Βασικές αρχές κέντρων κόστους - Ορισμός της παραγωγικότητας

του Γιάννη Στεργή* |

Ένας από τους σημαντικότερους δείκτες επιχειρηματικής πρακτικής της the αriston project είναι αυτός που αναφέρεται στην κατανόηση και εφαρμογή των κέντρων κόστους σε μια επιχείρηση. Τα κέντρα κόστους αναφέρονται σε μία μονάδα ή ένα τμήμα της εταιρείας, που εκτελεί μία συγκεκριμένη επιχειρηματική λειτουργία.

Τέτοια μπορεί να είναι η παραγωγή προϊόντων ή η παροχή μίας υπηρεσίας, τα έξοδα του ενοικίου, οι δαπάνες επικοινωνίας, το κόστος αναπτυξιακού δανεισμού κ.ά. Τα κέντρα κόστους αφορούν, λοιπόν, σε πολύ χειροπιαστές τιμές των εσόδων – εξόδων μιας επιχείρησης και απαιτούν ένα πολύ σαφώς διατυπωμένο και προσδιορισμένο μοντέλο, με το οποίο μια επιχείρηση καλείται να τα προϋπολογίσει, να τα ελέγχει σε συνεχή βάση, αλλά και να τα τηρεί μέσα στο χρονικό διάστημα ενός ρεαλιστικού επιχειρηματικού πλάνου. Ένα μοντέλο επιχειρηματικού σχεδιασμού οφείλει να αποτυπώνεται με έναν προϋπολογισμό. Ο προϋπολογισμός είναι αποτέλεσμα μιας ρεαλιστικής ανάλυσης παρατηρήσεων, μέσω ιστορικότητας και προσδιορισμένης μεθοδολογίας κέντρων κόστους. Ο προϋπολογισμός και οι πραγματικές δαπάνες καταγράφονται σε κάποιου τύπου Organizational and Structural Cost Center chart (OSCC), στην καλύτερη περίπτωση πάνω σε ένα Knowledge Management ηλεκτρονικό σύστημα, το οποίο επιτρέπει την αυτόματη ενημέρωση από χειριστές, που δεν έχουν απαραίτητα γνώση και εικόνα του συστήματος καταγραφής.

Η προσέγγιση της the αriston project αφορά το μοντέλο παραγωγικότητας, που προσδιορίζει με σαφή ποσοστά τις κατηγορίες των κέντρων κόστους σε αυτά που αφορούν την επιχείρηση, τον δανεισμό, το marketing, τα πάγια έξοδα και τους μεταβλητούς και αμετάβλητους πόρους μιας επιχείρησης. Το μοντέλο αυτό είναι γνωστό και ως Μοντέλο Παραγωγικότητας 65-35 και η αποτελεσματικότητά του έχει αποδειχθεί μετά από πολυετή εφαρμογή του στις συνεργασίες της the αriston project με μικρές και μικρομικρές επιχειρήσεις. Να διευκρινίσουμε εδώ πως την παραγωγικότητα την ορίζουμε ως τον λόγο που προκύπτει, αν διαιρέσουμε το παραγόμενο προϊόν προς τις χρησιμοποιούμενες εισροές, διατηρώντας σταθερή την ποιότητα του προϊόντος.

Δεκαετής επιστημονική παρατήρηση έχει αποδείξει τη μέγιστη αειφορία σύμφωνα με το «γενετικό» προφίλ της επιχείρησης, κάτω από αυτή τη συνθήκη.

Η πιο τρανή απόδειξη της αποτελεσματικότητας της εφαρμογής των κέντρων κόστους στις συνεργαζόμενες επιχειρήσεις της the αriston project και του προγράμματος My αriston Manager, όπως φαίνεται και στον πίνακα 1, είναι η δυσανάλογη αύξηση του καθαρού κέρδους και της επιχειρηματικής αμοιβής έναντι του ποσοστού αύξησης των πωλήσεων. Αυτό αποδεικνύει απόλυτα πως, εφαρμόζοντας τα εργαλεία των κέντρων κόστους, αλλά και καταρτίζοντας επιχειρηματίες και εργαζόμενους σε βασικές αρχές, όπως της συνέπειας, της ευθύνης, του μέτρου και της αλήθειας, μπορούμε να στοχεύουμε σε καλύτερη ποιότητα ζωής και σε έναν καλύτερο κόσμο.Πίνακας 1

_________________________________________________________________
* Πρόεδρος και CEO της εταιρείας hyphen S.A.