Ανακοίνωση Δράσεων από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΟΠΣΑ ΕΡΜΗΣ»

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΟΠΣΑ ΕΡΜΗΣ» ανακοινώνει την έναρξη υλοποίησης της Πράξης «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση “ΕΡΜΗΣ”» η οποία εντάσσεται στη Δράση 7: «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση Προσαρμοσμένα στις Ανάγκες των Τοπικών Αγορών Εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές Απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013» του ΕΣΠΑ, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).

Στα πλαίσια της πράξης «Τοπικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση “ΕΡΜΗΣ”», η οποία έχει ως στόχο την η εργασιακή ένταξη ανέργων με την προώθησή τους στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα, καλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες (κάτοικοι της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης), που πληρούν μία από τις παρακάτω προϋποθέσεις για την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στην εν λόγω Πράξη και είναι:

§ Άνεργοι

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις γυναίκες και στους νέους κάτω των 25 ετών που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, οι οποίοι πλήττονται περισσότερο από την ανεργία

§ Νέοι Επιστήμονες (Προϋποθέσεις στην ιστοσελίδα www.topsa-hermes.gr)

§ Ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ (Προϋποθέσεις στην ιστοσελίδα www.topsa-hermes.gr)

Το Σχέδιο απευθύνεται σε συνολικά 90 ωφελούμενους, οι οποίοι θα προωθηθούν στην απασχόληση και την επιχειρηματικότητα με την:
  • Σύσταση Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.),
  • Σύσταση Νέων Επιχειρήσεων (Ατομική, Ο.Ε., Ε.Ε., ΕΠΕ),
  • Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας (3 μήνες),
  • Πρόσληψη σε Επιχειρήσεις της περιοχής.
Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΤΟΠΣΑ ΕΡΜΗΣ» αποτελείται από τους παρακάτω φορείς:
  • Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης (Συντονιστής εταίρος)
  • ΚΕΚ Κέντρο Ανάπτυξης Ελληνικού Εμπορίου (ΚΑΕΛΕ)
  • Asset Τεχνολογική 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την Αίτηση Συμμετοχής και τα απαραίτητα δικαιολογητικά από την Τετάρτη 12 Ιουνίου 2013 έως και την Παρασκευή 28 Ιουνίου 2013 (ώρες 9:30-14:30), στα γραφεία του Συντονιστή Φορέα: Εμπορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, Πλατεία Μοριχόβου 1, Λαδάδικα 5ος όροφος, τηλ. 2310-547887. (Πληροφορίες: κα Ερμιόνη Ντάσιου, κα Χρυσούλα Ιωαννίδου, κα Σμαράγδα Χαϊλαρίδου).


Πηγή: ERGON blog