Οι Εταιρείες Ενεργειακών Υπηρεσιών ως εργαλείο μείωσης του κόστους των επιχειρήσεων

Σημαντικό μηχανισμό για τη μείωση του λειτουργικού κόστους των επιχειρήσεων, την αύξηση της απασχόλησης, αλλά και την ενίσχυση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, ως εργαλείο marketing, μπορεί να αποτελέσει το αναδυόμενο, στην ελληνική αγορά, μοντέλο των Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs).

Συγκεκριμένα, στη συμβολή της αγοράς Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών, αναφέρθηκε μεταξύ άλλων, ο κ. Άρης Παπαδόπουλος , Διευθύνων Σύμβουλος της ΖΕΒ ΑΕΕΥ, κατά τη διάρκεια του forum με τίτλο «Η Ανάπτυξη που θέλουμε» που πραγματοποιήθηκε κατά το διήμερο 2-3 Ιουλίου στην Αθήνα, με τη συνεργασία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας της Ε.Ε., του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων, του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής, του «Invest in Greece», καθώς επίσης και μιας σειράς σημαντικών επιχειρηματικών και επιστημονικών φορέων.

Όπως συμπεραίνεται, το επιχειρηματικό μοντέλο των Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs) μπορεί να αναπτυχθεί στην Ελλάδα με την εφαρμογή της Χρηματοδότησης από Τρίτους, μέσω μιας σύμπραξης κεφαλαίων ξένων επενδύσεων και του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος.

Απαραίτητη προϋπόθεση για να αποτελέσει επενδυτικό κίνητρο, το υφιστάμενο και μελλοντικό κτιριακό απόθεμα, είναι η εγκυρότητα των ΕΕΥ, καθώς και η ενίσχυση της εμπορικής αξίας των κτιρίων μέσω της Περιβαλλοντικής Πιστοποίησης κτιρίου από διεθνείς αναγνωρισμένες μεθόδους και οργανισμούς.

Ο κ. Παπαδόπουλος, επίσης, ανέλυσε τον ρόλο των Εταιρειών Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCOs - Energy Service Cοmpanies), καθώς και τον τρόπο εφαρμογής των υφιστάμενων επιχειρηματικών μοντέλων.

Οι ESCOs αποτελούν εξειδικευμένες εταιρείες σε ενεργειακά θέματα με κατάλληλη τεχνογνωσία σε τεχνικά και οικονομικά ζητήματα.

Ο ρόλος τους βασίζεται στη διασφάλιση συγκεκριμένου ποσού εξοικονόμησης ενέργειας και η αμοιβή τους συνδέεται με το ποσοστό επιτυχίας της εγγυώμενης εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ βασική προϋπόθεση είναι η σύναψη Σύμβασης Ενεργειακής Αποδοτικότητας (ΣΕΑ).

Να σημειωθεί, τέλος, πως έραν του ειδικού οφέλους για τις εταιρείες, οι ΕΕΥ μπορούν να συμβάλλουν συνολικά στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας, τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης του υφιστάμενου κτιριακού αποθέματος στην Ελλάδα, τους ενεργειακούς στόχους που έχουν τεθεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο (20/20/20), τη μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κ.α..kerdos.gr