Νέο φορολογικό «χτύπημα» για τους παραγωγούς ΑΠΕ

Είναι η περίπτωση που λαϊκά λέγεται «τα δικά μου δικά μου και τα δικά σου δικά μου». Οι παραγωγοί ΑΠΕ (και ειδικά φωτοβολταϊκών όπου η έκτακτη εισφορά είναι πολύ μεγάλη) φορολογούνται και πληρώνουν ΦΠΑ κανονικά για τα ποσά που έχουν τιμολογήσει προς τον ΛΑΓΗΕ ή τον ΔΕΔΔΗΕ αντίστοιχα, παρότι δεν έχουν εισπράξει τα αντίστοιχα ποσά λόγω των γνωστών πολύμηνων καθυστερήσεων. 

Την ίδια στιγμή όμως, την έκτακτη εισφορά που πληρώνουν κάθε μήνα, δεν επιτρέπεται να την δηλώσουν ως ποσό που εκπίπτει από τα έσοδά τους (έστω και σε βάθος πενταετίας όπως προβλέπει ο νόμος), παρά μόνον όταν εξοφλείται το αντίστοιχο τιμολόγιο. Η νέα αυτή διάταξη προβλέπεται σε ΠΟΛ που έστειλε στις εφορίες ο γενικός γραμματέας δημοσίων εσόδων Χάρης Θεοχάρης. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες από την αγορά, πολλές από τις εταιρείες φωτοβολταϊκών που είχαν υποβάλλει δηλώσεις, θα πρέπει τώρα να τις αναθεωρήσουν ώστε να είναι σύμφωνες με τα νέα δεδομένα, τα οποία προφανώς επιβαρύνουν περαιτέρω τους επενδυτές ΑΠΕ.

Ειδικότερα, με την υπ΄αριθμόν 1095 ΠΟΛ που υπογράφει ο γενικός γραμματέας δημοσίων εσόδων Χάρης Θεοχάρης και εκδόθηκε στις 29 Απριλίου 2013, προβλέπονται τα εξής:

«Η έκτακτη εισφορά αλληλεγγύης του νόμου 4093/2012, η οποία επιβάλλεται επί του τιμήματος των πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας στους παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμούς ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ κατά το χρονικό διάστημα από 1/7/2012 έως 30/6/2014, εκπίπτει ισόποσα μέσα σε μια πενταετία από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων. Δεδομένου ότι τα ποσά που αντιστοιχούν στην ανωτέρω εισφορά υπολογίζονται και παρακρατούνται σε κάθε εκκαθάριση από τον ΛΑΓΗΕ ή ΔΕΔΔΗΕ κατά περίπτωση, η έκπτωση της εν λόγω δαπάνης θα διενεργείται από τις επιχειρήσεις τμηματικά και ισόποσα μέσα σε μια πενταετία, αρχής γενομένης από τη χρήση εντός της οποίας παρακρατήθηκε και όχι από τη χρήση εντός της οποίας πραγματοποιήθηκε η πώληση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας επί της οποίας υπολογίστηκε η εν λόγω εισφορά. Τα ποσά της εισφοράς αλληλεγγύης βαρύνουν εξολοκλήρου τα αποτελέσματα της χρήσης εντός της οποίας έγινε η παρακράτηση αυτών, ενώ η έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων σε 5 έτη πραγματοποιείται εξωλογιστικά με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους στην οποία υποχρεωτικά μεταφέρεται ως λογιστική διαφορά το εκάστοτε εναπομένον προς έκπτωση ποσό των επόμενων χρόνων.

Με το τελευταίο εδάφιο των ίδιων ως άνω διατάξεων ορίζεται, ότι οι διατάξεις του εδαφίου αυτού ισχύουν από την έναρξη ισχύος του Νόμου 4093/2012 δηλαδή από τις 12/11/2012 και μετά και επομένως, οι ως άνω διατάξεις καταλαμβάνουν και τα ποσά της έκτακτης εισφοράς που έχουν παρακρατηθεί στη χρήση 2012. Ως εκ τούτου, για τις επιχειρήσεις των οποίων η χρήση λήγει την 31/12/2012, το ένα πέμπτο της έκτακτης εισφοράς του νόμου 4093/2012 η οποία έχει παρακρατηθεί εντός της χρήσης αυτής (δηλαδή για το διάστημα 1/7/2012 έως 31/12/2012) θα εκπεσθεί από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων στη χρήση αυτή, ενώ τα υπόλοιπα τέσσερα πέμπτα θα εκπεσθούν τμηματικά και ισόποσα στις χρήσεις 2013 έως και 2016. Για τα ποσά τα οποία θα παρακρατηθούν σε επόμενες χρήσεις (2013 και 2014), ο χρόνος έναρξης της πενταετίας θα είναι οι χρήσεις αυτές».