Ποια εμπόδια δυσχεραίνουν το έργο της εφοδιαστικής αλυσίδας

Τα ανυπέρβλητα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί, είτε από ορισμένες ισχύουσες νομοθετικές ή κανονιστικές διατάξεις, είτε από εγκυκλίους , τα οποία αυξάνουν το κόστος του εφοδιασμού και μειώνουν δραστικά την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών εφοδιαστικών επιχειρήσεων, καθιστώντας σχεδόν απαγορευτικό το έργο της εφοδιαστικής αλυσίδας, καθώς επίσης και προτάσεις επίλυσής τους, αναδείχθηκαν, σε έκτακτη σύσκεψη στο ΕΒΕΠ.
Η σύσκεψη συγκλήθηκε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς από τον Β΄ Αντιπρόεδρο του Ε.Β.Ε.Π. και Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Εφοδιαστών Πλοίων - Εξαγωγέων (Π.Σ.Ε.Π.Ε.), κ. Νίκο Μαυρίκο, με τη συμμετοχή 15 φορέων (Ε.Β.Ε.Π., Ν.Ε.Ε., Ε.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε., Σ.Β.Α.Π., Ε.Σ.Π., Π.Σ.Ε., Ε.Ε.Κ.Φ.Ν., Ο.Ε.Ε., Ο.Ε.Σ.Α.Ο.Ν.Ν.Α., Σ.Ε.Π.Α., ΣΥΝ.Δ.Ε. & L., Π.Σ.Ν.Π., ΣΩ.Ν.Π.Α.Π., ΒΙ.ΠΑ.Σ.), τη Δευτέρα 10 Απριλίου 2017.

Ο κ. Ν. Μαυρίκος επισήμανε πως: "...εκμηδενίζεται ο κύκλος εργασιών ενός ολόκληρου κλάδου, ενώ παράλληλα επιβαρύνεται και το εμπορικό ισοζύγιο της χώρας. Μάλιστα, με την επικείμενη διαταγή, προκειμένου να τύχουν απαλλαγή από τις δασμολογικές επιβαρύνσεις όλα τα προϊόντα, που παραδίδονται στα πλοία, πρέπει τα φορολογικά στοιχεία να εκδίδονται μόνο στο όνομα του πλοιοκτήτη. Έτσι, αμφισβητείται σε καθημερινή βάση, η νομιμότητα των συναλλαγών μας, καθόσον το μεγαλύτερο ποσοστό τιμολογείται προς την ναυλώτρια εταιρεία, διαχειρίστρια εταιρεία, σε εκπρόσωπο πλοίου πάνω σε αυτό. Η έλλειψη σχεδιασμού και σεβασμού στους κανονισμούς, από πλευράς της τελωνειακής και φορολογικής Διοίκησης, αποτελούν σοβαρό εμπόδιο στη δραστηριότητά μας...".

Από την πλευρά του, ο Α΄ Αντιπρόεδρος του Ε.Β.Ε.Π. & Πρόεδρος του Σ.Β.Α.Π., κ. Δ. Μαθιός, τόνισε ότι "πρέπει να καταστεί σαφές πως, το κράτος χάνει έσοδα με αυτόν τον τρόπο, γεγονός που εύκολα αποδεικνύεται με την εκπόνηση μίας οικονομοτεχνικής Μελέτης, η οποία θα τεκμηριώνει την τεράστια απώλεια εσόδων".

Ειδικότερα, οι περιπτώσεις θεμάτων, που δυσχεραίνουν τον εφοδιασμό, έχουν ως εξής:

1. Κατάργηση της απαλλαγής από δασμούς και Ε.Φ.Κ. των τροφοεφοδίων, που παραδίδονται σε επαγγελματικά τουριστικά πλοία γραμμών εξωτερικού (άρθρο 10 παρ. 3Β 4 του Ν. 438/76, όπως ισχύει).

2. Απαγόρευση με τροφοεφόδια σε αλιευτικά πλοία, που αλιεύουν σε διεθνή ύδατα.

3. Απαγόρευση εφοδιασμού με απαλλαγή από Φ.Π.Α., όταν η πώληση των εφοδίων γίνεται σε πρόσωπο, που εκμεταλλεύεται χώρο του πλοίου (μπαρ, καταστήματα κ. λ.π.) κατά παραχώρηση από τον πλοιοκτήτη. Η απαγόρευση αυτή ρυθμίστηκε με εγκύκλιο, ενώ από τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 438/ 76, του άρθρου 27 του Ν. 2859/2000 και της Τ1940/03 δεν προβλέπεται.

4. Με την παρ. 3 της υπ’ αριθμ. Ε1042/77/9.3.2007 εγκυκλίου επιχειρείται για πρώτη φορά ανατροπή του θεσμικού πλαισίου και της τηρούμενης πρακτικής για όλους τους εφοδιαστές.

5. Ενώ για 4 δεκαετίες επιτρεπόταν, το 2012 ερμηνεύτηκε ότι δεν προβλέπεται ρητή απαλλαγή από δασμό, Ε.Φ.Κ. (άρθρο 10 Ν. 438/76) ή Φ.Π.Α. (άρθρο 27 Ν. 2859/00) για τα τροφοεφόδια που παραγγέλλονται από ξένα πολεμικά πλοία εκτός χωρών ΝΑΤΟ, καθώς και για τα ελληνικά πολεμικά πλοία, όταν αποπλέουν για το εξωτερικό.

6. Μη πρόβλεψη στο άρθρο 68 του Ν. 2960/01 για απαλλαγή του πρόσφατου φόρου κατανάλωσης στα προϊόντα καφέ, όταν αυτά προορίζονται για πλοία γραμμών εξωτερικού, με αποτέλεσμα κανένα πλοίο να μην αγοράζει καφέ από τη χώρα μας.

7. Θέματα που προέκυψαν με την περίπλοκη διαδικασία αδειοδότησης φορολογικών αποθηκών για προϊόντα καφέ, καθώς και με τη διαδικασία ελέγχου.

8. Μη εφαρμογή από την ελληνική τελωνειακή διοίκηση του άρθρου 270 του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα (Καν. 952/2013) και των κατευθυντήριων γραμμών (guidelines) της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνειακής Ένωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Taxud).

9. Yποχρέωση ορισμού φορολογικού αντιπροσώπου σε περιπτώσεις διακίνησης τρίτων χωρών εφοδίων σε πλοία γραμμών εξωτερικού, τα οποία απαλλάσσονται από όλες τις δασμολογικές και φορολογικές επιβαρύνσεις, παρά το γεγονός ότι από την Οδηγία 2006/112 δεν προβλέπεται.

10. Ευνοϊκή μεταχείριση των φορέων που εφοδιάζουν πλοία με εγχώρια εμπορεύματα, μέσω της Ελεύθερης Ζώνης σε σχέση με εκείνους που εφοδιάζουν πλοία με ενωσιακά εμπορεύματα εκτός αυτής.

11. Καταβολή δασμοφορολογικών επιβαρύνσεων για τη διάθεση ειδών με μηδενική αξία (δείγματα) σε πλοία γραμμών εξωτερικού (παρερμηνεία της αριθμ. 7015/690/1986 Α.Υ.Ο.).

12. Μεταβίβαση υποκείμενων σε ειδικό φόρο κατανάλωσης εμπορευμάτων εντός της φορολογικής αποθήκης σε πρόσωπα, που δεν έχουν την ιδιότητα του εγκεκριμένου αποθηκευτή, παρά το γεγονός ότι στο άρθρο 25 του Ν. 2859/00 επιτρέπεται. Το οξύμωρο είναι ότι επιτρέπεται για προϊόντα τρίτων χωρών.

13. Υπέρμετρες εγγυήσεις για τα υποκείμενα σε Ε.Φ.Κ. εμπορεύματα (αλκοολούχα ποτά, κρασιά, καπνικά προϊόντα). Σχετική η Α.Υ.Ο. Φ. 883/99 όπως ισχύει. Στα άλλα κράτη μέλη όμως, οι εγγυήσεις είναι κατά πολύ μικρότερες, καθώς λαμβάνεται υπόψη και η συνέπεια των επιχειρηματιών.

14. Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων χορήγησης άδειας χρήσης απλουστευμένης διαδικασίας εφοδιασμού πλοίων - Διαδικασία εφοδιασμού πλοίων και αεροσκαφών με εφόδια πλην καυσίμων και λιπαντικών-Επιτήρηση και έλεγχος εφοδίων επί του πλοίου.

Από τη μη εφαρμογή όλων των παραπάνω, παρατηρείται το φαινόμενο, τα πλοία να επιλέγουν για εφοδιασμό λιμάνια άλλων χωρών που προσεγγίζουν ή να εφοδιάζονται στη χώρα μας από αλλοδαπές εταιρείες.

Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς, αποφάσισαν, τέλος, τη διενέργεια μίας σειράς πρωτοβουλιών, προκειμένου να αντιστραφεί το αρνητικό επιχειρηματικό κλίμα, μεταξύ των οποίων είναι η επίδοση ψηφίσματος διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Οικονομικών και η διοργάνωση ενημερωτικής Συνέντευξης Τύπου


enikonomia.gr