Νέα κεφάλαια που καθιστούν τις μακροπρόθεσμες επενδύσεις ευκολότερες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε ένα νέο πλαίσιο συλλογικών επενδύσεων που προορίζεται για επενδυτές που επιθυμούν να επενδύσουν σε εταιρείες και σχέδια μακροπρόθεσμα. Τα εν λόγω ευρωπαϊκά ιδιωτικά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια (European Long Term Investment Funds - ELTIFs) θα επενδύουν μόνο σε επιχειρήσεις, οι οποίες χρειάζονται χρήματα που να είναι δεσμευμένα σε αυτές για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Η πρόταση θα υποβληθεί στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων κατά το προσεχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (27/28 Ιουνίου), όπου η μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη.

Τα νέα αυτά κεφάλαια θα είναι διαθέσιμα για όλες τις κατηγορίες επενδυτών καθ' όλη την Ευρώπη και θα υπόκεινται σε ορισμένες απαιτήσεις που ορίζονται στη νομοθεσία της ΕΕ. Οι εν λόγω απαιτήσεις περιλαμβάνουν τα είδη περιουσιακών στοιχείων μακροπρόθεσμης απόδοσης και των επιχειρήσεων στα οποία επιτρέπεται να επενδύουν τα ELTIFs, για παράδειγμα στην υποδομή, σε έργα μεταφορών και αειφόρου ενέργειας, τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να κατανέμουν τα χρήματα τους προκειμένου να μειωθούν οι κίνδυνοι και οι πληροφορίες που πρέπει να παρέχονται στους επενδυτές. Κάθε διαχειριστής ELTIF θα πρέπει επίσης να συμμορφώνεται με όλες τις αυστηρές απαιτήσεις της οδηγίας για τους διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων με στόχο να παρέχεται επαρκής προστασία στους επενδυτές τους.

Ο αρμόδιος επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών Μισέλ Μπαρνιέ δήλωσε τα εξής: «Πρέπει να διασφαλίσουμε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση για την πραγματική οικονομία της Ευρώπης. Η χρηματοδότηση επί του παρόντος είναι συχνά δυσεύρετη και, όπου υπάρχει, είναι υπερβολικά επικεντρωμένη σε βραχυπρόθεσμους στόχους. Τα ευρωπαϊκά μακροπρόθεσμα επενδυτικά κεφάλαια αποτελούν ένα επενδυτικό μέσο που θα επιτρέψει σε επαγγελματίες επενδυτές και μεμονωμένα άτομα να επενδύουν μακροπρόθεσμα σε μη εισηγμένες ευρωπαϊκές εταιρίες και περιουσιακά στοιχεία μακροπρόθεσμης απόδοσης όπως έργα ακινήτων και υποδομής. Είναι ζωτικής σημασίας να καταστούν τα ELTIF διαθέσιμα σε όλες τις κατηγορίες επενδυτών σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η συγκέντρωση κεφαλαίων που είναι διαθέσιμα σε ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ελπίζω ότι η δημιουργία ενός νέου ευρωπαϊκού επενδυτικού σχήματος θα κερδίσει την εμπιστοσύνη των επενδυτών και των επιχειρήσεων.»

Στο πλαίσιο της πρότασης, τα ELTIF θα πρέπει να πληρούν ένα σύνολο κοινών κανόνων, έτσι ώστε:
  • να έχουν πάντα θεματοφύλακα που να κρατά ασφαλή τα περιουσιακά στοιχεία,
  • να συμμορφώνονται με τους κανόνες κατανομής περιουσιακών στοιχείων για την αποφυγή της διοχέτευσης υπερβολικών ποσών σε ένα μόνο περιουσιακό στοιχείο,
  • να χρησιμοποιούν παράγωγα μόνον για τη διαχείριση συναλλαγματικών κινδύνων σε σχέση με τα περιουσιακά στοιχεία που έχουν στην κατοχή τους, και όχι για κερδοσκοπία,
  • και να τηρούν όρια όσον αφορά το ποσό που μπορούν να δανειστούν.
Τα ELTIF θα επενδύουν σε μη ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία που είναι δύσκολο να αγοραστούν και να πωληθούν. Επιπλέον, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν τη βεβαιότητα ότι τα χρήματα που επενδύονται σε αυτές θα βρίσκονται εκεί για το διάστημα για το οποίο δήλωσαν στους επενδυτές ότι τα έχουν ανάγκη. Αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει εάν επιτρέπεται στους επενδυτές να πραγματοποιούν αναλήψεις ανά πάσα στιγμή. Συνεπώς, στους επενδυτές δεν θα δίνεται η δυνατότητα ανάληψης χρημάτων έως την προβλεπόμενη ημερομηνία λήξης της επένδυσής τους (μπορεί να είναι μια ημερομηνία 10 ή και περισσότερα έτη μετά την επένδυση των χρημάτων τους). Ο όρος αυτός πρέπει να αναφέρεται με σαφήνεια εκ των προτέρων. Σε αντάλλαγμα για την υπομονή τους, οι επενδυτές θα μπορούν να επωφεληθούν από την τακτική ροή εσόδων που παράγονται από την επένδυση και ενδεχομένως να λαμβάνουν κάποιο επασφάλιστρο μειωμένης ρευστότητας.

Πλαίσιο

Το εν λόγω μέτρο ανακοινώθηκε από την Επιτροπή στην ανακοίνωση «Πράξη για την Ενιαία Αγορά II» τον Οκτώβριο του 2012 και στην Πράσινη Βίβλο για τη μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Η Επιτροπή προέβη σε εκτεταμένη άμεση διαβούλευση και συζητήσεις με ευρύ φάσμα οργανισμών, και επίσης με γραπτή δημόσια διαβούλευση για τη διαχείριση των επενδύσεων. Σημειώθηκαν περαιτέρω διαβουλεύσεις μέσω γραπτού ερωτηματολογίου με συγκεκριμένους παράγοντες της αγοράς, με βάση στοιχεία σχετικά με μακροπρόθεσμες επενδύσεις που συλλέχθηκαν από τη δημόσια διαβούλευση. Μια αξιολόγηση αντίκτυπου πραγματοποιήθηκε το 2013, όπου εξετάστηκαν διάφορες επιλογές πολιτικής για μεγιστοποίηση της μακροπρόθεσμης χρηματοδότησης, εξασφαλίζοντας παράλληλα ένα σταθερό πλαίσιο μέτρων προστασίας των επενδυτών.

Τα ELTIF έχουν σχεδιαστεί για να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των θεσμικών οργάνων και των ιδιωτών επενδυτών, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι να δεσμεύσουν τα χρήματά τους σε περιουσιακά στοιχεία μακροπρόθεσμης απόδοσης, όπως σε έργα υποδομής, ως αντάλλαγμα για ένα σταθερό εισόδημα. Τα συνταξιοδοτικά ταμεία και οι ασφαλιστικές εταιρείες αναμένεται να δείξουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ELTIF παράλληλα με ιδιώτες επενδυτές που έχουν την οικονομική δυνατότητα να δεσμεύσουν κάποιες αποταμιεύσεις τους για μεγάλο χρονικό διάστημα.epixeiro.gr