Οι δέκα ευκαιρίες για χρηματοδότηση

Ένεση ρευστότητας 4,050 δισ. ευρώ προς τις επιχειρήσεις και δη τις μικρομεσαίες, παρέχουν 10 δράσεις από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους που έχουν ενεργοποιηθεί ή πρόκειται να ενεργοποιηθούν το επόμενο διάστημα. Οι εν λόγω δράσεις, όπως π.χ. την ενίσχυση νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων και η ενίσχυση νέων και νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων, στους τομείς Πληροφορικής και Επικοινωνιών, μέσω venture capital, παρέχουν στις επιχειρήσεις ζεστό χρήμα για τις επενδυτικές και λειτουργικές δαπάνες των επιχειρήσεων για να αναβαθμίσουν την ποιότητα των υπηρεσιών και των αγαθών που προσφέρουν, με χαμηλό επιτόκιο.

1. Ποσό 1,5 δισ. ευρώ για τη διευκόλυνση του εξωτερικού εμπορίου.

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θέτει σε εφαρμογή πρόγραμμα παροχής εγγυήσεων προς τις ελληνικές τράπεζες για τη χρηματοδότηση του εξωτερικού εμπορίου της Ελλάδας. Η συμφωνία προβλέπει ότι η ΕΤΕπ θα παράσχει στις τράπεζες με τις οποίες υπέγραψε σχετική συμφωνία στις 12 Ιουνίου στην Αθήνα (τρεις ελληνικές και τρεις ξένες), εγγυήσεις ύψους 500 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση των ελληνικών εξαγωγών και εισαγωγών. Πρόκειται για τις τράπεζες: Εθνική, Πειραιώς και Eurobank από ελληνικής πλευράς και HSBC, Commerzbank, Citi.

Σε ετήσια βάση το νέο χρηματοδοτικό εργαλείο θα μπορεί να καλύψει συναλλαγές ύψους 1,5 δισ. ευρώ, επειδή τα κεφάλαια θα είναι ανακυκλούμενα.

Η ΕΤΕπ, θα αποτελέσει ουσιαστικά τον συνδετικό κρίκο μεταξύ ελληνικών επιχειρήσεων, ελληνικών τραπεζών και τριών διεθνών πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν παγκόσμιο δίκτυο ή σημαντική περιφερειακή κάλυψη σε περιοχές που παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τις ελληνικές επιχειρήσεις.


2. Ποσό 550 εκατ. ευρώ για κεφάλαια κίνησης και χρηματοδότηση επενδύσεων, μέσω του Ταμείου «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»

Το κόστος των δανείων που θα χορηγηθούν από τη συγκεκριμένη δράση είναι ιδιαίτερα ευνοϊκό για τις επιχειρήσεις καθώς, λόγω της σχέσης συνεπένδυσης μεταξύ Ταμείου και τραπεζών (1:1) και δεδομένου ότι τα κεφάλαια του Ταμείου Επιχειρηματικότητας εισφέρονται άτοκα, η επιτοκιακή επιβάρυνση περιορίζεται στο 50% του κατά περίπτωση ισχύοντος επιτοκίου τραπεζικού δανεισμού της επιχείρησης.

Επιλέξιμες για χρηματοδότηση είναι οι υφιστάμενες και υπό ίδρυση πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις των επιλέξιμων οικονομικών κλάδων που αναπτύσσουν βιώσιμη επιχειρηματική δράση στην ελληνική επικράτεια.

Η χρηματοτόδηση αφορά σε δάνεια επιχειρηματικής ανάπτυξης ειδικού σκοπού (κεφάλαια κίνησης), με εύρος από 10.000 - 300.000 ευρώ ανάλογα με τις λειτουργικές ανάγκες της επιχειρήσεως, ενώ η διάρκεια αποπληρωμής τους δεν θα υπερβαίνει τους 48 μήνες. Επίσης σε δάνεια που χρηματοδοτούν επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων με εύρος που θα διαμορφώνεται από 10.000 - 800.000 ευρώ, με διάρκεια 5-12 έτη και δυνατότητα περιόδου χάριτος από 6 μήνες έως 2 έτη, ανάλογα με το χρόνο υλοποίησης της επένδυσης.

Συγκεκριμένα τα δάνεια αφορούν σε επενδυτικά σχέδια τα οποία:


• υπάχθηκαν στον Ν.3299/2004


• εντάχθηκαν σε άλλα προγράμματα κρατικής ενίσχυσης 


• δεν εντάχτηκαν σε προγράμματα κρατικής ενίσχυσης και δεν έχουν υλοποιηθεί

Σχετικές πληροφορίες στο site: http://www.etean.gr/PublicPages/PastProgram2.aspx?ID=24
3. Ποσό 1,44 δισ. ευρώ για δάνεια σε ΜμΕ ως το 2015 από ΕΤΕπ

Μετά από συμφωνία με την κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων προχωρά στην εκταμίευση δανείων συνολικού ύψους 1,44 δισ. ευρώ προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω των ελληνικών τραπεζών ως το 2015.
Οι εκταμιεύσεις των δανείων έχουν ήδη ξεκινήσει μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών οι οποίες είναι οι: Alpha, Eurobank, Εθνική, Παγκρήτια και Πειραιώς.

Σχετικές Πληροφορίες στα παρακάτω sites:

4. Ποσό 80 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων

Ζεστό και φθηνό χρήμα από 10.000 ευρώ έως 30.000 ευρώ μπορούν να λάβουν μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στον τομέα του τουρισμού. Στόχος της δράσης «Νησιωτική Επιχειρηματικότητα», προϋπολογισμού 80 εκατ. ευρώ, η οποία με βάση τον αρχικό σχεδιασμό έχει καθυστερήσει κοντά στους δυόμισι μήνες- είναι η ποιοτική αναβάθμιση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος στη νησιωτική Ελλάδα. Η δράση, χρηματοδοτεί με δάνειο έως 70% των επιλέξιμων δαπανών. Το υπόλοιπο τουλάχιστον 30% καλύπτεται από ίδια συμμετοχή της επιχείρησης.

Σχετικές πληροφορίες στο site:http://www.etean.gr/PublicPages/Tender2.aspx?ID=50

5. Ποσό 150 εκατ. ευρώ σε δάνεια, μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας

Το Ταμείο Εγγυοδοσίας αποσκοπεί στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω της παροχής εγγυήσεων για επενδύσεις και κεφάλαια κίνησης. Τα διαθέσιμα του Ταμείου από πόρους της ΕΤΕΑΝ είναι 50 εκατ. ευρώ ενώ τα συνολικά δανειακά κεφάλαια που θα αποτελέσουν αντικείμενο εγγυήσεως από το Ταμείο εκτιμάται ότι θα ανέλθουν σε 150 εκατ. περίπου. Το Ταμείο αναμένεται να ενεργοποιηθεί τις επόμενες ημέρες.

6. Ποσό 45 εκατ. ευρώ σε εγγυήσεις για την έκδοση εγγυητικών επιστολών.

Το πρόγραμμα υποστηρίζει τις υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση Μεσαίες, Μικρές και Πολύ Μικρές, Επιχειρήσεις στην έκδοση εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες το ύψος των οποίων, μπορεί να κυμαίνεται από τις 10.000 έως και τις 150.000 ευρώ ανά επιχείρηση. Ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 45 εκ. ευρώ εγγυήσεις, καλύπτοντας Εγγυητικές Επιστολές συνολικού ύψους 90 εκ. ευρώ, ενώ το ποσοστό της προσφερόμενης από την ΕΤΕΑΝ ΑΕ εγγύησης ανέρχεται σε 50% ενώ καταβάλλεται και προμήθεια που ανέρχεται σε 0,5% ετησίως επί του ύψους του χαρτοφυλακίου εγγυητικών επιστολών.

Σχετικές πληροφορίες στο site: http://www.etean.gr/PublicPages/PastProgram1.aspx?ID=13

7. Ποσό 50 εκατ. ευρώ για ενίσχυση νέων και νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων, στους τομείς Πληροφορικής και Επικοινωνιών, μέσω venture capital.

Τα προγράμματα venture capital που ενεργοποιούνται μέσω του JEREMIE είναι τα: early Stage (κεφάλαια επιχειρηματικού ρίσκου πρώιμου σταδίου, που επενδύουν στο μετοχικό κεφάλαιο γρήγορα αναπτυσσόμενων εταιρειών). Τα κεφάλαια αυτά θα διατεθούν για την ενίσχυση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και θα συνδυάζονται με επιπλέον ιδιωτικά κεφάλαια ύψους 30-50% των κονδυλίων της δημόσιας δαπάνης που τους διατίθεται.
Και το Seed capital (κεφάλαιο σποράς), με σκοπό τη χρηματοδότηση νέο-ιδρυόμενων εταιριών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, για τα πρώτα βήματά τους.

Σχετικές πληροφορίες στα παρακάτω sites:

8. Ποσό 48 εκατ. ευρώ για δάνεια σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, μέσω του προγράμματος «Ευνοϊκά Δάνεια Επιμερισμού Ρίσκου».

Η συγκεκριμένη δράση είναι παλιά (σ.σ. άρχισε να "τρέχει" στις 22 Φεβρουαρίου του 2011) αλλά ακόμη δεν έχουν εξαντληθεί τα κονδύλια. Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία αφορά στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Το συγκεκριμένο προϊόν χρηματοδοτεί τη χορήγηση δανείων με μειωμένο επιτόκιο και μειωμένες εξασφαλίσεις. O επιχειρηματίας που θα χρηματοδοτηθεί μέσω του προιόντος αυτού JEREMIEθα καταβάλει επιτόκιο μόνο για το 50% του δανείου, ποσό που αντιστοιχεί στην ιδιωτική συμμετοχή. Το ποσό επιτοκίου που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο 50% θα καλυφθεί μέσω του ΕΣΠΑ από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Σχετικές πληροφορίες στο site: http://www.espa.gr/el/Pages/Proclamationsfs.aspx?item=1546

9. Ποσό 58 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση Μεσαίων Επιχειρήσεων, μέσω του προγράμματος «Ευνοϊκά Δάνεια Επιμερισμού Ρίσκου».

Πληροφορίες: Το πρόγραμμα θα τεθεί σε εφαρμογή τις αμέσως επόμενες ημέρες και θα υπάρξει σχετική ενημέρωση.

10. Ποσό 177 εκατ. ευρώ για κεφάλαια κίνησης και επενδύσεις στον κλάδο της Πληροφορικής, μέσω του προγράμματος «Συγχρηματοδότηση Επιχειρηματικών Δανείων».

Ο συνολικός δανεισμός μέσω του Προγράμματος, ανά επιχείρηση, ανέρχεται από 25.000 έως 500.000 ευρώ, και το επιτόκιο του δανείου είναι κυμαινόμενο και ορίζεται από την αξιολόγηση της εταιρείας, τις προσφερόμενες εξασφαλίσεις και το ποσοστό ίδιας συμμετοχής. Οι επιχειρήσεις που θα χρηματοδοτηθούν μέσω του προϊόντος αυτού θα καταβάλλουν επιτόκιο μόνο για το 50% του δανείου, ποσό που αντιστοιχεί στην ιδιωτική συμμετοχή που συνεισφέρει η Τράπεζα. Το υπόλοιπο 50% του δανείου παρέχεται άτοκο από το ΕΣΠΑ 2007-2013 - Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

To JEREMIE-ICT απευθύνεται σε επιχειρήσεις & ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Πληροφορικής και Επικοινωνιών προκειμένου να χρηματοδοτηθούν για απόκτηση παγίων στοιχείων αλλά και για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού και σε επιχειρήσεις & ελεύθερους επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται σε όλους τους υπόλοιπους κλάδους της οικονομίας προκειμένου να χρηματοδοτηθούν για την απόκτηση παγίων στοιχείων τα οποία θα αφορούν σε δαπάνες για Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Σχετικές πληροφορίες στα παρακάτω sites:Πηγή: euro2day.gr