Τέθηκε σε λειτουργία η νέα έκδοση buildingcert.gr για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές

Οι νέες εκδόσεις των διαδικτυακών εφαρμογών του www.buildingcert.gr που υποστηρίζουν την εφαρμογή του Ν. 4409/2016, τέθηκαν σε λειτουργία.
 
Δείτε τις Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις 
 
1. Ποιοι μπορούν να γίνουν Ενεργειακοί Επιθεωρητές;
 
Σύμφωνα με το άρθρο 52, παρ. 3 του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α 136), «Η δραστηριότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή ασκείται από διπλωματούχους μηχανικούς, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και πτυχιούχους μηχανικούς τεχνολογικής εκπαίδευσης ή μηχανικούς που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας, σε εφαρμογή της σχετικής εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας, όπως κάθε φορά ισχύει και οι οποίοι έχουν δικαίωμα υπογραφής της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης, όπως αυτή ορίζεται στην παρ. 25 του άρθρου 2 του Ν. 4122/2013, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του άρθρου 12 του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (Β' 407/2010) και σύμφωνα με τη σχετική κείμενη εθνική νομοθεσία περί επαγγελματικών δικαιωμάτων, όπως κάθε φορά ισχύει».
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών ένα (1) έτος μετά την κτήση του πτυχίου τους.
 
2. Ποιοι έχουν δικαίωμα υπογραφής ΜΕΑ;
 
Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 12 της υπ' αρ. Δ6/Β/οικ. 5825 (ΦΕΚ 407Β'/9-4-2010) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «'Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων», του υπ' 893/31.08.2016 εγγράφου της Ε.Ε.Τ.Ε.Μ. και του υπ' αριθ. 19226/28.09.2016 εγγράφου του Τ.Ε.Ε. δικαίωμα υπογραφής της Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου (Μ.Ε.Α.) έχουν:
 
α. Οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί με τις εξής ειδικότητες:
 
1. Πολιτικών Μηχανικών
2. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
3. Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
4. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
5. Μηχανολόγων Μηχανικών
6. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
7. Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας
8. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
9. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
10. Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων
11. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
12. Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών
13. Χημικών Μηχανικών
14. Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών
15. Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
16. Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής
17. Μηχανικών Περιβάλλοντος
18. Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης
19. Μηχανικών Η[Υ Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων
20. Μηχανικών Ορυκτών Πόρων
21. Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων
22. Μηχανικών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών
23. Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
24. Ηλεκτρονικών Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
 
β. Οι Πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής εκπαίδευσης με τις εξής ειδικότητες:
 
1. Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
2. Πτυχιούχος Ηλεκτρολόγος Υπομηχανικός ΤΕ.
3. Πτυχιούχος Μηχανικός Ανακαίνισης και Αποκατάστασης Κτιρίων Τ.Ε. (Πτυχιούχοι ΠολιτικοίΜηχανικοί, με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Μηχανικοί Μορφολογίας και Αναστήλωσης).
4. Πτυχιούχος Μηχανολόγος Μηχανικός Τ.Ε.
5. Πτυχιούχος Μηχανολόγος Υπομηχανικός Τ.Ε.
6. Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός Δομικών Έργων Τ.Ε. (Πτυχιούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί, με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Δομοστατικοί Μηχανικοί).
7. Πτυχιούχος Πολιτικός Υπομηχάνικός Τ.Ε.
8. Πτυχιούχος Πολιτικός Μηχανικός Έργων Υποδομής (Πτυχιούχοι Πολιτικοί Μηχανικοί, με κατεύθυνση προχωρημένου εξαμήνου Μηχανικοί Υποδομών).
9. Πτυχιούχος Μηχανικός Ενεργειακής Τεχνολογίας (με κατεύθυνση Ηλεκτρολογίας)
10. Πτυχιούχος Μηχανικός Ενεργειακής Τεχνολογίας (με κατεύθυνση Μηχανολογίας)
 
3. Οι ειδικότητες Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικής Εκπαίδευσης που δεν συμπεριλαμβάνονταιστις παραπάνω αναφερθείσες της ερώτησης 2, έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών?
 
Οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης με τις ειδικότητες:
 
1 Πτυχιούχος Κλωστοϋφαντουργός Μηχανικός Τ.Ε.
2 Πτυχιούχος Μηχανικός Αυτοματισμού Τ.Ε.
3 Πτυχιούχος Μηχανικός Βιομηχανικής Πληροφορικής Τ.Ε.
4 Πτυχιούχος Μηχανικός Βιομηχανικού Σχεδιασμού Τ.Ε.
5 Πτυχιούχος Μηχανικός Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας Τ.Ε.
6 Πτυχιούχος Μηχανικός Γεωτεχνολογίας & Περιβάλλοντος Τ.Ε.
7 Πτυχιούχος Μηχανικός Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και Πολυμέσων Τ.Ε.
8 Πτυχιούχος Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων Τ.Ε.
9 Πτυχιούχος Μηχανικός Ιατρικών Οργάνων Τ.Ε
10 Πτυχιούχος Μηχανικός Ορυχείων Τ.Ε.
11 Πτυχιούχος Μηχανικός Οχημάτων Τ.Ε.
12 Πτυχιούχος Μηχανικός Περιβάλλοντος Τ.Ε.
13 Πτυχιούχος Μηχανικός Πληροφορικής Τ.Ε.
14 Πτυχιούχος Μηχανικός Πληροφορικής και Επικοινωνιών Τ.Ε.
15 Πτυχιούχος Μηχανικός Πληροφορικής και Τεχνολογίας Υπολογιστών Τ.Ε.
16 Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Τ.Ε.
17 Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογίας Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Τ.Ε.
18 Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης Τ.Ε.
19 Πτυχιούχος Μηχανικός Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος Τ.Ε.
20 Πτυχιούχος Ναυπηγός Μηχανικός Τ.Ε.
21 Πτυχιούχος Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.
22 Πτυχιούχος Μηχανικός Μουσικής Τεχνολογίας & Ακουστικής Τ.Ε.
23 Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογίας Αεροσκαφών Τ.Ε.
24 Πτυχιούχος Μηχανικός Τεχνολογίας Περιβάλλοντος και Οικολογίας ΤΕ.
25 Πτυχιούχος Μηχανικός Βιοσυστημάτων Τ.Ε.
 
δεν έχουν δικαίωμα υπογραφής ΜΕΑ και ως εκ τούτου δεν έχουν το δικαίωμα να υποβάλλουν αναγγελία έναρξης δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή για τις τρεις κατηγορίες ενεργειακών επιθεωρήσεων, εκτός και εάν έχουν αποδεδειγμένα παρακολουθήσει τα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα του άρθρου 9 του ΠΔ. 100/2010 μέχρι τη δημοσίευση του N. 4409/2016 (Α 136).
 
4. Ποια είναι η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών;
 
Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται είναι η παρακάτω:
 
α. Ηλεκτρονική αίτηση στην ιστοσελίδα www.buildingcert.gr
 
Είσοδος στην ιστοσελίδα www.buildingcert.gr και συμπλήρωση των στοιχείων του υποψηφίου. Η είσοδος είναι υποχρεωτική για όλους τους υποψηφίους ανεξάρτητα από το εάν έχουν εγγραφεί στο παρελθόν στην ιστοσελίδα. (Υπάρχει σχετική επιλογή εάν ο υποψήφιος ήταν προσωρινός ενεργειακός επιθεωρητής ή εάν έχει ήδη κωδικούς στο www.buildingcert.gr). Κατά την εγγραφή ο υποψήφιος αποκτά μοναδικό Κωδικό Αριθμό Συμμετοχής (ΚΑΣ). (Σε περίπτωση που αντιμετωπίζετε πρόβλημα κατά τη συμπλήρωση των στοιχείων σας αποστείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση buildingcert.gr@gmail.com).
 
β. Υποβολή αναγγελίας Έναρξης άσκησης της δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή
 
Είσοδος στο Σύστημα μέσω της σύνδεσης Υποψήφιοι Μόνιμοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές.
Ο υποψήφιος αφού συμπληρώσει τον αριθμό ΚΑΣ και τους κωδικούς πρόσβασης που είχε υποβάλλει κατά την συμπλήρωση της προγενέστερης ηλεκτρονικής αίτησης, εισέρχεται στην κεντρική σελίδα της ηλεκτρονικής του καρτέλας, στην οποία με τη χρήση της επιλογής Αναγγελίες Έναρξης Δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή και ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες, μπορεί να υποβάλλει ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά του για την εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.
 
5. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για την εγγραφή στο Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών;
 
Σύμφωνα με το άρθρο 55, παρ.1 του Ν.4409/2016 (ΦΕΚ Α 136), τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά την υποβολή αναγγελίας έναρξης δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή είναι:
 
α Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 
β Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α' 75) με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, με την οποία ο υποψήφιος δηλώνει ότι δεν συντρέχουν νομικά ή άλλα κωλύματα ή ασυμβίβαστα, ότι δεν είναι Επιθεωρητής Ενέργειας (υπάλληλος των Τμημάτων Επιθεώρησης Ενέργειας Νοτίου και Βορείου Ελλάδος), ότι δεν είναι υπάλληλος στο Δημόσιο ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, με σχέση δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, ότι αποδέχεται το δικαίωμα για χρήση, στατιστική επεξεργασία και κοινοποίηση στοιχείων σχετικών με τις ενεργειακές επιθεωρήσεις στις οποίες έχει προβεί, με την επιφύλαξη προστασίας των προσωπικών δεδομένων και των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, καθώς και ότι είναι αληθή όλα τα στοιχεία που συνοδεύουν την αίτησή του.
 
γ Αντίγραφο διπλώματος ή πτυχίου από ελληνικές σχολές ανώτατης εκπαίδευσης ή σε περίπτωση σπουδών σε σχολές της αλλοδαπής, ισότιμο και αντίστοιχο πτυχίο αναγνωρισμένο σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία ή απόφαση αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ' εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Για Διπλωματούχους Μηχανικούς αρκεί η βεβαίωση εγγραφής στο ΤΕΕ, ενώ για Πτυχιούχους Μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, που έχουν εγγραφεί στο βιβλίο Τεχνικών Επωνυμιών του ΤΕΕ, αρκεί η βεβαίωση εγγραφής τους.
 
δ 1-3 παράβολα, υπέρ του Πράσινου Ταμείου (ΚΑΕ 3745), συνολικής αξίας n x 50 ευρώ, όπου [n] ο αριθμός των αναγγελιών που σκοπεύετε να υποβάλλετε. Αν θέλετε δηλαδή να υποβάλετε αναγγελία και για τις τρεις κατηγορίες (Εν. Επιθεώρηση Κτιρίων, Συστημάτων Θέρμανσης ή / και Συστημάτων Κλιματισμού), μπορείτε να έχετε ένα παράβολο αξίας 150 ευρώ ή 3 x 50 ευρώ.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Κατ' εφαρμογή του άρθρου 58, του Ν. 4409/2016, για την εγγραφή στο Μητρώο των ΕΕ γίνονται δεκτά αποκλειστικά και μόνο Ηλεκτρονικά Παράβολα (e-Παράβολο). Διπλότυπα Είσπραξης δεν γίνονται αποδεκτά. Σε περίπτωση όπου εκ παραδρομής πληρώσατε Διπλότυπο Είσπραξης, θα πρέπει να μεριμνήσετε άμεσα για την ακύρωσή του από το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας.

6. Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικά;
 
Η αναγγελία έναρξης δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του πληροφοριακού συστήματος του μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών μέσω της διαδικασίας που περιγράφεται στην ερώτηση 4.
 
7. Απαιτείται η παρακολούθηση κάποιου εκπαιδευτικού ή μεταπτυχιακού προγράμματος για τηνεγγραφή στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών;
 
Για να γίνει κάποιος Ενεργειακός Επιθεωρητής και να ενταχθεί μόνιμα στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών δεν είναι υποχρεωτικό να παρακολουθήσει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

8. Πως μπορεί να υποβληθεί αναγγελία έναρξης άσκησης της δραστηριότητας και για τις τρεις κατηγορίες Ενεργειακών Επιθεωρητών;
 
Στο Μητρώο διακρίνονται τρεις (3) κατηγορίες Ενεργειακών Επιθεωρητών:
(α) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Κτιρίων (β) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Συστημάτων Θέρμανσης (γ) Ενεργειακοί Επιθεωρητές Συστημάτων Κλιματισμού. Κάθε υποψήφιος έχει δικαίωμα υποβολής αναγγελίας έναρξης δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή και στις τρεις κατηγορίες.

9. Ποιοι ορίζονται ως «Ενεργειακοί Επιθεωρητές, οι οποίοι μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών»;
 
Ως ήδη εγγεγραμμένοι Ενεργειακοί Επιθεωρητές μέχρι τη δημοσίευση του Ν.4409/2016, θεωρούνται μόνο όσοι μέχρι τις 28.07.2016 έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών κατόπιν υποβολής και έγκρισης της αναγγελίας έναρξης δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή από τα αρμόδια Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας του ΥΠΕΝ/ΣΕΠΔΕΜ.

10. Πως γίνεται η ένταξη των ήδη εγγεγραμμένων Ενεργειακών Επιθεωρητών στις αντίστοιχες τάξεις Α, Β και Γ;
 
Η ένταξη των ήδη εγγεγραμμένων Ενεργειακών Επιθεωρητών στις αντίστοιχες τάξεις Α, Β και Γ γίνεται, καταρχήν με βάση το κριτήριο του δικαιώματος υπογραφής Μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης (ΜΕΑ). Πιο αναλυτικά:
 
α. Οι ειδικότητες των μηχανικών που δεν έχουν δικαίωμα υπογραφής ΜΕΑ εντάσσονται στην τάξη Α.
 
β. Οι ειδικότητες των μηχανικών που έχουν δικαίωμα υπογραφής ΜΕΑ, και κανένα περιορισμό στην υπογραφή των αρχιτεκτονικών ή Η/Μ μελετών εντάσσονται στην αντίστοιχη τάξη Α, Β ή Γ με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 52 του Ν.4409/2016.
 
γ. Οι ειδικότητες των μηχανικών που έχουν δικαίωμα υπογραφής ΜΕΑ, αλλά περιορισμένα δικαιώματα υπογραφής των αρχιτεκτονικών ή Η/Μ μελετών εντάσσονται στην αντίστοιχη τάξη Α ή Β, ανάλογα με τους περιορισμούς υπογραφής των προαναφερθέντων μελετών.
 
Η ένταξη των ήδη εγγεγραμμένων Ενεργειακών Επιθεωρητών στις αντίστοιχες τάξεις Α, Β και Γ γίνεται αυτόματα από το πληροφοριακό σύστημα builidingcert.gr από τις 29.10.2016.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές, οι οποίοι έχουν επιτύχει την εξεταστική διαδικασία που περιγράφεται στο άρθρο 9 του π.δ. 100/2010 (Α 177) εντάσσονται στην τάξη Γ και δύναται να διενεργούν ενεργειακές επιθεωρήσεις Α, Β και Γ τάξης.
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις : ene-ne@prv.ypeka.gr (Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος/Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας και eyepen-ve@prv.ypeka.gr (Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος/Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας).

11. Πως γίνεται η εγγραφή των προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών;
 
Οι προσωρινοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές θα πρέπει να υποβάλλουν αναγγελία έναρξης δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ερώτηση 4.
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι προσωρινοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές που δεν έχουν δικαίωμα υπογραφής ΜΕΑ και δεν έχουν παρακολουθήσει τα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα του άρθρου 9 του ΠΔ. 100/2010 δεν έχουν δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.
 
12. Πως γίνεται η ένταξη των προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών στην αντίστοιχη τάξη Α, Β, Γ;
 
Οι προσωρινοί Ενεργειακοί Επιθεωρητές, μετά την υποβολή και έγκριση της αναγγελίας έναρξης δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή θα ενταχθούν αυτόματα στις αντίστοιχες τάξεις Α, Β, Γ με βάση τα πλήρη ή περιορισμένα δικαιώματα υπογραφής αρχιτεκτονικών ή Η/Μ μελετών. Πιο αναλυτικά:
 
α. Οι ειδικότητες των μηχανικών που έχουν δικαίωμα υπογραφής ΜΕΑ, και κανένα περιορισμό στην υπογραφή των αρχιτεκτονικών ή Η/Μ μελετών εντάσσονται στην αντίστοιχη τάξη Α, Β ή Γ με βάση τα κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 52 του Ν.4409/2016. Ειδικότερα:
 
Στην Β τάξη εντάσσονται όσοι έχουν αποδεδειγμένα διενεργήσει τουλάχιστον τριάντα (30) ενεργειακές επιθεωρήσεις Α τάξης. Τουλάχιστον το είκοσι τοις εκατό των ανωτέρω επιθεωρήσεων απαιτείται να διενεργηθεί σε κτίρια ή/και κτιριακές μονάδες με χρήση μη κατοικίας που διαθέτουν συστήματα θέρμανσης ή και κλιματισμού ισχύος άνω των δεκαπέντε κιλοβάτ (15 kW).
Στην Γ τάξη εντάσσονται οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές Β τάξης εφόσον έχουν αποδεδειγμένα διενεργήσει τουλάχιστον δέκα (10) ενεργειακές επιθεωρήσεις Β τάξης.
β. Οι ειδικότητες των μηχανικών που έχουν δικαίωμα υπογραφής ΜΕΑ, αλλά περιορισμένα δικαιώματα υπογραφής των αρχιτεκτονικών ή Η/Μ μελετών εντάσσονται στην αντίστοιχη τάξη Α ή Β, ανάλογα με τους περιορισμούς υπογραφής των προαναφερθέντων μελετών.
 
γ. Οι ειδικότητες των μηχανικών που δεν έχουν δικαίωμα υπογραφής ΜΕΑ, αλλά έχουν παρακολουθήσει τα εξειδικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα του άρθρου 9 του ΠΔ. 100/2010 μέχρι τις 28.07.2016,
εντάσσονται στην τάξη Α.
 
13. Ποιες ειδικότητες μηχανικών έχουν δικαίωμα εξέλιξης στις αντίστοιχες τάξεις Β και Γ;
 
Οι ειδικότητες των μηχανικών με πλήρη δικαιώματα υπογραφής αρχιτεκτονικών ή Η/Μ μελετών έχουν δικαίωμα εξέλιξης στις αντίστοιχες τάξεις Β και Γ.
 
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις : ene-ne@prv.ypeka.gr (Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος/Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας και eyepen-ve@prv.ypeka.gr (Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος/Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας).
 
14. Ποιες ειδικότητες μηχανικών έχουν πλήρη δικαιώματα υπογραφής αρχιτεκτονικών ή Η/Μ μελετών;
 
Σύμφωνα με το υπ' αριθ. 19226/28.09.2016 έγγραφο του Τ.Ε.Ε., οι ειδικότητες των μηχανικών που έχουν πλήρη δικαιώματα υπογραφής αρχιτεκτονικών ή Η/Μ μελετών είναι οι ακόλουθες:
 
1. Πολιτικών Μηχανικών
2. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
3. Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
4. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
5. Μηχανολόγων Μηχανικών
6. Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
7. Μηχανολόγων Μηχανικών Βιομηχανίας
8. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
9. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών
10. Μηχανικών Διαχείρισης Ενεργειακών Πόρων
11. Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης
12. Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών

15. Υπάρχει περιορισμένος αριθμός ενεργειακών επιθεωρητών που μπορεί να ενταχθεί στο Μητρώο;
 
Όχι, δεν υπάρχει περιορισμένος αριθμός. Όλοι όσοι υποβάλλουν αναγγελία έναρξης δραστηριότητας Ενεργειακού Επιθεωρητή στα αρμόδια Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας ΒΕ και ΝΕ και πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα των ισχυουσών νομοθετικών διατάξεων θα εγγραφούν στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών.
 
16. Τι γίνεται στην περίπτωση όπου έχετε απωλέσει τους κωδικούς πρόσβασης;
 
Για τεχνικά ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος www.buildingcert.gr πρέπει να στείλετε email στην ηλεκτρονική διεύθυνση buildingcert.gr@gmail.com.
 
17. Που βρίσκονται περισσότερες πληροφορίες για το νομικό πλαίσιο;
 
Στην κεντρική ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ www.ypeka.gr και στο πεδίο «Επιθεώρηση / Ενεργειακή Επιθεώρηση / Νομικό Πλαίσιο», καθώς επίσης και στην κεντρική σελίδα του πληροφοριακού συστήματος
www.buildingcert.gr στο πεδίο «Νομοθεσία».
 
18. Πως μπορεί να καταχωρηθεί μια ενεργειακή επιθεώρηση στο πληροφοριακό σύστημα;
 
Ακολουθώντας τις Οδηγίες Χρήσης που υπάρχουν στην κεντρική σελίδα του πληροφοριακού συστήματος www.buildingcert.gr.

19. Πως θα πιστοποιείται η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή από τον ιδιοκτήτη;
 
Το όνομα κάθε Ενεργειακού Επιθεωρητή υπάρχει στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών. Άρα, με επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας, ή άλλου σχετικού εγγράφου μπορεί να γίνει η ταυτοπροσωπία. Σε κάθε περίπτωση ο Ενεργειακός Επιθεωρητής μπορεί να ζητήσει από τα αρμόδια Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο. Επίσης, ενημερωμένοι κατάλογοι Ενεργειακών Επιθεωρητών είναι διαθέσιμοι στο κοινό ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας του Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών και της κεντρικής ιστοσελίδας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 
20. Θα υπάρξει ξεχωριστό μητρώο για μέλη εταιριών;
 
Σύμφωνα με το άρθρο 53 του Νόμου 4409/2016, τηρείται ξεχωριστό Μητρώο για τα νομικά πρόσωπα- τεχνικές εταιρείες, των οποίων ένας τουλάχιστον εταίρος είναι Ενεργειακός Επιθεωρητής. Η μερίδα κάθε νομικού προσώπου ενημερώνεται ταυτόχρονα για κάθε μεταβολή που αφορά στο φυσικό πρόσωπο - Ενεργειακό Επιθεωρητή. Για την εγγραφή του νομικού προσώπου-τεχνικής εταιρείας στο Μητρώο, απαιτείται η υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών στα αρμόδια Τμήματα Επιθεώρησης Ενέργειας:
 
α] Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 [Α'75] των Ενεργειακών Επιθεωρητών, με επικύρωση του γνησίου της υπογραφής, που βεβαιώνουν τη σχέση τους με το συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο για τη διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων. 
β] Αντίγραφο του Καταστατικού του νομικού προσώπου. 
γ] Παράβολο εκατόν πενήντα [150] ευρώ του νομικού προσώπου.
 
21. Πόσο κοστίζει η έκδοση του ΠΕΑ;
 
Βάσει του Νόμου 4093/2012 έχουν καταργηθεί οι ελάχιστες νόμιμες αμοιβές των ενεργειακών επιθεωρήσεων που προβλέπονταν στο Π.Δ. 100/2010. Οι αμοιβές θα καθορίζονται πλέον ελεύθερα με συμφωνία των συμβαλλόμενων.
 
22. Με ποιόν τρόπο δηλώνεται η αμοιβή της ενεργειακής επιθεώρησης;
 
Η δήλωσης της αμοιβής της ενεργειακής επιθεώρησης γίνεται μέσα από το σύστημα αμοιβών του ΤΕΕ.

23. Υπάρχουν πιστοποιημένα λογισμικά;
 
Έχει αξιολογηθεί και εγκριθεί το λογισμικό ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ και έχουν επίσης λάβει θετική αξιολόγηση και έγκριση εμπορικά λογισμικά, που χρησιμοποιούν την υπολογιστική μηχανή του ΤΕΕ-ΚΕΝΑΚ.

24. Που μπορεί να απευθυνθεί κάποιος για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις;
 
Πληροφορίες για το νομικό πλαίσιο σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων (έκδοση ΠΕΑ, εκθέσεων συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού, κοκ) Ε-mail: depea@prv.ypeka.gr
(Δ/νση Ενεργειακών Πολιτικών & Ενεργειακής Αποδοτικότητας / Τμήμα Ενεργειακής Αποδοτικότητας)
 
Τεχνική υποστήριξη του ηλεκτρονικού πληροφοριακού συστήματος buildingcert.gr (Κωδικοί πρόσβασης, δυσλειτουργία στην υποβολή αρχείων .xml και Αναγγελιών)
Τηλ. Επικοινωνίας (helpdesk) : 210 66 03 309 Ε-mail : buildingcert.gr@gmail.com (Κ.Α.Π.Ε.)
 
Πληροφορίες για το Μητρώο των Ενεργειακών Επιθεωρητών και το Αρχείο Επιθεώρησης Κτιρίων Ε-mail: ene-ne@prv.ypeka.gr (Επιθεώρηση Νοτίου Ελλάδος/Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας και eyepen-ve@prv.ypeka.gr (Επιθεώρηση Βορείου Ελλάδος/Τμήμα Επιθεώρησης Ενέργειας)
 
Πληροφορίες για την εφαρμογή των ΤΟΤΕΕ και τεχνική υποστήριξη του λογισμικού ΤΕΕ – ΚΕΝΑΚ (υπάρχουν χρήσιμες ερωτο-απαντήσεις σε σχετικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ: www.tee.gr) Ε-mail: teekenak@tee.gr (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος)