Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου από την Τράπεζα Πειραιώς

Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για τους εργαζόμενους στα υποκαταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς στην Ελλάδα, ανακοίνωσε ο Όμιλος. Να σημειωθεί πως το πρόγραμμα αποχώρησης δεν προβλέπει ανώτατο όριο στον αριθμό αποδοχής των αιτήσεων. Κύκλοι της Τράπεζας, εντούτοις, σημείωναν πως αναμένεται να αποχωρήσει ποσοστό κοντά στο 10% των 18.000 εργαζομένων που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με στελέχη της Πειραιώς, μέσω αυτής της διαδικασίας θα αποχωρήσουν από την τράπεζα και τις εν Ελλάδι θυγατρικές της περίπου 1.800 με 2.000 άτομα. Συνολικά, ο όμιλος απασχολεί 25.000 υπαλλήλους, εκ των οποίων οι 18.000 στην Ελλάδα. Ωστόσο, το πρόγραμμα δεν έχει ανώτατο αριθμό αποδοχής αιτήσεων και προβλέπει πλήρη αποζημίωση, καθώς και ισχυρά κίνητρα. Το πρόγραμμα θα παραμείνει σε ισχύ από την Παρασκευή, 19 Ιουλίου μέχρι τη Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου.

Στην ανακοίνωσή του, ο Όμιλος σημειώνει πως αυτή η κίνηση εντάσσεται στο γενικότερο πλαίσιο των «ραγδαίων εξελίξεων στον τραπεζικό κλάδο».

«Ο Όμιλος με τις στρατηγικές κινήσεις που πραγματοποίησε έχει πετύχει να διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτές», αναφέρεται και συμπληρώνει: «Η δύσκολη οικονομική συγκυρία που συνεχίζεται, σε συνδυασμό με τις ευρύτερες αλλαγές, επιτάσσει κινήσεις προσαρμογής της λειτουργίας του Ομίλου στα νέα δεδομένα».

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, «η Διοίκηση του Ομίλου καθ' όλο το διάστημα των αντίξοων οικονομικών συνθηκών κινήθηκε με βαθύ αίσθημα ευθύνης, με κύριο στόχο τη διατήρηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό των θέσεων εργασίας παράλληλα με τη διασφάλιση της μακροπρόθεσμης ευημερίας του Ομίλου και του ανθρώπινου δυναμικού του που είναι αλληλένδετα».

Στο κρίσιμο αυτό σημείο, λοιπόν, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, «εξετάζοντας κοινωνικά υπεύθυνες επιλογές και σταθμίζοντας το μακροπρόθεσμο συμφέρον των εργαζομένων, αποφάσισε να θέσει σε λειτουργία Πρόγραμμα Αποχώρησης, θέλοντας να δώσει κίνητρο στους εργαζόμενους εκείνους που θέλουν να προσανατολιστούν σε άλλες προσωπικές επιλογές».

Όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος

Διάρκεια

Ως προς τη διάρκεια του προγράμματος, η Τράπεζα Πειραιώς επισημαίνει πως θα παραμείνει σε ισχύ από την Παρασκευή, 19 Ιουλίου 2013 μέχρι τη Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου 2013.

Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εργαζόμενοι της Τράπεζας και των Θυγατρικών Εσωτερικού και οι οποίοι απασχολούνται με συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας αορίστου χρόνου καθώς και οι έχοντες σχέση έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία, ενώ εξαιρούνται όσοι:
έχουν προσληφθεί ως ήδη συνταξιούχοι
βαρύνονται με πράξεις, παραλείψεις ή συμπεριφορές που αποτελούν σπουδαίο λόγο για την καταγγελία της συμβάσεως εργασίας

Η Τράπεζα διατηρεί διακριτική ευχέρεια για την αποδοχή ή μη της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπ'όψιν τη θέση του εργαζομένου και τις υπηρεσιακές-οργανωτικές ανάγκες της μονάδας, στην οποία παρέχει τις υπηρεσίες του.

Όπως τονίζεται, οι παρόντες όροι δεν αποτελούν δεσμευτική πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης, αλλά πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, υπό την προϋπόθεση ότι ο εργαζόμενος δεν εμπίπτει σε μια από τις παραπάνω κατηγορίες και εφόσον η αποχώρησή του δεν προκαλεί διαταραχή στην ομαλή υπηρεσιακή λειτουργία της Τράπεζας.

Αν κάποιος εργαζόμενος εμπίπτει σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω κατηγορίες και υποβάλει, παρόλα αυτά αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, η αίτηση θα απορριφθεί.

Αποζημίωση

Κάθε εργαζόμενος που θα υπογράψει με την Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρεία την προαναφερθείσα σύμβαση αποδεχόμενος ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, κατά την ημερομηνία της συμφωνημένης λύσης της σχέσης και σύμβασης θα λάβει την ακόλουθη αποζημίωση από την Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρεία:

Α. Αποζημίωση

Α.1. Τράπεζα Πειραιώς (πλην εργαζομένων από πρώην ΑΤΕ) και Θυγατρικές Εσωτερικού

Το μεικτό ποσό που προκύπτει ως άθροισμα των ακολούθων:

Α.1.1 Νόμιμη αποζημίωση

Νόμιμη αποζημίωση σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (ν. 4093/2012, 4111/2013 και ν. 3198/1955 χωρίς προειδοποίηση).

Α.1.2 Κίνητρο ηλικίας εργαζομένου και προϋπηρεσίας

i. Για τους εργαζόμενους που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης έως 31/12/2013, 8 μισθοί.

ii. Για τους εργαζόμενους που είναι από 61 ετών και πάνω, 50% του τελευταίου μισθού τους (6/2013) για κάθε έτος προϋπηρεσίας στην Τράπεζα/ Θυγατρική Εταιρεία.

iii. Για τους εργαζόμενους που βρίσκονται μεταξύ 57 - 60 έτη, 70% του τελευταίου μισθού τους (6/2013) για κάθε έτος προϋπηρεσίας στην Τράπεζα/ Θυγατρική Εταιρεία.

iv. Για τους εργαζόμενους που βρίσκονται μεταξύ 54 - 56 έτη, 80% του τελευταίου μισθού τους (6/2013) για κάθε έτος προϋπηρεσίας στην Τράπεζα/ Θυγατρική Εταιρεία.

v. Για τους εργαζόμενους που βρίσκονται μεταξύ 50 - 53 έτη, 100% του τελευταίου μισθού τους (6/2013) για κάθε έτος προϋπηρεσίας στην Τράπεζα/ Θυγατρική Εταιρία.

vi. Για τους εργαζόμενους που βρίσκονται μεταξύ 40 - 49 έτη, 60% του τελευταίου μισθού τους (6/2013) για κάθε έτος προϋπηρεσίας στην Τράπεζα/ Θυγατρική Εταιρεία.

vii.Για τους εργαζόμενους που βρίσκονται μεταξύ 30 - 39 έτη, 40% του τελευταίου μισθού τους (6/2013) για κάθε έτος προϋπηρεσίας στην Τράπεζα/ Θυγατρική Εταιρεία.

viii.Για τους εργαζόμενους που βρίσκονται πριν τα 30 έτη, 25% του τελευταίου μισθού τους (6/2013) για κάθε έτος προϋπηρεσίας στην Τράπεζα/ Θυγατρική Εταιρεία.

Οι ηλικιακές κατηγορίες πρέπει να είναι συμπληρωμένες, με ημερομηνία αναφοράς 31/08/2013.

Ως έτη προϋπηρεσίας στην Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρεία ορίζονται τα έτη συνεχούς πραγματικής (ή και αναγνωρισμένης) παροχής εργασίας στην Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρεία, μέχρι τις 31/08/2013 με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ή σύμβαση παροχής νομικών υπηρεσιών με πάγια αντιμισθία.

Δεν λαμβάνονται υπόψη για τους σκοπούς συμπλήρωσης προϋπηρεσίας άλλες μορφές παροχής υπηρεσιών όπως λ.χ. συμβάσεις έργου, παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών, σύμβαση παροχής ανεξάρτητων νομικών υπηρεσιών κλπ.

Όσοι εργαζόμενοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα SABBATICAL της Τράπεζας Πειραιώς, δικαιούνται να συμμετάσχουν και στο παρόν ΠΑ, εφαρμοζόμενων των ακόλουθων όρων:

α) τα έτη συμμετοχής στο πρόγραμμα SABBATICAL θεωρούνται ως πλήρη έτη προϋπηρεσίας για τους σκοπούς συμμετοχής στο παρόν πρόγαρμμα,

β) ως τελευταίος μισθός θα θεωρηθεί ο μεικτός που λάμβανε ο εργαζόμενος πριν ενταχθεί στο πρόγραμμα SABBATICAL, όπως θα είχε διαμορφωθεί αν εργαζόταν στην Τράπεζα υπό καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Α.1.3 Κίνητρο οικογένειας

Δύο μισθοί (6/2013) για κάθε ανήλικο παιδί σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:

Ως ανήλικο παιδί ορίζεται κάθε τέκνο το οποίο κατά την 31.08.2013 δε θα έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Α.2. Τράπεζα Πειραιώς - εργαζόμενοι από την πρώην ΑΤΕ

Το μικτό ποσό που προκύπτει ως άθροισμα των ακολούθων:

Α.2.1 Κίνητρο ηλικίας εργαζομένου

Για τους εργαζομένους της Τράπεζας Πειραιώς από την πρώην ΑΤΕ, η αποζημίωση ηλικίας υπολογίζεται, συμπεριλαμβανομένης της νόμιμης αποζημίωσης σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (ν. 4093/2012, 4111/2013 και ν. 3198/1955 χωρίς προειδοποίηση), ως εξής:

i. Για τους εργαζόμενους που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης έως 31/12/2013, 8 μισθοί.

ii. Για τους εργαζόμενους που είναι από 61 ετών και πάνω, 14 μισθοί

iii. Για τους εργαζόμενους που βρίσκονται μεταξύ 57 - 60 έτη, 18 μισθοί

iv. Για τους εργαζόμενους που βρίσκονται μεταξύ 54 - 56 έτη, 21 μισθοί

v. Για τους εργαζόμενους που βρίσκονται μεταξύ 50 - 53 έτη, 22 μισθοί

vi. Για τους εργαζόμενους που βρίσκονται μεταξύ 40 - 49 έτη, 16 μισθοί

vii. Για τους εργαζόμενους που βρίσκονται μεταξύ 30 - 39 έτη, 13 μισθοί

viii.Για τους εργαζόμενους που βρίσκονται πριν τα 30 έτη, 5 μισθοί

Σημείωση: Ο μισθός προσδιορίζεται από την μισθοδοσία 06/2013.

Α.2.2 Κίνητρο οικογένειας

Δύο μισθοί (6/2013) για κάθε ανήλικο παιδί σύμφωνα με τα παρακάτω κριτήρια:
Ως ανήλικο παιδί ορίζεται κάθε τέκνο το οποίο κατά την 31.08.2013 δεν θα έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

Α.3. Ελάχιστο και Μέγιστο Όριο Αποζημίωσης

Η συνολική αποζημίωση κάθε Εργαζομένου στο πλαίσιο του παρόντος ΠΑ, υπολογιζόμενη σύμφωνα με τους ως άνω όρους και προϋποθέσεις, δε θα είναι μικρότερη του μικτού ποσού των 8.000 ευρώ, ούτε μεγαλύτερη του μικτού ποσού των 170.000€. 

Β. Παροχές

Β.1. Πρόγραμμα ιδιωτικής ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Διατήρηση της ιατροφαρμακευτικής κάλυψης για δύο έτη από την ημερομηνία της με κοινή συμφωνία λύσης της σύμβασης εργασίας, για κάθε Εργαζόμενο που είναι ασφαλισμένος καθώς και τα ήδη ασφαλισμένα εξαρτώμενα μέλη του στην εκάστοτε ασφαλιστική εταιρεία με την οποία η Τράπεζα / Θυγατρική εταιρία διατηρεί σχετικό συμβόλαιο.

Β.2. Δάνεια Προσωπικού

Τα στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια που έχουν λάβει οι υπάλληλοι με προνομιακούς όρους προσωπικού θα διατηρηθούν με τους ίδιους προνομιακούς όρους ως την εξόφληση τους υπό την προϋπόθεση ότι είναι και θα παραμείνουν και στο μέλλον ενήμερα, σύμφωνα με τους αρχικούς ή τους τυχόν τροποποιηθέντες όρους του δανείου ή της πίστωσης. Οι γενικές ρυθμίσεις που τυχόν θα ισχύσουν στο μέλλον για το εν ενεργεία προσωπικό για τα υπόλοιπα των παραπάνω προϊόντων, θα έχουν ισχύ και για τους αποχωρούντες εθελουσίως βάσει του προγράμματος.

Τυχόν καθυστερήσεις σε δανειακές υποχρεώσεις θα πρέπει να καταβληθούν πριν την πληρωμή της αποζημίωσης ή θα συμψηφιστούν με την αποζημίωση. Ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχουν οδηγηθεί σε οριστική καθυστέρηση συμψηφίζονται αυτόματα με την αποζημίωση του ΠΑ. Στο πλαίσιο συμμετοχής του ΠΑ μπορούν να καταρτιστούν ειδικές συμφωνίες ρύθμισης/μερικής εξόφλησης υφιστάμενων οφειλών από στεγαστικά ή καταναλωτικά δάνεια προσωπικού.

Διατήρηση για ένα έτος των προνομιακών επιτοκίων προσωπικού στις πιστωτικές κάρτες της Τράπεζας.

Τα δάνεια προκαταβολών μισθών θα αποπληρωθούν με την αποχώρηση του υπαλλήλου. Το χρεωστικό υπόλοιπο των δανείων προκαταβολών μισθών που έχουν ενδεχομένως λάβει οι Εργαζόμενοι που θα συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα και τα οποία εξοφλούνται μέσω μισθοδοσίας, θα συμψηφισθεί με την χρηματική αποζημίωση του όρου (Α), από την οποία θα αφαιρεθεί.

Β.3. Άλλες Παροχές

Δυνατότητα αξιοποίησης για ένα έτος των ακόλουθων παροχών:

i. Συμβουλευτική στήριξη μέσω της Hellas ΕAP: τηλεφωνική γραμμή υποστήριξης για τον ίδιο και τα μέλη της οικογένειάς του.

ii. Επαγγελματικός προσανατολισμός των παιδιών.

Φορολόγηση αποζημίωσης

Η αποζημίωση είναι μεικτή και υπόκειται σε όλες τις νόμιμες, φορολογικές ή άλλες, κρατήσεις που θα ισχύουν κατά την ημερομηνία καταβολής της αποζημίωσης.

Χρόνος καταβολής αποζημίωσης

Η αποζημίωση θα καταβληθεί μέχρι την ημερομηνία που καθορίζεται στον όρο 5 , συγχρόνως με τη λύση της σχέσης και σύμβασης κάθε Εργαζομένου με την Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρεία.

Προσδιορισμός Ημερομηνίας

Όλες οι εργασιακές σχέσεις και συμβάσεις θα λυθούν μέχρι την 30/11/2013. Όμως η Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρία επιφυλάσσεται του δικαιώματος - και το δικαίωμα αυτό θα της αναγνωριστεί και με τη σύμβαση λύσης της σχέσης και σύμβασης - να τροποποιήσει/μεταθέσει αυτή την ημερομηνία για κάποιον εργαζόμενο εάν αυτό υπαγορεύεται από τις λειτουργικές της ανάγκες.

Εθελοντική συμμετοχή

Η συμμετοχή οποιουδήποτε Εργαζομένου στο παρόν πρόγραμμα είναι πλήρως εθελοντική. Κάθε Εργαζόμενος είναι ελεύθερος να επιλέξει να μην αιτηθεί τη συμμετοχή του.

Συμφωνία Λύσης Σύμβασης

Αν ο εργαζόμενος υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ανακοίνωσης και η αίτηση του γίνει δεκτή από την Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρεία κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, τότε ο εν λόγω εργαζόμενος και η Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρεία θα συμφωνήσουν από κοινού να λύσουν τη μεταξύ τους εργασιακή σχέση και σύμβαση (έμμισθης εντολής με πάγια αντιμισθία για τους δικηγόρους) και θα προβούν σε συμβιβαστική επίλυση κάθε μεταξύ τους εκκρεμότητας, διαφοράς και αξίωσης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας ανακοίνωσης, με την υπογραφή σχετικής έγγραφης συμφωνίας.

Τονίζεται ότι η λύση της εργασιακής σχέσης και σύμβασης (έμμισθης εντολής για τους δικηγόρους) θα επέλθει με κοινή συμφωνία (και όχι μονομερώς).

Η ανωτέρω συμφωνία λύσης της εργασιακής σύμβασης, θα κοινοποιηθεί στον ΟΑΕΔ (ή στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο) με έγγραφο οικειοθελούς αποχώρησης κάθε Εργαζομένου.

Αποδοχή των όρων και προϋποθέσεων

Η αίτηση συμμετοχής, η οποία μάλιστα, εφόσον υποβληθεί, δεν επιδέχεται ανάκληση, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ μέρους του Εργαζομένου όλων των όρων και προϋποθέσεων. Αίτηση υπό οιεσδήποτε προϋποθέσεις, αιρέσεις, επιφυλάξεις, άλλους όρους και γενικώς άνευ ανεπιφύλακτης αποδοχής των όρων και προϋποθέσεων, θα απορρίπτεται.

Κάθε ποσό που θα καταβληθεί περιλαμβάνει και εξοφλεί κάθε απαίτηση ή αξίωση του Εργαζομένου κατά της Τράπεζας/Θυγατρικής Εταιρείας, οιασδήποτε φύσης ή/και αιτίας, (εξαιρουμένου του ποσού που αντιστοιχεί στην εκκαθάριση της τρέχουσας μισθοδοσίας), ανεξάρτητα από το εάν εκκρεμεί ή όχι αγωγή, και μπορεί (κάθε τέτοιο ποσό) να αντιταχθεί σε συμψηφισμό έναντι οιασδήποτε αξίωσης του Εργαζομένου κατά της Τράπεζας.

Κάθε εργαζόμενος, προκειμένου να δικαιούται να εισπράξει την αποζημίωση και να λάβει τις παροχές, θα πρέπει να έχει αποδεχτεί ανεπιφύλακτα όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις και να έχει υπογράψει ανεπιφύλακτα τη σύμβαση λύσης της σχέσης και σύμβασής του με την Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρεία.

Με τη σύμβαση αυτή θα επιβεβαιώνεται ότι ο εν λόγω Εργαζόμενος και η Τράπεζα/Θυγατρική Εταιρεία δεν έχουν ούτε διατηρούν πια καμία αξίωση ο ένας έναντι του άλλου, ούτε από οιαδήποτε ασκηθείσα ή μελλοντική αγωγή.

Αιτήσεις συμμετοχής

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να είναι έγγραφες και ανεπιφύλακτες, να απευθύνονται ηλεκτρονικά (programmaprosopikoy@piraeusbank.gg) και στη συνέχεια με εσωτερική αλληλογραφία στη διεύθυνση Αμερικής 4, 105 64 Αθήνα 1ος όροφος, (υπόψη Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου, με την ένδειξη ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ) και να υποβάλλονται από τον Δικαιούχο, από την Παρασκευή, 19/07/2013 έως και τη Δευτέρα 02/09/2013.

Για τυχόν ερωτήσεις, οι εργαζόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το Ανθρώπινο Δυναμικό Ομίλου στα τηλέφωνα που αναγράφονται στον Πίνακα.

Καμιά αίτηση δε θα γίνει δεκτή μετά τη Δευτέρα 02/09/2013.

Η υποβολή και ο χρόνος υποβολής της αίτησης θα αποδεικνύονται μόνο με την επιβεβαίωση του Ανθρώπινου Δυναμικού του Ομίλου μέσω e-mail, ρητά αποκλειόμενου κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου.


kerdos.gr