Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις Νέων Αγροτών

Κάθε υποψήφιος, που θα κριθεί δικαιούχος του καθεστώτος ενισχύσεων εγκατάστασης Νέων Γεωργών, αναλαμβάνει την υποχρέωση για διάστημα τουλάχιστον 10 ετών από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης έγκρισης πράξης να τηρεί τους όρους που περιέχονται σε αυτή συγκεκριμένα:
 • Να επιτύχει τους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους της γεωργικής εκμετάλλευσης του μεγέθους απαιτήσεων σε εργασία και του γεωργικού εισοδήματος, που προσδιορίζονται στο Επιχειρηματικό Σχέδιο. Το εισόδημα της γεωργικής εκμετάλλευσης να βελτιωθεί κατά 10% τουλάχιστον, σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση κατά την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.
 • Να υποβάλλει Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης στον ΟΠΕΚΕΠΕ ανελλιπώς καθ’ όλη τη διάρκεια του Επιχειρηματικού Σχεδίου και των μακροχρόνιων υποχρεώσεων του, ανεξαρτήτως από τη λήψη ή μη ενιαίας ενίσχυσης.
| Δείτε εδώ τις ΜΑΕ και τις απαιτήσεις για όλες τις καλλιέργειες |
 • Να εγγραφεί στον ΟΓΑ εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης έγκρισης.
 • Να αποκτήσει επαρκή επαγγελματική ικανότητα αναλόγου κατευθύνσεως με την κατεύθυνση της γεωργικής του εκμετάλλευσης, εντός 36 μηνών από την ημερομηνία λήψης της απόφασης έγκρισης.
 • Να αποκτήσει την ιδιότητα του κατά κύρια απασχόληση γεωργού ή του κατά κύρια απασχόληση αγρότη σύμφωνα με το σημείο στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 8 της ΚΥΑ 704/2008.
 • Να εγγραφει στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την ιδιότητα του κατόχου γεωργικής εκμετάλλευσης εντός 36 μηνών το πολύ από την απόφαση έγκρισης και με την ιδιότητα του κατά κύριο επάγγελμα γεωργού μέχρι τη λήξη του επιχειρηματικού μου σχεδίου.
 • Στην ολοκλήρωση του Επενδυτικού Σχεδίου θα έχουν εκδοθεί όλες οι απαιτούμενες άδειες σε συνεργασία με τον υπεύθυνο μηχανικό για την νόμιμη λειτουργία της εκμετάλλευσής.
 • Η υλοποίηση του Επιχειρηματικού Σχεδίου να γίνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Φάκελο Υποψηφιότητας.
| Ποιος είναι ο επαγγελματίας αγρότης |  
 Για το χρονικό διάστημα δέκα ετών από τη ημερομηνία ένταξής στο μέτρο, είναι υποχρεωμένος να αναλαμβάνει τις ακόλουθες μακροχρόνιες υποχρεώσεις:
 • Να υποβάλλει κατ’ έτος στον ΟΠΕΚΕΠΕ Ενιαία Δήλωση Εκμετάλλευσης και να τηρεί τις λοιπές υποχρεώσεις των αρχηγών γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε σχέση με το ΟΣΔΕ και τα Μητρώα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά.
 • Να διατηρεί από την ημερομηνία επίτευξης του δεσμευτικού στόχου το επίπεδο εισοδήματος της γεωργικής εκμετάλλευσης τουλάχιστον στο επίπεδο για το οποίο, εφόσον κριθεί δικαιούχος, θα ενισχυθεί.
 • Να παραμείνει στον τόπο της μόνιμης κατοικίας που έχει δηλώσει.
 • Να διατηρεί την ιδιότητα του κατά κύρια απασχόληση αγρότη ή κατ΄ ελάχιστον αυτή του μερικής απασχόλησης γεωργού, δηλαδή να αντλώ το 25% του συνολικού εισοδήματος από γεωργικές δραστηριότητες που ασκούνται στα όρια της γεωργικής εκμετάλλευσής και να μην αφιερώνει για δραστηριότητες εκτός της εκμετάλλευσής του χρόνο μεγαλύτερο του 50% της συνολικής απασχόλησης, από το πέρας της ανώτατης προθεσμίας ή της ανώτατης ημερομηνίας επίτευξης των δεσμευτικών στόχων.
agrosimvoulos.gr