Φωτοβολταϊκά: τι ισχύει για άδειες και εγγυητικές – ΔΕΔΔΗΕ

Ανακοίνωση με την οποία δίνει πληροφορίες για όσα προβλέπει ο νόμος 4152/2013 για τα φωτοβολταϊκά εξέδωσε ο ΔΕΔΔΗΕ.

Ειδικότερα, ο ΔΕΔΔΗΕ θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων τα εξής:

1. Αναστέλλεται μέχρι 31.12.2013 η υπογραφή συμβάσεων σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς (πλην εκείνων του Ειδικού Προγράμματος στεγών).

Επίσης αναστέλλεται η υπογραφή, από τις τοπικές μονάδες του ΔΕΔΔΗΕ, συμβάσεων πώλησης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς φυσικών προσώπων που συνδέονται στο δίκτυο ΧΤ (ισχύος μέχρι 100 kW), πλην των περιπτώσεων για τις οποίες είχε υποβληθεί σχετικό αίτημα με πλήρη φάκελο, προ της δημοσίευσης του νόμου.

2. Εγγυητικές επιστολές που έχουν κατατεθεί στο ΔΕΔΔΗΕ προ της υπογραφής συμβάσεων σύνδεσης για φωτοβολταϊκούς σταθμούς (ή σε εφαρμογή των διατάξεων του ν.4062/2012) επιστρέφονται στους ενδιαφερομένους, εφόσον οι τελευταίοι υποβάλουν, στην αρμόδια μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ στην οποία έχει κατατεθεί η εγγυητική επιστολή, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν θα προχωρήσουν στην υλοποίηση του σταθμού.

Η δήλωση αυτή θα πρέπει να υποβληθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του ν.4152/2013, ήτοι μέχρι τις 09.07.2013. Με την υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης, λύονται αυτοδικαίως οι συναφθείσες συμβάσεις σύνδεσης και πώλησης.

Διαφημιστική καταχώρηση
Στις περιπτώσεις αυτές θα επιστραφεί στους ενδιαφερόμενους το τμήμα του καταβληθέντος ποσούπου αναλογεί στο τυχόν ανεκτέλεστο μέρος των έργων και εργασιών σύνδεσης, μέχρι την ημερομηνία υποβολής της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης, μετά από απολογισμό δαπανών.

Το αυτό ισχύει και για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που δεν υπόκεινται σε εγγυοδοσία, για τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι επίσης θα πρέπει να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος του ν.4152/20132.

Με την υποβολή της ανωτέρω υπεύθυνης δήλωσης λύονται αυτοδικαίως οι συναφθείσες συμβάσεις σύνδεσης και πώλησης.Πηγή:econews.gr