση σε 128 εκατ. ευρώ το 2016 (2015: 120 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της βελτίωσης των κερδών a-EBIT των κλάδων χαλκού και χάλυβα. Επίσης, το αναπροσαρμοσμένο EBIT επηρεάστηκε από τις ζημιές απομείωσης ακινήτων που ανήλθαν σε 10,9 εκατ. ευρώ και από τα έξοδα αναδιάρθρωσης (2,8 εκατ. ευρώ).

Τα καθαρά χρηματοοικονομικά έξοδα μειώθηκαν κατά 8% σε 102 εκατ. ευρώ το 2016 από 111 εκατ. ευρώ το 2015, λόγω καλύτερης διαχείρισης του κεφαλαίου κίνησης και των διαθεσίμων εντός της χρήσης, καθώς και λόγω της μείωσης των επιτοκίων σε μερικούς κλάδους.

Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος της Viohalco ανήλθαν σε 6,8 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 36,8 εκατ. ευρώ το 2015. Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος είναι το άθροισμα των λειτουργικών κερδών 110 εκατ. ευρώ, των καθαρών χρηματοοικονομικών εξόδων 102 εκατ. ευρώ και του μεριδίου των ζημιών από εταιρίες που ενοποιούνται με τη μέθοδο της καθαρής θέσης 1,2 εκ. ευρώ.

Οι ζημιές μετά από φόρους βελτιώθηκαν σημαντικά και ανήλθαν σε 7 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι ζημιών 63,4 εκατ. ευρώ το 2015.

Οι υποχρεώσεις αυξήθηκαν κατά 6% από 2.331 εκατ. ευρώ το 2015 σε 2.478 εκατ. ευρώ το 2016, κατά κύριο λόγο εξαιτίας του υψηλότερου δανεισμού κατά 64 εκατ. ευρώ. Ο δανεισμός των εταιριών της Viohalco ανέρχεται σε 1.699 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων ποσοστό 90% έχει χορηγηθεί από ελληνικές τράπεζες (ή τις θυγατρικές τους στο εξωτερικό) και ποσοστό 10% έχει χορηγηθεί από διεθνείς τράπεζες και υπερεθνικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ο συνολικός δανεισμός αποτελείται κατά 47% από μακροπρόθεσμα δάνεια και κατά 53% από βραχυπρόθεσμα.

Αλουμίνιο

Το 2016, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 5% σε 1.078 εκατ. ευρώ (2015: 1.137 εκατ. ευρώ), κυρίως λόγω της πτώσης 3% της μέσης τιμής αλουμινίου έναντι του 2015. Στις θετικές εξελίξεις περιλαμβάνονται η αύξηση του όγκου πωλήσεων 6% για τον ελληνικό κλάδο έλασης αλουμινίου, αύξηση όγκων 5% για την Bridgnorth Aluminium (νέο ρεκόρ επιδόσεων) και αύξηση όγκων 19% για την Etem Bulgaria. Οι τιμές κατεργασίας στην Ελβάλ παρέμειναν σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της χρήσης. Όσον αφορά στη Bridgnorth Aluminium, η δυσμενής μεταβολή της αγγλικής λίρας έναντι άλλων νομισμάτων επηρέασε αρνητικά την κερδοφορία. Η κερδοφορία της Etem Bulgaria επηρεάστηκε δυσμενώς από τη μεταβολή του μείγματος πωλήσεων και από τις χαμηλές τιμές εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων των τυποποιημένων προφίλ. Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος για τη χρήση ανήλθαν σε 36 εκατ. ευρώ έναντι 41 εκατ. ευρώ το 2015.

Το 2016, ο Όμιλος Ελβάλ επένδυσε 37,5 εκατ. στο πλαίσιο του τρέχοντος επενδυτικού προγράμματος. Μέρος του προγράμματος ολοκληρώθηκε το 2016, οδηγώντας σε επιπλέον παραγωγική δυναμικότητα και ενισχυμένες δυνατότητες για διαφοροποιημένα προϊόντα. Η αξιοποίηση της επιπλέον παραγωγικής δυναμικότητας επέφερε αυξημένους όγκους κατά τη διάρκεια της χρήσης. Η νεοσυσταθείσα γερμανική εταιρία UACJ ELVAL Heat Exchanger Materials GmbH (UEHEM) ξεκίνησε την εμπορική διάθεση προϊόντων για υλικά εναλλακτών θερμότητας για την αυτοκινητοβιομηχανία. Κατά τη διάρκεια της χρήσης, η Bridgnorth Aluminium ολοκλήρωσε το μεγαλύτερο μέρος των μηχανολογικών εργασιών που συνδέονταν με το σημαντικό πρόγραμμα επέκτασής της και τη νέα γραμμή τελικής επεξεργασίας φύλλων λιθογραφίας, ενώ πιστοποιήθηκε η μονάδα έλασης εν ψυχρώ από τους πελάτες. Στη Βουλγαρία, η Etem Bulgaria εκπλήρωσε τους στόχους παραγωγής του εργοστασίου για το έτος, καθώς διευκολύνθηκε από τα υψηλότερα επίπεδα αυτοματισμού που προήλθαν από παλαιότερες επενδύσεις.
Χαλκός

Το 2016, ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 4% σε 751 εκατ. ευρώ (2015: 783 εκατ. ευρώ). Η μείωση αυτή οφείλεται στην πτώση κατά 11% της μέσης τιμής χαλκού στο LME έναντι του 2015, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των επτά πρώτων μηνών του έτους, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση όγκων κατά 4% εντός του έτους.

Στην Ευρώπη, καθ' όλη τη διάρκεια του 2016 συνεχίστηκε η αρνητική τάση στη ζήτηση για σωλήνες υδραυλικών εγκαταστάσεων, ενώ η ζήτηση για βιομηχανικούς σωλήνες χαλκού παρέμεινε σταθερή. Η νέα κοινοπραξία στην Τουρκία τέθηκε πλήρως σε λειτουργία το 2016, έχοντας ως αποτέλεσμα την αυξημένη παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας.

Τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 0,2 εκατ. ευρώ έναντι ζημιών 26 εκατ. ευρώ το 2015. Το θετικό αποτέλεσμα μετάλλου ύψους 4,9 εκατ. ευρώ έναντι αρνητικού αποτελέσματος μετάλλου 14,7 εκατ. ευρώ το 2015 επηρέασε θετικά αυτά τα αποτελέσματα.

Το 2017, η Χαλκόρ και οι θυγατρικές της θα διατηρήσουν το στρατηγικό στόχο της αύξησης των μεριδίων αγοράς στα βιομηχανικά προϊόντα και της ανάπτυξης του προϊοντικού μείγματος με προϊόντα υψηλότερης προστιθέμενης αξίας. Επίσης, οι εταιρίες θα επικεντρωθούν στην ενδυνάμωση της δραστηριότητας σε νέες αγορές που παρέχουν υψηλότερες προοπτικές ανάπτυξης, καθώς και στη μεγιστοποίηση της αξιοποίησης της παραγωγικής τους δυναμικότητας.
Χάλυβας

Το 2016, ο κύκλος εργασιών του κλάδου χάλυβα μειώθηκε κατά 3% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκε σε 547 εκατ. ευρώ (2015: 566 εκατ. ευρώ), παρά την αύξηση όγκων πωλήσεων. Η μείωση αυτή οφείλεται στις χαμηλότερες τιμές πώλησης εξαιτίας της έντονης πτώσης της τιμής scrap κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2015.

Το μικτό περιθώριο του κλάδου χάλυβα περιλαμβάνει άμεσα έξοδα πωλήσεων ύψους 40,3 εκατ. ευρώ το 2016 και 38 εκατ. ευρώ το 2015, προκειμένου η Viohalco να εφαρμόζει με συνέπεια τις λογιστικές της αρχές. Οι ζημιές προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 23 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας σημαντική μεταβολή έναντι των ζημιών 69 εκατ. ευρώ το 2015.
Σωλήνες χάλυβα

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 293 εκατ. ευρώ το 2016, καταγράφοντας αύξηση 2% σε ετήσια βάση (2015: 288 εκατ. ευρώ). Κατά τη διάρκεια του 2016, η Σωληνουργεία Κορίνθου εκτέλεσε περίπου το 50% του έργου TAP, το μεγαλύτερο έργο στην ιστορία της. Η εκτέλεση του πρώτου reeling έργου για σωλήνες με μήκος έως 20 μέτρα, ολοκληρώθηκε επίσης με επιτυχία κατά τη διάρκεια του έτους. Επιπλέον, η Σωληνουργεία Κορίνθου ολοκλήρωσε την αναβάθμιση της γραμμής παραγωγής HFIW, ενώ αναβάθμισε τις γραμμές για την εσωτερική και εξωτερική επικάλυψη σωλήνων, με σκοπό την παραγωγή σωλήνων μήκους μέχρι 24 μέτρων. Το μικτό περιθώριο του κλάδου σωλήνων χάλυβα περιλαμβάνει άμεσα έξοδα πωλήσεων του κλάδου ύψους 20,5 εκατ. ευρώ το 2016 και 25,8 εκατ. ευρώ το 2015, προκειμένου η Viohalco να εφαρμόζει με συνέπεια τις λογιστικές της αρχές.

Το 2016, τα κέρδη προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 8 εκατ. ευρώ έναντι 11 εκατ. ευρώ το 2015. Αυτή η μείωση οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στα μειωμένα αποτελέσματα της κοινοπραξίας AO TMK-CPW, στην οποία η Σωληνουργεία Κορίνθου έχει μερίδιο 49%, καθώς και στα αυξημένα έξοδα τόκων που συνδέονται με τον μακροπρόθεσμο δανεισμό. Ο δανεισμός αυτός αφορά στη χρηματοδότηση της νέας μονάδας παραγωγής σωλήνων που άρχισε να λειτουργεί το 2016.
Καλώδια

Το 2016, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 381 εκατ. ευρώ, μειωμένος κατά 15% σε ετήσια βάση (2015: 447 εκατ. ευρώ). Οι όγκοι πωλήσεων μειώθηκαν κατά 6%.

Κατά τη διάρκεια του 2016, η εκτέλεση διαφόρων τύπων συμβάσεων έναντι του 2015 οδήγησε σε διαφοροποιήσεις του προϊοντικού μείγματος έναντι της προηγούμενης περιόδου. Αυτό, με τη σειρά του, επηρέασε αρνητικά τα αποτελέσματα για το έτος, σε συνδυασμό με τη μειωμένη ζήτηση για καλώδια μέσης και χαμηλής τάσης στις κύριες ευρωπαϊκές αγορές κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους. Οι διακυμάνσεις στις τιμές των μετάλλων κατά τη διάρκεια του 2016 οδήγησαν σε ζημιά ύψους 5,7 εκατ. ευρώ.

Οι επενδύσεις ανήλθαν σε 12,2 εκατ. ευρώ για το έτος στον κλάδο καλωδίων, που αποδίδονται σε μεγάλο βαθμό σε έργα αύξησης της παραγωγικότητας και της δυναμικότητας των εγκαταστάσεων της Fulgor Α.Ε. (Fulgor), της Ελληνικά Καλώδια, και της Icme Ecab. Ο καθαρός δανεισμός αυξήθηκε σε 240,1 εκατ. ευρώ το 2016 (2015: 224,4 εκατ. ευρώ), λόγω των αυξημένων αναγκών κεφαλαίου κίνησης των σε εξέλιξη συμβάσεων.

Κατά τη διάρκεια του έτους, η Ελληνικά Καλώδια και η Fulgor εκτέλεσαν με επιτυχία το υπόλοιπο μέρος των συμβάσεων των Κυκλάδων και του Αγίου Γεωργίου. Στην Ελληνικά Καλώδια ανατέθηκαν σημαντικές συμβάσεις για υποβρύχιες διασυνδέσεις μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας για υπεράκτια αιολικά πάρκα από την TenneT, για την καλωδιακή σύνδεση μεταξύ Δανίας και Σουηδίας και την αντικατάσταση των εναέριων γραμμών εντός της Δανίας από τη δανέζικη εταιρία TSO Energinet.dk. Στην Ελληνικά Καλώδια ανατέθηκε επίσης σύμβαση για την καλωδιακή διασύνδεση υπεράκτιου αιολικού πάρκου στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Τέλος, οι ζημιές προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 6 εκατ. ευρώ έναντι κέρδους 3 εκατ. ευρώ το 2015.
Ανάπτυξη ακινήτων

Τα μισθωτικά έσοδα από επενδυτικά ακίνητα διαμορφώθηκαν σε 6,5 εκατ. ευρώ το 2016, αυξημένα κατά 15% έναντι του 2015, και περιλαμβάνονται στα «Άλλα Έσοδα» της ενοποιημένης κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων. Οι ζημιές προ φόρου εισοδήματος ανήλθαν σε 10,7 εκατ. ευρώ έναντι κερδών 7,3 εκατ. ευρώ το 2015.

Η Viohalco αντλεί αξία από την ακίνητη περιουσία των θυγατρικών της, μέσω της ανάπτυξης και διαχείρισης εμπορικών και βιομηχανικών ακινήτων μεγάλης κλίμακας. Στα ακίνητα αυτά συγκαταλέγονται πρώην παραγωγικές εγκαταστάσεις και γραφεία της Viohalco που παρέμεναν αδρανή ή έχουν μεταφέρει τις εργασίες τους, λόγω της αποβιομηχανοποίησης των νυν αστικών περιοχών ή για λόγους λειτουργικής αποδοτικότητας. Η κύρια θυγατρική της Viohalco σε αυτόν τον κλάδο είναι η Noval Α.Ε. (Noval), η οποία ελέγχεται εξ ολοκλήρου από τη Viohalco.

Το 2016, το Εμπορικό Συγκρότημα River West|IKEA κατέγραψε ρεκόρ επισκεψιμότητας, καθώς υποδέχθηκε συνολικά 4,6 εκατομμύρια πελάτες. Νέες μισθώσεις και έσοδα από μισθώματα βάσει κύκλου εργασιών, οι οποίες εμπεριέχονται στην πλειονότητα των μισθωτήριων συμβάσεων, οδήγησαν σε αύξηση 19% των εσόδων από ενοίκια. Πλέον, ο δείκτης πληρότητας του Εμπορικού Κέντρου ανέρχεται σε 97% (με βάση τον αριθμό των μισθωμένων καταστημάτων), ενώ η ζήτηση από υποψήφιους μισθωτές συνεχίζει να είναι εξαιρετικά έντονη. Για να αξιοποιηθούν αυτές οι θετικές τάσεις, αποφασίστηκε να μετατραπούν 1.200 τ.μ. υπόγειου χώρου στάθμευσης αυτοκινήτων σε πρόσθετη εκμισθούμενη επιφάνεια υψηλής αξίας. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος και στο πλαίσιο του εγκεκριμένου προϋπολογισμού, ενώ βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με ενδιαφερόμενους μισθωτές.

Το Εμπορικό Πάρκο Mare West, το οποίο εγκαινιάστηκε τον Σεπτέμβριο 2015, κατέγραψε σταθερή μηνιαία αύξηση τόσο της επισκεψιμότητας, όσο και του δείκτη πληρότητας. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό με τη συνεχώς διευρυνόμενη περιοχή εξυπηρέτησης, καταδεικνύει τις δυνατότητες του πάρκου να εξελιχθεί στον κύριο εμπορικό προορισμό για τη βορειοανατολική Πελοπόννησο. Το νέο κατάστημα H&M εμβαδού 1.900 τ.μ. που άνοιξε τον Μάρτιο 2016 έχει ξεπεράσει τις προσδοκίες σε θέματα επιδόσεων, δημιουργώντας θετικές εντυπώσεις στους βασικούς παράγοντες της αγοράς. Κατά τη διάρκεια της περιόδου, εξαγοράστηκε όμορο οικόπεδο εμβαδού 1.268 τ.μ., προκειμένου να εξυπηρετήσει τα στρατηγικά σχέδια της διοίκησης για μελλοντική επέκταση του Εμπορικού Πάρκου.

Οι εργασίες ανακαίνισης του ξενοδοχείου στην Πλατεία Καραϊσκάκη ολοκληρώθηκαν με επιτυχία κατά τη διάρκεια του έτους και το «Wyndham Grand Athens» ξεκίνησε τη λειτουργία του την 1η Δεκεμβρίου 2016, τρεις μήνες νωρίτερα από τις αρχικές προβλέψεις. Τα επίπεδα πληρότητας και η λειτουργία του έως σήμερα έχουν υπερβεί σημαντικά τις προσδοκίες της Zeus International City Seasons SA (ο Μισθωτής).

Στις 31 Δεκεμβρίου 2016, ολοκληρώθηκε η συγχώνευση μεταξύ της Noval Α.Ε. και των θυγατρικών της δι' απορρόφησής τους από την πρώτη. Σκοπός της συγχώνευσης ήταν η πιο αποτελεσματική λειτουργική διάρθρωση του κλάδου ανάπτυξης ακινήτων, η οποία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο σχέδιο αναδιοργάνωσης της εταιρίας.

Όσον αφορά στα άλλα ακίνητα, εξετάζονται βέλτιστες επιλογές ανάπτυξης και είναι σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις με υποψήφιους μισθωτές.
Ανακύκλωση

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου αυξήθηκε κατά 13% σε ετήσια βάση, κυρίως λόγω των εξαγωγών δευτερογενών μετάλλων και των υπηρεσιών διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. Οι χαμηλές τιμές μετάλλων, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του 2016, περιόρισαν τη διαθεσιμότητα υλικών και τα περιθώρια. Ωστόσο, στο δεύτερο εξάμηνο, υπήρξε ανάκαμψη της αγοράς και αντισταθμίστηκε εν μέρει η πρώιμη αρνητική τάση. Καταγράφηκε σημαντική βελτίωση σε επίπεδο κερδών προ φόρων, επενδυτικών και χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων, καθώς απέδωσαν καρπούς οι πρωτοβουλίες για μείωση κόστους και αναδιάρθρωση εργασιών.

Κατά τη διάρκεια του έτους, τέθηκε σε λειτουργία μια νέα εγκατάσταση στο λιμάνι του Βελιγραδίου, ενώ διέκοψαν την λειτουργία τους υποκαταστήματα με χαμηλές επιδόσεις, στο πλαίσιο αναδιοργάνωσης των δραστηριοτήτων στην αγορά της Σερβίας. Οι επενδύσεις στην επεξεργασία υπολειμμάτων άλεσης σκραπ σιδήρου και στον εξοπλισμό διαχείρισης αποβλήτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, στην Ελλάδα, είχαν θετική επίδραση στα αποτελέσματα, καθώς βελτίωσαν την παραγωγικότητα. Τα έργα έρευνας και ανάπτυξης που υιοθετήθηκαν σε σχέση με αποτελεσματικές μεθόδους ανάκτησης και απόρριψης, ιδίως στον επιμέρους κλάδο του τέλους κύκλου ζωής, υποστήριξαν περαιτέρω τις επιδόσεις. Ο Δήμος Αθηναίων ανέθεσε τριετή σύμβαση για την συλλογή και την απορρύπανση εγκαταλελειμμένων οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους, ενώ αναλήφθηκαν επίσης διάφορα έργα παροπλισμού, κυρίως στον τομέα της ενέργειας. Η παραγωγή εναλλακτικών πρώτων υλών και στερεών καυσίμων για σημαντικές τσιμεντοβιομηχανίες αυξήθηκε ξεπερνώντας τους 150.000 τόνους, ενώ 45.000 τόνοι βιομηχανικών επικίνδυνων αποβλήτων συλλέχθηκαν και μεταφέρθηκαν για περαιτέρω ανάκτηση μετάλλων.

Ως αποτέλεσμα των προαναφερθέντων, οι ζημιές προ φόρου εισοδήματος διαμορφώθηκαν σε 1 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 2 εκατ. ευρώ το 2015.
Προοπτικές

Οι προοπτικές για το 2017 παραμένουν αβέβαιες. Σημαντικά πολιτικά γεγονότα που συνέβησαν στην Ευρώπη και άλλες χώρες την περασμένη χρονιά είχαν δυσμενές αντίκτυπο στις ευρωπαϊκές αγορές. Όσον αφορά στη Viohalco, η ενισχυμένη ανταγωνιστική τοποθέτησή της παγκοσμίως, μετά την ολοκλήρωση των εντατικών επενδυτικών προγραμμάτων που στόχευαν στην ενίσχυση των παραγωγικών εγκαταστάσεων σε όλες τις εταιρίες και σε βελτίωση της παραγωγικότητας, θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην αύξηση των εξαγωγών και στη διείσδυση στις αγορές που παρέχουν υψηλότερες ευκαιρίες ανάπτυξης.


Στέφανος Kοτζαμάνης
euro2day.gr