Νέες θέσεις εργασίας στο Μουσείο Ακρόπολης

Μέχρι τις 10 Απριλίου μπορούν να υποβάλουν αίτηση όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στην Προκήρυξη (ΣΟΧ 1/2017) για τις προσλήψεις 50 θέσεων εργασίας με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Μουσείο Ακρόπολης.

Πρόκειται για την πρόσληψη προσωπικού ασφάλειας (ΔΕ) με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διαρκείας 8 μηνών) για την κάλυψη εποχικών/παροδικών αναγκών του Μουσείου, (έχοντας υπ’ όψιν τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους στο Πρωτόκολλο του Μουσείου κατά τις εργάσιμες ημέρες (Δευτέρα έως Παρασκευή) από τις 08.30 μέχρι τις 13.30.enikonomia.gr