Σεμινάριο της ΕΕΔΕ με θέμα: "Project Management Professional" με έναρξη στις 04.05.2017

Η διοίκηση - διαχείριση έργων (project management) περιλαµβάνει την εφαρµογή γνώσεων, ικανοτήτων, εργαλείων και τεχνικών για την επίτευξη προκαθορισµένων στόχων σε ένα εύρος δραστηριοτήτων που περιλαµβάνουν σχεδόν κάθε τοµέα οικονοµικής δραστηριότητας (τεχνικά έργα, έργα πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, ευρωπαϊκά προγράµµατα, δηµόσια διοίκηση κ.λ.π.).

Σκοπός

Σκοπός του σεµιναρίου είναι να καταστήσει τους συµµετέχοντες ικανούς να σχεδιάζουν, να εκτελούν και να ελέγχουν αποτελεσµατικά, ένα οποιοδήποτε έργο.
Το πρόγραµµα αποσκοπεί επίσης, για όσους το επιθυµούν και διαθέτουν τα τυπικά προσόντα, την προετοιµασία τους για την πιστοποίηση PMP® του διεθνούς οργανισµού Project Management Institute.
Η πιστοποίηση PMP® αποτελεί την καλύτερα αµειβόµενη πιστοποίηση στον
κόσµο.

Στόχος
  • Να παρουσιάσει τις οµάδες και τις γνωστικές περιοχές διεργασιών που µπορεί να εφαρµόσει ένας οργανισµός και ένας διοικητής έργου, για να πετύχει τους στόχους του.
  • Να παρουσιάσει τις τεχνικές και τα εργαλεία που µπορούν να χρησιµοποιηθούν από αυτές τις διεργασίες.
  • Να δώσει την δυνατότητα στους συµµετέχοντες να αποδείξουν τις ικανότητές τους στον σχεδιασµό, εκτέλεση και παρακολούθηση έργων αποκτώντας την πιστοποίηση PMP® του Project Management Institute (PMI®).
Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραµµα είναι σχεδιασµένο για άτοµα µε ενδιαφέρον στον τομέα του Project Management.

Ειδικότερα απευθύνεται σε
  • Φορείς του δηµοσίου και του ευρύτερου δηµοσίου τοµέα που ενδιαφέρονται να υλοποιήσουν αναπτυξιακά έργα είτε µέσω του ∆’ ΚΠΣ είτε µέσω Σ∆ΙΤ
  • Οργανισµούς τοπικής αυτοδιοίκησης και αναπτυξιακές εταιρίες εταιρίες συµβούλων έργων
  • Ασφαλιστικές εταιρίες, τράπεζες και εταιρίες πληροφορικής
  • Εταιρίες και οµίλους που αναλαµβάνουν την υλοποίηση έργων
  • Υψηλόβαθµα στελέχη κατασκευαστικών οµίλων που αναλαµβάνουν την υλοποίηση µεγάλων έργων
  • Υπεύθυνους προγραµµατισµού µεγάλων έργων και
  • Διευθυντές κατασκευής (construction managers) µεγάλων έργων

Μεθοδολογία

Το σεµινάριο θα περιλαµβάνει θεωρητικές διαλέξεις, ασκήσεις εµπέδωσης και επεξεργασία πρακτικών θεµάτων.

Πιστοποίηση

Πληροφορίες για την πιστοποίηση PMP® (προϋποθέσεις, κόστος κλπ.) µπορείτε να βρείτε στην www.pmi.org

Η εξέταση δίνεται στην Αγγλική γλώσσα και µπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγµή είστε έτοιµοι. Αποτελείται από 200 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, είναι διάρκειας 4 ωρών και απαιτεί περίπου 70% σωστές απαντήσεις.

Το κόστος μπορούν οι εταιρίες να το καλύψουν με το 0,24% της εργοδοτικής εισφοράς που καταβάλλουν για την ενίσχυση προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ.

Δήλωση Συμμετοχής


Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα