Δημιουργείστε μόνοι σας το χαρτοφυλάκιό σας!

του Στέφανου Κοτζαμάνη |
Τέσσερα ενδεικτικά χαρτοφυλάκια προσαρμοσμένα στο προφίλ, τις ανάγκες και τα επιμέρους χαρακτηριστικά κάθε επενδυτή. Οι βασικές αρχές που αφορούν τη σύνθεση των χαρτοφυλακίων.

Οι ειδικοί υποστηρίζουν πως η σύνθεση ενός χαρτοφυλακίου θα πρέπει να εξαρτάται από αρκετούς παράγοντες, οι κυριότεροι εκ των οποίων είναι:

• Η σχέση κινδύνου-προσδοκώμενης απόδοσης κάθε επενδυτή.
• Ο χρονικός ορίζοντας της επενδυτικής τοποθέτησης και επιπλέον το ενδεχόμενο ενός επενδυτή να χρειαστεί να ρευστοποιήσει μέρος του χαρτοφυλακίου του κατά τη διάρκεια της επένδυσής, προκειμένου να καλύψει κάποια προσωπική του ανάγκη.
• Ο στόχος που έχει κάποιος από την απόδοση του χαρτοφυλακίου του (πχ χρηματοδότηση σπουδών, ενίσχυση σύνταξης, αγορά κατοικίας), αλλά και το εύρος των διακυμάνσεων που θα ήταν διατεθειμένος να «αντέξει» μέσα σε μια πολυετή περίοδο επένδυσης. Πώς θα αντιδρούσε για παράδειγμα κάποιος που θα διαπίστωνε μια μεγάλη υποχώρηση της αξίας του χαρτοφυλακίου του σε σύντομο χρονικό διάστημα; Θα πουλούσε το σύνολο των θέσεών του για να σταματήσει τις ζημιές (stop loss), ή θα το θεωρούσε ως ευκαιρία για να ενισχύσει περαιτέρω τη θέση του και να προσδοκά επιπλέον υπεραξίες, ή τέλος θα ακολουθούσε μια ενδιάμεση τακτική ρευστοποιώντας μέρος της επένδυσής του;

Κάτω από αυτό το πρίσμα, χρήσιμες είναι οι επισημάνσεις της Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ σχετικά με τη ενδεικτική σύνθεση ενός χαρτοφυλακίου.

Διατήρηση κεφαλαίου

Για παράδειγμα, ένα χαρτοφυλάκιο με ρευστότητα 90%, ομόλογα 5% και μετοχές 5% αποσκοπεί στη διατήρηση του κεφαλαίου, έχει προτεινόμενο χρονικό ορίζοντα έως ένα έτος και επενδυτικό κίνδυνο πολύ χαμηλό. Η βασική προσδοκία ενός τέτοιου χαρτοφυλακίου είναι μέσα από την πολύ περιορισμένη τοποθέτηση σε μετοχές να σημειώσει μια απόδοση ανώτερη από αυτή των καταθετικών προϊόντων.

Διατήρηση κεφαλαίου-δημιουργία εισοδήματος

Αντίθετα, ένα χαρτοφυλάκιο με σύνθεση 60% ρευστότητα, 15% ομόλογα και 25% μετοχές, στόχο έχει τη διατήρηση του κεφαλαίου και τη δημιουργία εισοδήματος. Ο προτεινόμενος χρονικός ορίζοντας είναι μεταξύ του ενός και των πέντε ετών, ο αναλαμβανόμενος κίνδυνος χαμηλός και το σκεπτικό είναι πως αναλαμβάνοντας κάποιος χαμηλό επενδυτικό κίνδυνο, μπορεί να δημιουργήσει εισόδημα σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Δημιουργία εισοδήματος-υπεραξία

Χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει 30% ρευστότητα, 35% ομόλογα και 35% μετοχές, προτείνεται για τη δημιουργία εισοδήματος και για επίτευξη υπεραξίας. Ο προτεινόμενος χρονικός ορίζοντας κυμαίνεται μεταξύ τριών και πέντε ετών, ο επενδυτικός κίνδυνος είναι μέτριος και το σκεπτικό της τοποθέτησης είναι μια μεσομακροπρόθεσμη επένδυση με την προσδοκία ικανοποιητικών αποδόσεων.

Υψηλές μακροπρόθεσμες αποδόσεις

Τέλος, ένα χαρτοφυλάκιο με ρευστότητα 10%, ομόλογα 20% και μετοχές 70% αποσκοπεί στην επίτευξη υψηλών μακροπρόθεσμων αποδόσεων. Ο προτεινόμενος χρονικός ορίζοντας είναι υψηλότερος των πέντε ετών, ο κίνδυνος είναι υψηλός και το σκεπτικό είναι πως πρόκειται για επένδυση που ενδείκνυται για κάλυψη μελλοντικών αναγκών, όπως η χρηματοδότηση σπουδών και η δημιουργία σύνταξης.

Προφανώς, επίδραση στην απόδοση και στον κίνδυνο ενός χαρτοφυλακίου δεν έχει μόνο η διάρθρωσή του, αλλά και η επιμέρους επιλογή μετοχών, ομολόγων και καταθετικών προϊόντων που συνθέτους κάθε επιμέρους κατηγορία.

Η Alpha Asset Management ΑΕΔΑΚ (όπως επίσης και οι άλλες ΑΕΔΑΚ) προτείνουν στους επενδυτές μια γκάμα από τα αμοιβαία κεφάλαια που προσφέρουν. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα επιλογής προϊόντων ATFs, όπως φυσικά και η διαχείριση του χαρτοφυλακίου είτε από άλλους επαγγελματίες της αγοράς (ΑΕΠΕΥ, Private banking τραπεζών), είτε από τους ίδιους τους επενδυτές, στην περίπτωση που διαθέτουν τις απαιτούμενες γνώσεις και τον απαιτούμενο χρόνο.
euro2day.gr