ΕΣΠΑ: Εγκρίθηκαν 699 επιχειρηματικά σχέδια αυτοαπασχολούμενων-πτυχιουχων τροτοβάθμιας εκπαιδευσης

Εκδόθηκε η πρώτη απόφαση ένταξης εξακοσίων ενενήντα εννέα (699) επιχειρηματικών σχεδίων με συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό και δημόσια δαπάνη 17.686.632,60 € στη Δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του ΕΣΠΑ.

Οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της εν λόγω απόφασης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσής της.

Οι «επιτυχόντες» θα ενημερωθούν ένας-ένας από τον ενδιάμεσο φορέα επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας (ΕΦΕΠΑΕ).

Ειδικότερη ενημέρωση θα υπάρξει για το τεχνικό παράρτημα, με σαφή περιγραφή προς την εκτέλεση έργου, το χρονοδιάγραμμα, το ποσοστό χρηματοδότησης, το συνολικό προϋπολογισμό και τις πηγές του.