Ερευνα, δημιουργία, καινοτομία, ενίσχυση της επιχειρηματικής εξωστρέφειας

Από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει ανακοινωθεί η προκήρυξη της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ», της οποίας τα βασικά σημεία παρουσιάσαμε σε προηγούμενο άρθρο. Λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί για τη συγκεκριμένη δράση, σήμερα θα παρουσιάσουμε τις πιο συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις που έχουν δημοσιευθεί στην ιστοσελίδα της. Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν υπ’ όψιν τους ότι βασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμο επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσονται σε μία από τις ακόλουθες τρεις παρεμβάσεις: I. Ερευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις. II. Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς. III. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Οι συχνότερες ερωτήσεις-απαντήσεις είναι:

Σε ποιους απευθύνεται η δράση;

Επιλέξιμοι υποψήφιοι είναι ερευνητικοί οργανισμοί και «λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως ερευνητικοί οργανισμοί» και επιχειρήσεις και «λοιποί φορείς που αντιμετωπίζονται ως επιχειρήσεις». Οι επιχειρήσεις πρέπει να έχουν συσταθεί νομίμως και να λειτουργούν είτε ως νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως του τύπου τους (π.χ., Α.Ε., ΕΠΕ, Ο.Ε., ΙΚΕ, ΚοινΣΕπ) είτε ως ατομικές επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, για καθεμία από τις τρεις κάτωθι παρεμβάσεις:

1. Ερευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ): Η παρέμβαση απευθύνεται σε ΜΜΕ κάθε νομικής μορφής, ανεξαρτήτως της ημερομηνίας ίδρυσής τους, είτε ως μεμονωμένη ΜΜΕ είτε ομάδες ΜΜΕ, ανεξάρτητων μεταξύ τους.

2. Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς: Αφορά συμπράξεις υφιστάμενων επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους και ημερομηνίας ίδρυσης, με ερευνητικούς οργανισμούς, με κύριους αποδέκτες τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τον οδηγό της δράσης.

3. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων: Δυνητικοί δικαιούχοι είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους, νομικής μορφής και ημερομηνίας ίδρυσης.

Μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης μία νέα επιχείρηση;

Δεν υπάρχει περιορισμός στον χρόνο λειτουργίας της επιχείρησης-δυνητικού δικαιούχου της δράσης, ως εκ τούτου είναι δυνατόν να υποβληθούν προτάσεις από υφιστάμενες επιχειρήσεις, καθώς και από νέες επιχειρήσεις προσφάτως ιδρυμένες. Διευκρινίζεται ότι υπό σύσταση εταιρεία δεν είναι επιλέξιμη. Η επιχείρηση πρέπει κατά την υποβολή να διαθέτει είτε ΑΦΜ είτε VAT κράτους-μέλος της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Επίσης, επισημαίνεται ότι οι επιχειρήσεις που κατά την υποβολή λειτουργούν σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε. και δεν διαθέτουν έδρα ή υποκατάστημα στην Ελλάδα δεσμεύονται ότι κατά την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δημόσιας χρηματοδότησης θα διαθέτουν εγκατάσταση ή υποκατάστημα στην περιφέρεια στην οποία χωροθετείται η ενίσχυση, σύμφωνα με την εγκεκριμένη αίτηση χρηματοδότησης.

Υπάρχει ανώτερο όριο στον συνολικό προϋπολογισμό της αίτησης χρηματοδότησης;

Ο συνολικός προϋπολογισμός κάθε αίτησης χρηματοδότησης ανά κατηγορία παρέμβασης πρέπει να μην υπερβαίνει το ανώτερο όριο, όπως αυτό ορίζεται παρακάτω:

I. Ερευνα και ανάπτυξη από μικρομεσαίες επιχειρήσεις: 200.000 ευρώ αν συμμετέχει μία επιχείρηση, 350.000 ευρώ αν συμμετέχουν δύο επιχειρήσεις, 450.000 ευρώ αν συμμετέχουν τρεις επιχειρήσεις, 500.000 ευρώ αν συμμετέχουν περισσότερες των τριών επιχειρήσεις.

II. Συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς: 1.000.000 ευρώ.

III. Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων: 2.000.000 ευρώ.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση συνεργατικών έργων ο συνολικός προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης αποτελείται από το άθροισμα των επιμέρους προϋπολογισμών των μελών. Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής υποβολής μιας αίτησης χρηματοδότησης, αν ο συνολικός προϋπολογισμός της είναι μεγαλύτερος από αυτόν που προβλέπει ο οδηγός της δράσης ανά παρέμβαση και ανάλογα με τον αριθμό των συμμετεχόντων φορέων.

Υπάρχει κατώτατο όριο στον συνολικό προϋπολογισμό της αίτησης χρηματοδότησης;

Δεν υπάρχει κατώτατο όριο στον προϋπολογισμό της αίτησης χρηματοδότησης.

Μπορεί μία επιχείρηση να υποβάλει μόνη της αίτηση χρηματοδότησης στη δράση;

Μία μικρομεσαία επιχείρηση (ΜΜΕ) μπορεί να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης ως μεμονωμένη επιχείρηση στην παρέμβαση Ι και στην παρέμβαση ΙΙΙ. Μία μεγάλη επιχείρηση δύναται να υποβάλει πρόταση ως μεμονωμένη επιχείρηση στην παρέμβαση ΙΙΙ.

Ποια συνεργατικά σχήματα επιδοτούνται από τη δράση;

Τα συνεργατικά σχήματα που επιδοτούνται μέσω της δράσης είναι οι ομάδες ΜΜΕ [(της παρέμβασης Ι) και οι συμπράξεις επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους, με ερευνητικούς οργανισμούς και άλλες επιχειρήσεις (της παρέμβασης (ΙΙ)].

Μπορεί ένα συνεργατικό σχήμα αποτελούμενο μόνο από επιχειρήσεις να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης στην παρέμβαση II της δράσης;

Η παρέμβαση II αφορά συμπράξεις επιχειρήσεων, ανεξαρτήτως μεγέθους, νομικής μορφής και χρόνου λειτουργίας, με ερευνητικούς οργανισμούς. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η συμμετοχή τουλάχιστον ενός ερευνητικού οργανισμού στο συνεργατικό σχήμα.

Ποιες δαπάνες επιχορηγούνται από το πρόγραμμα για μία ενδιαφερόμενη επιχείρηση;

Μία επιχείρηση μπορεί να χρηματοδοτηθεί για δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και ειδικότερα για δαπάνες προσωπικού, οργάνων και εξοπλισμού (αποσβέσεις), για κτίρια και γήπεδα (αποσβέσεις), σε εξωτερικούς παρόχους, πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες και δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας. Οι επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι οι ίδιες, είτε υποβάλει πρόταση μόνης της η επιχείρηση είτε συμμετέχοντας σε συνεργατικό σχήμα με άλλες επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισμούς. Αν η επιχείρηση είναι ΜΜΕ, τότε, επιπλέον, μπορεί να χρηματοδοτηθεί για δαπάνες καινοτομίας και συμμετοχής σε εμπορικές εκθέσεις.

Ποιες δαπάνες επιχορηγούνται από το πρόγραμμα για έναν ερευνητικό οργανισμό;

Ενας ερευνητικός οργανισμός μπορεί να χρηματοδοτηθεί για δραστηριότητες έρευνας και ανάπτυξης και ειδικότερα για δαπάνες προσωπικού, οργάνων και εξοπλισμού (αποσβέσεις), για κτίρια και γήπεδα (αποσβέσεις), σε εξωτερικούς παρόχους, πρόσθετα γενικά έξοδα και λοιπές λειτουργικές δαπάνες που είναι άμεσο αποτέλεσμα του έργου, δαπάνες διεξαγωγής μελέτης σκοπιμότητας και δαπάνες καινοτομίας (κατηγορίες δαπανών 1 έως 7) και έμμεσες λειτουργικές δαπάνες.

Ποιο είναι το ποσοστό επιχορήγησης;

Η ένταση ενίσχυσης για τις επιχειρήσεις εξαρτάται από:

1. Την επιλέξιμη δραστηριότητα (έργα έρευνας και ανάπτυξης, καινοτομία για ΜΜΕ, συμμετοχή ΜΜΕ σε εμπορικές εκθέσεις).

2. Τον χαρακτηρισμό των ενοτήτων εργασίας για έργα έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα, πειραματική ανάπτυξη, μελέτες σκοπιμότητας).

3. Το μέγεθος της επιχειρήσεις (μικρή, μεσαία ή μεγάλη), όπως ειδικότερα ορίζεται στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης.

Για τους ερευνητικούς οργανισμούς που συμμετέχουν ως συνδικαιούχοι στην παρέμβαση ΙΙ, το ποσοστό της δημόσιας χρηματοδότησης ανέρχεται σε 100%, υπό τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης. Στην περίπτωση συνεργατικών έργων το ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης καθορίζεται χωριστά για κάθε δικαιούχο ενίσχυσης. Σε ένα έργο βιομηχανικής έρευνας της παρέμβασης ΙΙ που εκπονείται από τρεις φορείς: α) μεγάλη επιχείρηση, β) μικρή επιχείρηση και γ) τμήμα πανεπιστημίου, η δημόσια δαπάνη θα είναι 50% επί του προϋπολογισμού της μεγάλης επιχείρησης, 70% επί του προϋπολογισμού της μικρής επιχείρησης και 100% επί του προϋπολογισμού του Ερευνητικού Οργανισμού. Υπενθυμίζεται ότι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) έως την Τετάρτη 17 Μαΐου 2017 στις 16.00.

kathimerini.gr

Εγγραφείτε στο newsletter για τα τελευταία επιχειρηματικά και επενδυτικά νέα