Ποιοι γλιτώνουν έκτακτη εισφορά και τέλος επιτηδεύματος

Μπορεί η φορολογική επίθεση στα εισοδήματα να είναι γενικευμένη τα τελευταία χρόνια, ωστόσο ο φορολογικός νομοθέτης έχει προβλέψει και κάποιες απαλλαγές για ευπαθείς οικονομικά και κοινωνικά ομάδες. Απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στη συμπλήρωση των φετινών φορολογικών δηλώσεων διότι από τη συμπλήρωση συγκεκριμένων κωδικών εξαρτάται και η απαλλαγή πολλών φορολογούμενων από την έκτακτη εισφορά και το τέλος επιτηδεύματος. Ειδικότερα με βάση εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών επιβάλλεται έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης σε όλα τα εισοδήματα ακόμη και αυτά που απαλλάσσονται της φορολογίας ή έχουν ήδη φορολογηθεί. 

Στην έννοια του εισοδήματος στο οποίο επιβάλλεται εισφορά περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, τα εξής:

-οι συντάξεις αναπήρων πολέμου, 
-το εξωιδρυματικό επίδομα, 
-η ισόβια σύνταξη,
-το επίδομα πολύτεκνων, 
-το ΕΚΑΣ, 
-το επίδομα επικίνδυνης εργασίας.

Τι απαλλάσσεται

Αντίθετα, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, απαλλάσσονται από την έκτακτη εισφορά οι κοινωνικές παροχές για την αντιμετώπιση και κάλυψη συγκεκριμένων ειδικών δαπανών στις οποίες υποβάλλονται ευπαθείς ομάδες φορολογούμενων και δίνονται χωρίς αντάλλαγμα παροχής εργασίας ενώ δεν αποτελούν καρπό περιουσιακών στοιχείων. Παραδείγματα επιδομάτων που σύμφωνα με την θέση της Διοίκησης δεν αποτελούν εισόδημα, είναι το διατροφικό επίδομα, το επίδομα τυφλότητας, το επίδομα τοκετού, τα επιδόματα λουτροθεραπείας, εισπευσοθεραπείας, αεροθεραπείας, ενεσοθεραπείας κλπ. Τα ποσά από τα παραπάνω επιδόματα δεν αναγράφονται στον κωδικό 659-660 και συνεπώς απαλλάσσονται από την έκτακτη εισφορά. Να σημειωθεί ότι από την έκτακτη εισφορά απαλλάσσεται επίσης η αποζημίωση απόλυσης.

Επίσης, δεν βαρύνονται με εισφορά αλληλεγγύης:

-οι άνεργοι που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας και οι μακροχρόνια άνεργοι οι οποίοι δεν έχουν πραγματικό εισόδημα από οποιαδήποτε πηγή. Οι προϋποθέσεις αυτές πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπό του την 30η Απριλίου 2013.
- οι κινητικά ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας από ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, συνεπώς και όσοι έχουν βαριά κινητική αναπηρία 80% ακριβώς. Σημειώνεται ότι, τα άτομα με κινητική αναπηρία 80% ακριβώς, εξαιρούνται μόνο από την εισφορά και όχι από την επιβολή του φόρου εισοδήματος. Το γεγονός αυτό πρέπει να δηλώνεται υπεύθυνα, από τον ίδιο τον φορολογούμενο, στην περίπτωση 19 του πίνακα 2 της πρώτης σελίδας της δήλωσης (έντυπο Ε1) στους κωδικούς 913-914.

-Τα εφάπαξ των ταμείων πρόνοιας & των ασφαλιστικών οργανισμών, όπως επίσης και οι αμοιβές υπαλλήλων της Ε.Ε. για τις οποίες έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Πρωτοκόλλου περί Προνομίων και Ασυλιών της Ε.Ε. Τα εισοδήματα αυτά δηλώνονται στους κωδικούς 657-658 του Πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης, προκειμένου κατά την εκκαθάριση να μην υπολογιστεί εισφορά για αυτά.

Τέλος επιτηδεύματος 

Από τη χρήση 2012 το τέλος επιτηδεύματος αυξήθηκε και πλέον υπολογίζεται ως εξής:

α) Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε οκτακόσια (800) ευρώ ετησίως.

β) Για νομικά πρόσωπα που ασκούν εμπορική επιχείρηση και έχουν την έδρα τους σε πόλεις με πληθυσμό πάνω από διακόσιες χιλιάδες (200.000) κατοίκους, σε χίλια (1.000) ευρώ ετησίως.

γ) Για ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες, σε εξακόσια πενήντα (650) ευρώ ετησίως.

δ) Για κάθε υποκατάστημα σε εξακόσια (600) ευρώ ετησίως.

ε) Για τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρχεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με μέχρι τρία (3) φυσικά ή/ και νομικά πρόσωπα, ή το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από ένα (1) φυσικό ή/ και νομικό πρόσωπο σε πεντακόσια (500) ευρώ ετησίως. Η υπαγωγή στην παραπάνω περίπτωση δηλώνεται υπεύθυνα, από τον ίδιο τον φορολογούμενο, στην περίπτωση 11 του Πίνακα 2 της πρώτης σελίδας της δήλωσης (έντυπο Ε1) στους κωδικούς 019-020. Σημειώνεται ότι τα φυσικά πρόσωπα που πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις, από το οικονομικό έτος 2014 και μετά θα φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών, χωρίς να δικαιούνται την έκπτωση των επαγγελματικών δαπανών.

Οι απαλλαγές 

Από το τέλος επιτηδεύματος απαλλάσσονται:

-οι επιχειρήσεις, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν την δραστηριότητά τους αποκλειστικά σε χωριά, όπως προβλέπονταν πριν από την έναρξη του σχεδίου «Καποδίστριας», με πληθυσμό ως πεντακόσιους κατοίκους και νησιά έως 3.100 κατοίκους, εκτός κι αν είναι τουριστικοί τόποι.

- οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες κατά τα πέντε πρώτα χρόνια της δραστηριότητάς τους, όπου για το οικονομικό 2013 διευκρινίζεται ότι είναι τα φυσικά πρόσωπα που έκαναν έναρξη για πρώτη φορά μετά την 01/01/2008 και όσοι ασκούν ατομική εμπορική επιχείρηση και είναι άνω των εξήντα δύο ετών (62), όπου για το οικονομικό 2013 είναι τα πρόσωπα που γεννήθηκαν μέχρι την 31/12/1950. Το γεγονός αυτό πρέπει να δηλώνεται υπεύθυνα, από τον ίδιο τον φορολογούμενο, στην περίπτωση 12 του Πίνακα 2 της πρώτης σελίδας της δήλωσης (έντυπο Ε1) στους κωδικούς 027-028.


capital.gr