Ποιοι μπορούν να μην καταβάλλουν ΦΠΑ στα πλαίσια αντιμετώπισης της προσφυγικής κρίσης

Οι όροι και η διαδικασία για τη μη καταβολή ΦΠΑ από τους υποκείμενους στον φόρο που παραδίδουν αγαθά και παρέχουν υπηρεσίες χωρίς αντάλλαγμα για την αντιμετώπιση αναγκών που έχουν προκύψει λόγω της προσφυγικής κρίσης καθορίζονται με την ΠΟΛ 1023/2017.

Σύμφωνα με αυτή ορίζονται ως «δωρητές», επιχειρήσεις υποκείμενες στον ΦΠΑ, που παραδίδουν αγαθά ή υπηρεσίες άνευ ανταλλάγματος για την εξυπηρέτηση των αναγκών των προσφύγων.

«Αποδέκτες» των αγαθών και των υπηρεσιών ορίζονται τα κατονομαζόμενα πρόσωπα του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 7 του Κώδικα ΦΠΑ (Δημόσιο, ΝΠΔΔ κ.λπ.) που διαθέτουν περαιτέρω τα εν λόγω αγαθά και τις υπηρεσίες για την κάλυψη των αναγκών των προσφύγων.

Αναγκαίες προϋποθέσεις είναι τα αγαθά και οι υπηρεσίες που διατίθενται άνευ ανταλλάγματος να προορίζονται για την κάλυψη αναγκών των προσφύγων που εισρέουν και φιλοξενούνται στη χώρα μας.

Μεταξύ του δωρητή και του αποδέκτη συντάσσεται, το αργότερο έως την παράδοση των αγαθών ή την ολοκλήρωση της παροχής των υπηρεσιών, πρωτόκολλο παράδοσης/παραλαβής των αγαθών ή παροχής/λήψης των υπηρεσιών, αντίστοιχα.

Το ανωτέρω πρωτόκολλο θα πρέπει να περιέχει τουλάχιστον την περιγραφή του είδους και της ποσότητας των αγαθών που διατίθενται και του είδους και ενδεχομένως της διάρκειας των υπηρεσιών που παρέχονται, την ημερομηνία πραγματοποίησης της δωρεάν διάθεσης τους, τα πλήρη στοιχεία του δωρητή και του αποδέκτη των αγαθών και υπηρεσιών, όπως επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, και την ημερομηνία υπογραφής.

Το πρωτόκολλο αυτό αποτελεί αποδεικτικό πραγματοποίησης της δωρεάν διάθεσης των αγαθών ή των υπηρεσιών, συντάσσεται εις τριπλούν και υπογράφεται και στα τρία αντίτυπα από τον δωρητή και τον αποδέκτη.

Στην περίπτωση που αποδέκτες είναι το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ή το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το πρωτόκολλο παράδοσης/παραλαβής αγαθών ή παροχής/λήψης των υπηρεσιών συντάσσεται εις διπλούν.

Οι δωρητές και οι αποδέκτες των αγαθών και υπηρεσιών οφείλουν να διαφυλάττουν το αντίγραφο του πρωτοκόλλου παράδοσης /παραλαβής αγαθών ή παροχής/λήψης υπηρεσιών για όσο χρόνο προβλέπεται από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ν. 4308/2014) η διαφύλαξη λογιστικών αρχείων. Επίσης, οι αποδέκτες οφείλουν να τηρούν κατάσταση, στην οποία θα καταχωρούν τον τρόπο, τον τόπο και το χρόνο (ημερομηνία) που έλαβε χώρα η περαιτέρω διάθεση στους πρόσφυγες των αγαθών και υπηρεσιών, καθώς και την ποσότητα και το είδος των αγαθών και το είδος και την ενδεχόμενη διάρκεια των υπηρεσιών που διατέθηκαν.

Η απόφαση ΠΟΛ 1023/17 εφαρμόζεται για πράξεις που πραγματοποιούνται από 01.12.2015 και εφεξής.

Πρόσωπα που πριν από την ημερομηνία έκδοσης της εγκυκλίου, ενήργησαν ως δωρητές, οφείλουν εντός 60 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της εγκυκλίου, να γνωστοποιήσουν υπό μορφή κατάστασης, στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής ή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας τις σχετικές συναλλαγές κατά είδος αγαθού ή υπηρεσίας, ποσότητας, ημερ/νίας και στοιχείων δωρητή και αποδέκτη. Πέραν τούτου δεν έχουν άλλη υποχρέωση.


enikonomia.gr