3η πρόσκληση υποβολής προτάσεων «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013»

Ο γενικός στόχος του Προγράμματος «Ελλάδα - πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» είναι «η ενδυνάμωση της σύγκλησης στην περιοχή εφαρμογή του Προγράμματος μέσω της προώθησης της αειφόρου τοπικής ανάπτυξης».

Ο γενικός αυτός στόχος θα επιτευχθεί μέσω των ακόλουθων στρατηγικών προτεραιοτήτων:
Στρατηγική Προτεραιότητα 1: Ενίσχυση της διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης
Στρατηγική Προτεραιότητα2: Ενίσχυση των περιβαλλοντικών πηγών και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην επιλέξιμη διασυνοριακή περιοχή 

Οι στρατηγικοί στόχοι εκφράζονται σε αντίστοιχους Άξονες Προτεραιότητας, με ειδικότερα Μέτρα για τον καθέναν από αυτούς, οι οποίοι είναι οι εξής:


Άξονας Προτεραιότητας 1: Ενίσχυση της διασυνοριακής οικονομικής ανάπτυξης

o Μέτρο 1.1: Οικονομική ανάπτυξη
o Μέτρο 1.2: Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού
o Μέτρο 1.3: Ενίσχυση του αειφόρου τουρισμού
o Μέτρο 1.3: Προστασία της ανθρώπινης ζωής

Άξονας Προτεραιότητας 2: Ενίσχυση των περιβαλλοντικών πηγών και της πολιτιστικής κληρονομιάς στην επιλέξιμη διασυνοριακή περιοχή

o Μέτρο 2.1: Προώθηση και προστασία των περιβαλλοντικών πόρων της περιοχής
o Μέτρο 2.2: Προώθηση και προστασία της φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής

Ø Άξονας Προτεραιότητας 3: Τεχνική Βοήθεια

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν οι εθνικές, τοπικές ή περιφερειακές δημόσιες αρχές, οργανισμοί που υπόκεινται στο δημόσιο ή ιδιωτικό δίκαιο και διεθνείς οργανισμοί. Επιλέξιμες περιοχές του προγράμματος είναι οι Περιφέρειες Δυτικής Μακεδονίας (νομός Φλώρινας) και Κεντρικής Μακεδονίας (νομοί Πέλλας, Κιλκίς, Σερρών και Θεσσαλονίκης) στην Ελλάδα, καθώς και οι Περιφέρειες Σχεδιασμού Πελαγονίας, Βαρδαρίου, Νοτιοανατολική και Νοτιοδυτική στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ο Νομός Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα και η Νοτιοδυτική Περιφέρεια Σχεδιασμού στην πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας συμμετέχουν ως όμορες περιοχές.

Οι προτάσεις θα πρέπει υποχρεωτικώς να περιλαμβάνουν συνεργασία μεταξύτουλάχιστον ενός (1) φορέα από κάθε χώρα, ενώ ο συνολικός αριθμός των εταίρων δεν πρέπει να υπερβαίνει τους πέντε (5). Κάθε δυνητικός εταίρος ενός έργου δεν επιτρέπεται να συμμετέχει σε περισσότερες από μία προτάσεις ανά μέτρο.

Για την Ελλάδα ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 20.072.594€ εκ των οποίων οι 15.054.445€ (75%) προέρχονται από κοινοτικούς πόρους - ΕΤΠΑ και οι 5.018.149€ (25%) από εθνικούς πόρους

Για τις ίδιες δράσεις για την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 11.477.129 €, εκ των οποίων τα 9.755.560€ (85%) προέρχονται από κοινοτικούς πόρους - ΙΡΑ και τα 1.721.569€ (15%) από εθνικούς.

Ειδικότερα, για την παρούσα πρόσκληση προβλέπεται συνολικά το ποσό των 7.514.217 ευρώ (εκ του οποίου η κοινοτική συνδρομή ανέρχεται σε 5.987.085 ευρώ). Το ελάχιστο ποσό επιδότησης για κάθε έργο ανέρχεται σε 150.000 ευρώ, ενώ το μέγιστο δεν ξεπερνά τις 800.000 ευρώ. Τα έργα θα πρέπει να ολοκληρωθούν εντός 15 μηνών.

Οι προτάσεις των ενδιαφερόμενων φορέων υποβάλλονται μέχρι τις 28 Αυγούστου 2013 στην Κοινή Τεχνική Γραμματεία του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας ΙΡΑ «Ελλάδα-πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 2007-2013» (Balkan Center, Κτίριο Δ', 10ο χλμ Θεσσαλονίκης-Θέρμης, 57001, Θεσσαλονίκη)
Περισσότερες πληροφορίες

Το κείμενο της παρούσας πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, καθώς και οδηγίες για τη συμπλήρωση της αίτησης, διατίθενται από την ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση:


και εδώ.
anko-eunet.gr