Αναπτυξιακή σύμπραξη: Νέοι Επιστήμονες Θεσσαλονίκης – Παράταση υποβολής αιτήσεων

Στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης με τίτλο: «Νέοι Επιστήμονες Θεσσαλονίκης: Απασχόληση και Τοπική Ανάπτυξη», της δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο(ΕΚΤ) παρατείνει την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής μέχρι τις 28/06/2013 και προσκαλεί να υποβάλλουν αιτήσεις συμμετοχής τους/τις ενδιαφερόμενους/ες που πληρούν αθροιστικά τις σχετικές προϋποθέσεις

Α ΟΜΑΔΑ

Να είναι άνεργοι/ες πτυχιούχοι έως 35 ετών, εγγεγραμμένοι/ες στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ και με κάρτα ανεργίας σε ισχύ (Γυναίκες με τουλάχιστον ένα (1) ανήλικο παιδί έως 42 ετών).
Να είναι κάτοικοι της περιοχής παρέμβασης, δηλαδή των Δήμων Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Πυλαίας – Χορτιάτη.

Β ΟΜΑΔΑ

Να είναι Νέοι Επιστήμονες (ιατροί, οδοντίατροι, δικηγόροι, μηχανικοί που είναι απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Πολυτεχνικών Σχολών), εφόσον πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Να έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος (στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.) υποχρεωτικά από την 02.01. 2011 και μετά.

Δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα και όσοι έχουν προβεί σε έναρξη επιτηδεύματος από την 01/01/2010 και μετά, δηλώνοντας ως έδρα την οικία τους, με την προϋπόθεση ότι από την 02/01/2011 και μετά, έχουν προβεί σε πρώτη μεταβολή έδρας σε ανεξάρτητο επαγγελματικό χώρο. Ως ημερομηνία έναρξης θα θεωρείται η πρώτη μεταβολή.

Να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μέχρι την ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας τους, μεγαλύτερο των έξι (6) ετών από το χρόνο κτήσης του πτυχίου τους (για τις λοιπές κατηγορίες) ή της απόκτησης της ειδικότητας τους (για τους ιατρούς). Όταν στο χρονικό διάστημα των έξι (6) ετών περιλαμβάνεται χρόνος παρακολούθησης κύκλου μεταπτυχιακών σπουδών, ο χρόνος αυτός παρατείνει αντίστοιχα το όριο των έξι (6) ετών. Η ανωτέρω ρύθμιση δεν αφορά στους ιατρούς.

Για τους πτυχιούχους αλλοδαπής το διάστημα των έξι (6) ετών υπολογίζεται από την αναγνώριση του πτυχίου τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

Για τα πτυχία που έχουν αποκτηθεί σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν απαιτείται αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ το διάστημα των έξι (6) ετών, υπολογίζεται από τη λήψη του πτυχίου.

Να έχουν ηλικία μέχρι 34 ετών, (έως την ημερομηνία έναρξης της δραστηριότητας τους) πλην των ιατρών και των γυναικών νέων επιστημόνων, μητέρων ενός τουλάχιστον ανήλικου τέκνου και ανεξαρτήτως ειδικότητας που μπορούν να έχουν ηλικία μέχρι 42 ετών. Για όσους έχουν αποκτήσει μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας των 34 ετών, το όριο αυτό παρατείνεται αντίστοιχα κατά το χρονικό διάστημα που αφορά στις μεταπτυχιακές σπουδές. Κατά τον υπολογισμό της ηλικίας του ωφελούμενου θα λαμβάνεται υπόψη η τριακοστή πρώτη Δεκεμβρίου του έτους γεννήσεως του. Οι μεταπτυχιακές σπουδές εξωτερικού λαμβάνονται υπόψη εφόσον υπάρχει αναγνώριση τους από το ΔΟΑΤΑΠ.

Στο εκκαθαριστικό τους σημείωμα από την οικεία ΔΟΥ για το οικονομικό έτος της έναρξης δραστηριότητάς τους, το ατομικό εισόδημά τους να μην υπερβαίνει το ποσό των 12.000,00€. Ειδικά για τις κατηγορίες νέων επιστημόνων για τις οποίες απαιτείται πρακτική άσκηση για την απόκτηση ειδικότητας ή άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπως ιατροί, δικηγόροι κ.α.), η αμοιβή τους κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν υπολογίζεται ως εισόδημα προκειμένου να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

Να έχουν την Ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα άλλου Κράτους –Μέλους της Ε.Ε. ή είναι ομογενείς ή υπήκοοι τρίτων χωρών που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας και είναι νόμιμοι κάτοικοι αυτής.

Να διαθέτουν αριθμό φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.).
Να έχουν εκπληρώσει ή νόμιμα απαλλαχθεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις (οι άνδρες υποψήφιοι).
Να είναι κάτοικοι ή να δραστηριοποιούνται στην περιοχή παρέμβασης, δηλαδή στα όρια των Δήμων Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Πυλαίας – Χορτιάτη.

Στους ωφελούμενους της Β΄ ομάδας δεν εντάσσονται όσοι έχουν ιδρύσει τις κάτωθι μορφές εταιρειών:

1.Ανώνυμες Εταιρείες (Α.Ε.),
2.Αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες,
3.Όσοι είχαν άλλη επιχείρηση πριν από τη νέα έναρξη επιτηδεύματος στη Δ.Ο.Υ., εκτός της έναρξης δραστηριότητας ιατρού άνευ ειδικότητας, η οποία δεν υπερβαίνει, σε καμία περίπτωση, τους δώδεκα (12) μήνες.

Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Όλοι οι υποψήφιοι:
 • Συμπληρωμένη Αίτηση συμμετοχής.
 • Βιογραφικό σημείωμα τύπου europass
 • Μία πρόσφατη φωτογραφία.
 • Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου.
 • Έγγραφο Πιστοποίησης τόπου διαμονής ή δραστηριοποίησης (Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας ή λογαριασμός ΔΕΚΟ ή εκκαθαριστικό ΔΟΥ ή έναρξη επιτηδεύματος).
 • Αντίγραφα τίτλων σπουδών
 • Αντίγραφα ξένων γλωσσών/χρήσης Η/Υ (εάν υπάρχουν).
 • Αντίγραφα Βεβαιώσεων παρακολούθησης προγραμμάτων κατάρτισης, σεμιναρίων (εάν υπάρχουν).
 • Αντίγραφα Βεβαιώσεων επαγγελματικής εμπειρίας(π.χ. βεβαιώσεις εργοδότη, ένσημα, συμβάσεις εάν υπάρχουν)
 • Αντίγραφο απολυτηρίου στρατού ή Υ/Δ περί εκπλήρωσης στρατιωτικών υποχρεώσεων ή νόμιμης απαλλαγής από αυτές( με γνήσιο της υπογραφής).
 • Έγγραφο πιστοποίησης οικογενειακής κατάστασης *(μόνο για γυναίκες στην κατηγορία έως 42 ετών με ανήλικο τέκνο)

Α΄ ΟΜΑΔΑ (επιπλέον δικαιολογητικά):

Επικυρωμένο αντίγραφο κάρτας ανεργίας σε ισχύ Εκκαθαριστικό Σημείωμα Οικονομικού Έτους 2012

(Για τη περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση λόγω χαμηλού εισοδήματος θα πρέπει να υποβληθεί υπεύθυνη δήλωση θεωρημένη από την αρμόδια Δ.Ο.Υ., ότι νομίμως δεν υποβάλλει φορολογική δήλωση, ενώ σε περίπτωση απορίας, ο/η ενδιαφερόμενος/η υποχρεούται να προσκομίσει βιβλιάριο απορίας από τη Πρόνοια).

Οι άνεργοι που θα υποβάλλουν αίτηση θα πρέπει να συνεχίσουν κανονικά την ανανέωση της κάρτας ανεργίας τους μέχρι και εφόσον ενταχθούν σε κάποια δράση

Β΄ ΟΜΑΔΑ (επιπλέον δικαιολογητικά):

Βεβαίωση Έναρξης Επιτηδεύματος.
Βεβαίωση μεταβολής έδρας
Εκκαθαριστικό Σημείωμα Οικονομικού Έτους έναρξης της δραστηριότητας τους(2011 ή 2012)

Πληροφορίες -Παραλαβή Αιτήσεων Συμμετοχής 

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αναζητήσουν πληροφορίες, καθώς και το έντυπο της Αίτησης, στους παρακάτω φορείς:

Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε.» (έδρα της Αναπτυξιακής Σύμπραξης): Οικονόμου 5, Τ.Κ. 54627, Θεσσαλονίκη, τηλ. 2310 552670-671 (Δευτέρα-Παρασκευή, 10:00-14:00 μ.μ)

Στις ιστοσελίδες των εταίρων:

1.ΚΕΚ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε.»: www.kekekpa.gr
2.Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης: www.ampelokipi-menemeni.gr
3.Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη: www.Pilea-hortiatis.gr
4.Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/ Τμήμα Κ. Μακεδονίας: www.tkm.tee.gr
5.Ιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης: www.isth.gr
6.Οδοντιατρικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης: www.osth.gr
7.Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης: www.dsthe.gr
8.3ο Περιφερειακό Τμήμα Κ. Μακεδονίας Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας:www.Oe-e.gr
9.«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΟΡΘΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΕ»:www.orthologismos.gr

Προθεσμίες και Διαδικασία Υποβολής Αιτήσεων

Όσοι/ες επιθυμούν να υποβάλλουν την αίτηση συμμετοχής στις δράσεις που περιλαμβάνει η Πράξη μπορούν, αυτοπροσώπως ή μέσω άλλου εξουσιοδοτημένου προσώπου – εφόσον η εξουσιοδότηση έχει θεωρηθεί ως προς το γνήσιο της υπογραφής τους από δημόσια αρχή – να προσέρχονται από 01/06/2013 έως 28/06/2013, ώρες: 10:00-14:00, από Δευτέρα έως Παρασκευή, με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και να καταθέτουν αίτηση στη διεύθυνση του ΚΕΚ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ Α.Ε.»: Οικονόμου 5, Τ.Κ. 54627, Θεσσαλονίκη.

Εναλλακτικά, οι αιτήσεις και τα συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν και ταχυδρομικώς στην παραπάνω διεύθυνση, με συστημένη επιστολή. Στη συγκεκριμένη περίπτωση η ημερομηνία της σφραγίδας του ταχυδρομείου δε λαμβάνεται υπόψη. Όσες αιτήσεις υποβληθούν ταχυδρομικά, θα θεωρηθούνεμπρόθεσμες μόνο αν παραληφθούν και πρωτοκολληθούν μέχρι την ως άνω ημέρα λήξης της προθεσμίας υποβολής τους.

Αντικατάσταση της αίτησης ή διόρθωση αυτής ή συμπλήρωση τυχόν ελλιπών δικαιολογητικών, επιτρέπεται μόνο μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.oe-e.gr