Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων: Ηρθε η ώρα της e-μοιρασιάς

Υποχρεωτικά και ηλεκτρονικά, έως τις 28 Απριλίου θα πρέπει να υποβληθούν στη Διεύθυνση Δημοσίων Συμβάσεων (ΔΔΕ) του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, τα αιτήματα - έργα των φορέων που πρόκειται να υπαχθούν προς πληρωμή στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων του τρέχοντος έτους, ώστε το πρόγραμμα να εκδοθεί στο σύνολό του, έγκαιρα.

Αυτό επισημαίνεται σε σχετική εγκύκλιο του υπουργείου, στην οποία αναφέρεται ότι βασικός στόχος του ΠΔΕ 2017 είναι η κατανομή των περιορισμένων πόρων κατά τρόπο που να επιτευχθεί το μέγιστο δυνατό αναπτυξιακό αποτέλεσμα ώστε η χώρα να τεθεί σε σταθερή τροχιά ανάπτυξης. Για το τρέχον έτος, ο προϋπολογισμός του ΠΔΕ ανέρχεται στα 6,750 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 5,750 αποτελούν την κοινοτική συμμετοχή και το ένα δισεκατομμύριο ευρώ την εθνική συμμετοχή.

Πέραν αυτού στόχος στην εκτέλεση του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων 2017 είναι η επίτευξη της απορρόφησης των προβλεπόμενων πόρων των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων της περιόδου 2014-2020 (ΕΣΠΑ, Αγροτικής Ανάπτυξης, Αλιείας και Θάλασσας κ.λπ.) για την εξασφάλιση της εισροής της κοινοτικής συνδρομής και η ολοκλήρωση των έργων της παλαιάς περιόδου 2007 - 2013 ώστε να πραγματοποιηθεί επιτυχώς το κλείσιμο προγραμμάτων και έργων δίχως την απώλεια πόρων.

Σημαντική είναι και η υλοποίηση των προγραμμάτων του εθνικού σκέλους για την προώθηση των αναπτυξιακών στόχων των Φορέων του ΠΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν συνέργεια με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα. Συνεπώς, απαραίτητες προϋποθέσεις για τους παραπάνω στόχους είναι ο ορθός προγραμματισμός και η στόχευση.

Οι προτάσεις, που θα διαμορφωθούν από τους φορείς για τη χρηματοδότηση των έργων τους, θα υποβληθούν στη ΔΔΕ υποχρεωτικά μέσω της ειδικής εφαρμογής ηλεκτρονικής υποβολής.

Ηλεκτρονικές Πληρωμές

Υποχρεωτική καθίσταται και η ηλεκτρονική πληρωμή των δαπανών του ΠΔΕ η οποία θα πραγματοποιείται με τη δημιουργία ηλεκτρονικών εντολών πληρωμής μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Παρακολούθησης Πληρωμών και Οφειλών Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΣΥΠΠΟΔΕ).

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης η υποχρεωτικότητα των ηλεκτρονικών πληρωμών για όλα τα έργα ΠΔΕ, διασφαλίζει πλήρη διαφάνεια, ταχύτητα και μείωση της γραφειοκρατίας. Η εφαρμογή των ηλεκτρονικών πληρωμών, δεν μεταβάλλει κατά τα λοιπά τη διαδικασία πληρωμών καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία και στάδια ελέγχου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.


Μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου

Οι φορείς στο πλαίσιο του μηχανισμού αναχαίτισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου υποχρεούνται να τηρούν αναλυτικό μητρώο δεσμεύσεων για τα έργα του ΠΔΕ. Αναλυτικές οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Δημοσίων Επενδύσεων παρέχονται στη εγκύκλιο του ΥΠΟΙΚ, με ΑΠ:2/31585/30.03.12

Με βάση το μητρώο δεσμεύσεων δημιουργούνται αναφορές για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές των προγραμμάτων κάθε Φορέα και την πορεία υλοποίησης των έργων του. Οι φορείς υποχρεούνται για την ανάρτηση των σχετικών μηνιαίων στοιχείων ληξιπρόθεσμων οφειλών (εκκρεμείς δεσμεύσεις, απλήρωτες υποχρεώσεις, ληξιπρόθεσμες οφειλές) στο e-portal του ΓΛΚ.

Επίσης υποχρεούνται να αποστέλλουν τις σχετικές αναφορές στην ΔΔΕ, όποτε αυτές ζητούνται.

Σημειώνεται ότι και για το λόγο αυτό, η ΔΔΕ έχει αναπτύξει πληροφοριακό σύστημα στο ΟΠΣ-ΠΔΕ για την ολοκληρωμένη και αξιόπιστη παρακολούθηση των οφειλών του ΠΔΕ. Το 2017, με την ολοκλήρωση της εφαρμογής του συγχρηματοδοτούμενου έργου «e-pde», μηχανογραφείται η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων Δημοσίων Επενδύσεων ώστε να απλοποιηθεί η συλλογή των στοιχείων που πρέπει να αναρτώνται στο e-portal του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της εναρμόνισης της ελληνικής νομοθεσίας με την κοινοτική οδηγία 2011/7/ΕΕ η οποία αφορά στην αντιμετώπιση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές, οι Φορείς υποχρεούνται να επισπεύδουν τις διαδικασίες πληρωμών του ΠΔΕ και να προσαρμοστούν στα προβλεπόμενα στις διατάξεις του εν λόγω νόμου, χρονικά όρια. Σημειώνεται ότι για την υποστήριξη των αρμόδιων φορέων παρέχεται από το ΠΣΥΠΠΟΔΕ η δυνατότητα της άμεσης και έγκυρης πληροφόρησης για το χρόνο κατά τον οποίο τα καταχωρημένα στο σύστημα παραστατικά καθίστανται ληξιπρόθεσμα.

Προτεραιότητα στη χρηματοδότηση και στις πληρωμές έχουν τα έργα για τα οποία έχουν κατατεθεί από τους αρμόδιους φορείς υλοποίησης, τιμολόγια ή ισοδύναμα παραστατικά πληρωμής, προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες των Φορέων χρηματοδότησης. Ενημέρωση για το ύψος των απλήρωτων τιμολογίων θα λαμβάνει η ΔΔΕ αποκλειστικά από το ΠΣΥΠΠΟΔΕ.Σταμάτης Ζησίμου
euro2day.gr