Στις 30/6/2013 η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πρόγραμμα: ‘’Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ και Επιχειρηματικά Πάρκα’’

Ο Φορέας Διαχείρισης Προγραμμάτων ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ , εταίρος του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης του ΕΠΑΝ ΙΙ –ΕΦΕΠΑΕ-, με γεωγραφική ευθύνη τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας, υπενθυμίζει ότι με απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων παρατάθηκε η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο πρόγραμμα «ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΕ Β.Ε.ΠΕ. και ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΠΑΡΚΑ» του ΕΠΑΝ ΙΙ.

Νέα ημερομηνία υποβολής των προτάσεων ορίσθηκε η 30 Ιουνίου 2013 και ώρα 24.00.

Επισημαίνεται ότι το πρόγραμμα :

· Αποσκοπεί στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσα από τη δημιουργία οικονομιών κλίμακας για τις επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν σε περιοχές Β.Ε.ΠΕ. και Επιχειρηματικά Πάρκα, δεδομένου ότι θα λειτουργούν σε οργανωμένους χώρους με άρτιες υποδομές. Επίσης, στοχεύει στην αντιμετώπιση των οχλήσεων που δημιουργούν και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι εγκατεστημένες μεταποιητικές επιχειρήσεις εντός αστικού ιστού ή σε άλλες ακατάλληλες περιοχές ή σε περιοχές από τις οποίες επιβάλλεται η απομάκρυνσή τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 75 του Ν. 3982/2011.

· Χρηματοδοτείται, αρχικά, με το συνολικό ποσό των €10.000.000,00 (Δημόσια Δαπάνη) με συγκεκριμένη περιφερειακή κατανομή. Για την Περιφέρεια της Κεντρικής Μακεδονίας η Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε €3.000.000,00 και για την Περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας ανέρχεται σε 500.000,00€. Ο προϋπολογισμός του προγράμματος συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και ειδικότερα από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά 85% και από το Ελληνικό Δημόσιο κατά 15%.

· Το ποσοστό επιχορήγησης ανέρχεται σε 50% επί του εγκεκριμένου χρηματοδοτούμενου προϋπολογισμού, ενώ η ημερομηνία επιλεξιμότητας δαπανών είναι η ημερομηνία προδημοσίευσης του Οδηγού 14/12/2012.

· Μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μεταποιητικές επιχειρήσεις, με ημερομηνία έναρξης δραστηριότητας της επιχείρησης πριν την 1.1.2009. 

· Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να έχουν πραγματοποιήσει Κύκλο Εργασιών άνω των 30.000 € κατά το τελευταίο οικονομικό έτος 2012 (χρήση 2011) ή άνω των 100.000 € αθροιστικά κατά τα τελευταία τρία οικονομικά έτη.

· Ενισχύονται έργα ύψους επένδυσης τουλάχιστον από 30.000,00 € έως μέγιστο 400.000,00 € και με διάρκεια υλοποίησης – ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου αυτών μέχρι 31.3.2015. Επισημαίνεται ότι για επιχειρήσεις που θα μετεγκατασταθούν σε επιλέξιμες ΒΕΠΕ και ΒΙΠΕ σε περιοχές ΟΠΑΑΧ και για συγκεκριμένους Κωδικούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) τόσο το ύψος του εγκεκριμένου επενδυτικού σχεδίου όσο και ο προϋπολογισμός ολοκλήρωσης θα πρέπει να είναι άνω των 300.000 €. 

Φορείς Διαχείρισης του προγράμματος είναι η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Διεύθυνση Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος) και ο ΕΦΕΠΑΕ(για τις Περιφέρειες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας ο εταίρος του ΕΦΕΠΑΕ, ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ).

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται :

· Στους διαδικτυακούς τόπους : www.antagonistikotita.gr, www.e-kepa.gr, www.espa.gr , www.efepae.gr, www.ggb.gr.

· Στο Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ/ΕΠΑΕ : 8011136300.

· Στην ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ (τηλ. 2310-480.000/www.e-kepa.gr).

· Στα Επιμελητήρια και της Συνεταιριστικές Τράπεζες της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας καθώς και στην ΑΝΚΟ (Παράρτημα ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ στη Δυτική Μακεδονία, τηλ. 24610-24022, www.anko.gr).