Αναλυτικά στατιστικά στοιχεία υποβληθέντων προτάσεων στο πρόγραμμα "Ενίσχυση ΜΜΕ, ΕΣΠΑ, για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Στις 7/6/2013 ολοκληρώθηκε η διαδικασία παραλαβής των προτάσεων που είχαν υποβληθεί ηλεκτρονικά έως και τις 16/5/2013 από τις επιχειρήσεις οι οποίες είχαν δικαίωμα έως τις 20/5/2013 να καταθέσουν/αποστείλουν το φάκελο της πρότασης (για ορισμένες περιπτώσεις λόγω τεχνικών ζητημάτων που εξετάσθηκαν και εγκρίθηκαν από τη ΜΟΔ Α.Ε. η ηλεκτρονική υποβολή καθώς και κατάθεση/αποστολή του φακέλου έγινε λίγες ημέρες αργότερα).

Με βάση τους πίνακες και τα στατιστικά στοιχεία παραλαβής τα οποία εξήχθησαν σύμφωνα με τα στοιχεία που δήλωσαν οι επιχειρήσεις χωρίς να υπάρχει εκ των προτέρων αξιολόγηση και διόρθωση τυχόν λαθών, (σύμφωνα με τον Οδηγό θα γίνει στο στάδιο της προαξιολόγησης-αξιολόγησης) διαπιστώνεται ότι :

1. Για την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας παρελήφθησαν μαζί με τους φακέλους των απαιτούμενων δικαιολογητικών) για χρηματοδότηση 482 προτάσεις (επενδυτικά σχέδια), από ισάριθμες επιχειρήσεις συνολικού προϋπολογισμού €63.039.751,03, επιχορηγούμενου προϋπολογισμού€61.181.936,15 και Δημόσιας Δαπάνης (επιχορήγησης) € 30.201.498,89.

Σε σχέση με τις προτάσεις που υπεβλήθησαν ηλεκτρονικά δεν υπέβαλε το φάκελο υποψηφιότητάς της 1 επιχείρηση.

2. Η συνολική Διαθέσιμη Δαπάνη του προγράμματος υπερκαλύφθηκε σε ποσοστό 34,23 % καθώς η Δημόσια Δαπάνη των επενδυτικών σχεδίων που παρελήφθησαν ανέρχεται σε € 30.201.498,89 έναντι 22,5 εκ. ευρώ που ήταν η αρχικά διαθέσιμη.

3. Όπως ήταν αναμενόμενο ο συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων είναι μεγαλύτερος κατά 3,04% από το συνολικό επιχορηγούμενο προϋπολογισμό με συνέπεια ποσοστό 50,63% στο σύνολο του επιχορηγούμενου προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων(προτάσεων) να καλυφθεί με ιδία κεφάλαια, ενώ στο σύνολο του συνολικού προϋπολογισμού το ποσοστό κάλυψης με ιδία κεφάλαια ανέρχεται σε 52,09%.

4. Σε σχέση με τη θεματική ενότητα (μεταποίηση, τουρισμός, εμπόριο-υπηρεσίες) που ανήκουν τα επενδυτικά σχέδια-προτάσεις, το 42,53 % αφορά στον τομέα της μεταποίησης, το 7,88% τον τομέα του τουρισμού και το 49,59% στον τομέα Εμπόριο-Υπηρεσίες.


Με βάση την κατανομή ανά είδος επιχείρησης (υφιστάμενες νέες και υπό σύσταση) το 62,66 % των επιχειρήσεων είναι υφιστάμενες, το 20,33 % των επιχειρήσεων είναι νέες και το 17,01 % των επιχειρήσεων είναι υπό σύσταση. Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την προκήρυξη η αρχική αναλογία για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών σχεδίων που θα εγκριθούν ήταν 70% για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις και 30% για τις νέες και υπό σύσταση. Κατά συνέπεια οι νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις καλύπτουν απόλυτα το ποσοστό (υπέρβαση κατά 7,34%), κάτι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, σε μία περίοδο κρίσης και υψηλής ανεργίας ιδιαίτερα στις νέες και στους νέους. 

Σε σχέση με το μέγεθος των επιχειρήσεων, όπως αναμενόταν κυριαρχούν οι πολύ μικρές επιχειρήσεις (0 έως 10 άτομα) με ποσοστό 87,34 % και ακολουθούν μικρές επιχειρήσεις (από 10 έως 50 άτομα) με ποσοστό 11,41% και οι μεσαίες επιχειρήσεις (από 50 έως 250 άτομα) με ποσοστό 1,24 %.

Σε επίπεδο Νομού στην Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας προκύπτουν τα ακόλουθα συμπεράσματα :

Ο Νομός Κοζάνης κυριαρχεί σε όλα τα επίπεδα (συνολικός αριθμός, προϋπολογισμός, μέγεθος επιχειρήσεων, κ.λ.π.) σε ποσοστά άνω του 50% έναντι των υπολοίπων νομών. Παρά ταύτα εξίσου σημαντική είναι η παρουσία του Νομού Φλώρινας με 67 προτάσεις σε σχέση με αντίστοιχα προγράμματα του παρελθόντος.

Ο Νομός με το μικρότερο ποσοστό συμμετοχής είναι ο Νομός Γρεβενών (49 προτάσεις/10,17%).

Ο Νομός Κοζάνης εμφανίζει το χαμηλότερο αριθμό προτάσεων στον τουρισμό(μόλις 4 επί συνόλου 38) ενώ στους υπόλοιπους Νομούς υπάρχει σχεδόν ισομερής κατανομή με πρώτο το Νομό Καστοριάς με 13 προτάσεις (11 ο Νόμος Φλώρινας και 10 ο Νομός Γρεβενών).

Στο Νομό Καστοριάς ο υψηλός αριθμός των μεταποιητικών επιχειρήσεων προέρχεται από τον κλάδο της ένδυσης και κυρίως της Γούνας (35 επιχειρήσεις ανήκουν στον κλάδο της ένδυσης σε σύνολο 55 επιχειρήσεων του τομέα μεταποίησης που υπέβαλλαν αίτηση στο πρόγραμμα)

Σε σχέση με το είδος της επιχείρησης(υφιστάμενη/νέα/υπό-σύσταση) μόνο στο Νομό Γρεβενών οι υπό σύσταση επιχειρήσεις υπερτερούν έναντι των νέων επιχειρήσεις (11 έναντι 10 αντίστοιχα). 

. Σε σχέση με τους κλάδους δραστηριότητας διαπιστώνονται τα εξής:

Στο σύνολο όλων των κλάδων από όλες τις θεματικές ενότητες (μεταποίηση-τουρισμός-εμπόριο-υπηρεσίες) την πρώτη θέση κατέχει οκλάδος 71 : Αρχιτεκτονικές δραστηριότητες και δραστηριότητες μηχανικών τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις με 58 προτάσεις συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού € 3.125.751,05 και Δημόσιας Δαπάνης €1.555.709,78.

Στη θεματική ενότητα του τομέα Μεταποίησης κυριαρχεί ο κλάδος τωντροφίμων με 45 προτάσεις συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού €6.143.100,44και Δημόσιας Δαπάνης € 3.006.827,80.

Στη θεματική ενότητα Εμπορίου-Υπηρεσίες στον τομέα εμπορίου υπερισχύει ο κλάδος 46 : Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών με προτάσεις 54 συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού €4.092.721,66 και Δημόσιας Δαπάνης € 2.016.909,29.

Στη θεματική ενότητα του τομέα του Τουρισμού κυριαρχεί ο κλάδος των καταλυμάτων με 38 προτάσεις συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολογισμού €8.389.262,82 και Δημόσιας Δαπάνης € 4.191.556,45.

**Αναλυτικότερα στοιχεία μπορείτε να βρείτε στο επισυναπτόμενο αρχείο εδώ