Λειτουργία επιχειρήσεων μεταποίησης τροφίμων με Γνωστοποίηση – Τι πρέπει να προσέξουν οι επιχειρηματίες


Η απόφαση Αριθμ. οικ. 32790/392/Φ.15 που δημοσιεύθηκε στις 28/03/2017 καθορίζει το περιεχόμενο και τη διαδικασία της γνωστοποίησης αναφορικά με τη λειτουργία μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών, όπως αυτές ορίζονται στον Ν. 4442/2016.

Οι επιχειρήσεις που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής της απόφασης (δείτε εδώ τη λίστα), λειτουργούν νόμιμα μετά την υποβολή γνωστοποίησης η οποία περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη θέση, το μέγεθος, τον χώρο, τον εξοπλισμό και τις διαδικασίες της επιχείρησης.


Ευθύνες επιχείρησης

Το νέο αυτό πλαίσιο είναι μια εξέλιξη που φαίνεται να απλοποιεί αρκετά τη διαδικασία έναρξης λειτουργίας μια επιχείρησης, όμως στην πραγματικότητα είναι μια ελάφρυνση της γραφειοκρατίας μόνο όσον αφορά στην αδειοδοτούσα αρχή, μετατοπίζοντας το βάρος της ευθύνης της νόμιμης λειτουργίας της επιχείρησης εξ ολοκλήρου στον επιχειρηματία, καθώς η επιχείρηση θα πρέπει, πριν προβεί στη γνωστοποίηση λειτουργίας, να έχει εξασφαλίσει προηγουμένως όλες τις απαραίτητες και προβλεπόμενες εγκρίσεις και πιστοποιητικά που απαιτούνται ανάλογα με τη δραστηριότητα και το μέγεθός της, κάποια από τα οποία ενδέχεται να απαιτούν σημαντικό χρονικό διάστημα για την ολοκλήρωση και έκδοσή τους. 
Αυτά ενδεικτικά μπορεί να είναι τα εξής: 
1. Άδεια λειτουργίας για επεξεργασία κτηνοτροφικών προϊόντων
2. Βεβαίωση καταλληλότητας μεταποίησης αγροτικών προϊόντων 
3. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας 
4. Πιστοποίηση ασφάλειας και υγείας τροφίμων (HACCP) 
5. Άδεια Δόμησης ή Άδεια εργασιών 
6. Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων
7. Βεβαιώσεις Μηχανικών
8. Βεβαίωση περαίωσης τακτοποίησης αυθαιρέτων 
Αυτό δεν είναι κατ’ ανάγκη κακό, καθώς καθιστά τη διαδικασία περισσότερο τυποποιημένη και διαφανής καθώς δεν επαφίεται σε σχέσεις μεταξύ επιχειρηματία και αδειοδοτικής ή και ελεγκτικής Αρχής.

Ωστόσο, πλέον ο επιχειρηματίας θα πρέπει να προσέχει ιδιαίτερα τις προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας της επιχείρησης και να συμβουλεύεται εξειδικευμένους Συμβούλους Μηχανικούς καθώς όπως αναφέρει η σχετική απόφαση (παρ. 1 και 3 του άρθρου 5) «η αρμόδια αρχή παραλαμβάνει σε κάθε περίπτωση τη γνωστοποίηση, η οποία υποβάλλεται από τον ενδιαφερόμενο με ευθύνη του για τα περιλαμβανόμενα σε αυτήν στοιχεία» και υποχρεούται να κοινοποιεί τη γνωστοποίηση στις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές (Πυροσβεστική, Υγειονομικό, ΕΦΕΤ, Πολεοδομία, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής κ.ά.) «προκειμένου αυτές να λάβουν γνώση περί της έναρξης λειτουργίας και να δύνανται να ασκούν τους κατά νόμο προβλεπόμενους ελέγχους.». 


Μεταβολές

Οι επιχειρηματίες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η γνωστοποίηση αναφέρεται δεσμευτικά σε μία και συγκεκριμένη εγκατάσταση – ακίνητο. Η περίπτωση μετεγκατάστασης της επιχείρησης δεν εμπίπτει στη διαδικασία γνωστοποίησης μεταβολών αλλά εκ νέου σε γνωστοποίηση λειτουργίας νέας επιχείρησης με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τα αντίστοιχα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση μεταβιβάζεται σε νέο φορέα (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), οι δυο φορείς, παλιός και νέος, μπορούν να γνωστοποιήσουν τη μεταβολή διατηρώντας ο νέος φορέας τα εν ισχύ πιστοποιητικά και εγκρίσεις στο όνομα του προηγούμενου μέχρι την ημερομηνία λήξης ισχύος.

Σε περίπτωση παύσης λειτουργίας, ο επιχειρηματίας οφείλει επίσης να το γνωστοποιήσει με τη διαδικασία ακύρωσης που προβλέπεται από την απόφαση.


Κυρώσεις

Σε περίπτωση παράλειψης γνωστοποίησης πριν την έναρξη λειτουργίας μιας επιχείρησης ή παράλειψης γνωστοποίησης μεταβολών ή υποβολής αναληθών στοιχείων, επιβάλλονται κυρώσεις που ξεκινούν από απλές γραπτές συστάσεις συμμόρφωσης και φθάνουν σε χρηματικά πρόστιμα.

Το χρηματικό πρόστιμο υπολογίζεται βάση ενός τύπου και εξαρτάται από το είδος της παράβασης, το μέγεθος της επιχείρησης και τον βαθμό όχλησης, ενώ προβλέπεται και η μείωση προστίμων ανάλογα τη διάθεση συνεργασίας των επιχειρήσεων με τις ελεγκτικές Αρχές.

Ένα παράδειγμα
Μια επιχείρηση παραγωγής αρτοσκευασμάτων που απασχολεί 15 εργαζόμενους και είναι εγκατάσταση μέσης όχλησης θα κληθεί να πληρώσει πρόστιμο:
  • 5000 ευρώ αν πρόκειται για παράλειψη γνωστοποίησης 
  • 3000 ή 4000 ευρώ αν πρόκειται για ανακριβή/αναληθή δήλωση αρκετών σημαντικών στοιχείων
  • 1000 ή 2000 ευρώ αν πρόκειται για ανακριβή/αναληθή δήλωση μερικών στοιχείων που θα κριθούν σημαντικά ή για παράλειψη δήλωση μεταβολών
Μετά από κάθε παράβαση ακολουθεί έλεγχος και θα πρέπει η επιχείρηση να συμμορφωθεί. Σε αντίθετη περίπτωση, πέραν του προστίμου, προβλέπεται διαδικασία προσωρινής ή ακόμη και οριστικής αφαίρεσης άδειας λειτουργίας.

Δείτε εδώ τη λίστα με τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) που υπάγωνται στην απόφαση Αριθμ. οικ. 32790/392/Φ.15 «Απλούστευση πλαισίου άσκησης μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων τροφίμων και ποτών και προτυποποίηση των διοικητικών διαδικασιών γνωστοποίησης λειτουργίας.»

Το άρθρο επιμελήθηκαν οι Μηχανικοί της ERGON Σύμβουλοι Μηχανικοί ® - www.ergon-consultants.gr - Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310841656