Κερδοφόρες το 2012 οι ελληνικές βιομηχανίες μπίρας

Στον αστερισμό των συρρικνωμένων αριθμητικά κερδοφόρων υποκλάδων της ελληνικής βιομηχανίας, παρέμεινε το 2012 η ελληνική βιομηχανία μπίρας.

Παράλληλα, οι πέντε μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες μπίρας, ως σύνολο, το 2012 κατέγραψαν μείωση πωλήσεων και λειτουργικών κερδών, για τρίτο συνεχόμενο έτος, λόγω της συρρίκνωσης της εγχώριας ζήτησης, της έντασης του ανταγωνισμού και της ανατίμησης ορισμένων πρώτων υλών, καθώς και του ενεργειακού και χρηματοδοτικού κόστους.

Οι αθροιστικές πωλήσεις των πέντε επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα εταιρικά αποτελέσματά τους, ανήλθαν το 2012 σε 500,77 εκατ. ευρώ, έναντι 526,12 εκατ. ευρώ το 2011 (553,29 εκατ. ευρώ το 2010). Μειώθηκαν, δηλαδή, περίπου κατά 5% σε ποσοστό και κατά 25,35 εκατ. ευρώ σε αξία, σε ετήσια βάση.

Συγχρόνως, τα κέρδη τους προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) περιορίστηκαν σε 79,54 εκατ. ευρώ ή 15,9% των πωλήσεων, έναντι 104,03 εκατ. ευρώ ή 19,8% των πωλήσεων το 2011 (128,01 εκατ. ευρώ και 23,1% των πωλήσεων το 2010). Μειώθηκαν, δηλαδή, περίπου κατά 23% σε ποσοστό και κατά 23,77 εκατ. ευρώ σε αξία.

Τα αθροιστικά κέρδη προ φόρων των πέντε επιχειρήσεων ήταν ύψους 34,70 εκατ. ευρώ, έναντι 62,57 εκατ. ευρώ το 2011 (83,71 εκατ. ευρώ το 2010). Μειώθηκαν, δηλαδή, περίπου κατά 45% σε ποσοστό και κατά 27,87 εκατ. ευρώ σε αξία.

Επίσης, τα αθροιστικά καθαρά κέρδη, μετά τον συνυπολογισμό των φόρων, ήταν ύψους 28,06 εκατ. ευρώ, έναντι 47,27 εκατ. ευρώ το 2011 (31,63 εκατ. ευρώ το 2010). Μειώθηκαν, δηλαδή, περίπου κατά 41% σε ποσοστό και κατά 19,22 εκατ. ευρώ σε αξία.

Αυτά προκύπτουν από την επεξεργασία των ισολογισμών των πέντε μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρήσεων παραγωγής μπίρας.

Αναλυτικότερα:

* Η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, η οποία ελέγχεται από τον ολλανδικό όμιλο Heineken, πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 341,03 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 12,4% έναντι εκείνων του 2011, ύψους 389,33 εκατ. ευρώ (440,79 εκατ. ευρώ το 2010). Κατέγραψε EBITDA 60,87 εκατ. ευρώ (-29,9%), κέρδος προ φόρων 29,17 εκατ. ευρώ (61,40 εκατ. ευρώ το 2011 και 79,12 εκατ. ευρώ το 2010) και καθαρό κέρδος 24,25 εκατ. ευρώ (48,16 εκατ. ευρώ το 2011 και 29,79 εκατ. ευρώ το 2010), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 290,92 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 149,96 εκατ. ευρώ).

* Η Mύθος, η οποία ελέγχεται από τον σουηδικό όμιλο Carlsberg, πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 84,75 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 0,3% έναντι εκείνων του 2011, ύψους 84,98 εκατ. ευρώ (74,47 εκατ. ευρώ το 2010). Κατέγραψε EBITDA 10,40 εκατ. ευρώ (+11,0%), κέρδος προ φόρων 3,22 εκατ. ευρώ (4,41 εκατ. ευρώ το 2011 και 5,08 εκατ. ευρώ το 2010) και καθαρό κέρδος 1,80 εκατ. ευρώ (2,15 εκατ. ευρώ το 2011 και 2,81 εκατ. ευρώ το 2010), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 71,87 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 52,79 εκατ. ευρώ).

* Η ελληνικών συμφερόντων Ολυμπιακή Ζυθοποιία, η οποία είναι γνωστή στην αγορά με το σήμα Fix, πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 45,02 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 80,0% έναντι εκείνων του 2011, ύψους 25,01 εκατ. ευρώ (11,60 εκατ. ευρώ το 2010). Κατέγραψε EBITDA 5,58 εκατ. ευρώ (+67,7%), κέρδος προ φόρων 0,17 εκατ. ευρώ (-3,99 εκατ. ευρώ το 2011 και -0,64 εκατ. ευρώ το 2010) και καθαρό κέρδος επίσης 0,17 εκατ. ευρώ (-3,99 εκατ. ευρώ το 2011 και -0,65 εκατ. ευρώ το 2010), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 43,86 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 11,64 εκατ. ευρώ).

* Η ελληνικών συμφερόντων Zυθοποιία Μακεδονίας Θράκης, η οποία είναι γνωστή στην αγορά με το σήμα Βεργίνα, πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 16,48 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 2,6% έναντι εκείνων του 2011, ύψους 16,06 εκατ. ευρώ (14,10 εκατ. ευρώ το 2010). Κατέγραψε EBITDA 2,51 εκατ. ευρώ (-17,6%), κέρδος προ φόρων 0,62 εκατ. ευρώ (0,95 εκατ. ευρώ το 2011 και 0,31 εκατ. ευρώ το 2010) και καθαρό κέρδος 0,46 εκατ. ευρώ (0,71 εκατ. ευρώ το 2011 και 0,14 εκατ. ευρώ το 2010), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 15,79 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 9,60 εκατ. ευρώ).

* Η ελληνικών συμφερόντων ΕΖΑ Ελληνική Ζυθοποιία Αταλάντης, η οποία η οποία είναι γνωστή στην αγορά κυρίως με τα σήματα Pils Hellas και Βerlin, πραγματοποίησε πωλήσεις ύψους 13,49 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 25,6% έναντι εκείνων του 2011, ύψους 10,74 εκατ. ευρώ (12,32 εκατ. ευρώ το 2010). Κατέγραψε EBITDA 0,18 εκατ. ευρώ (-73,9%), κέρδος προ φόρων 1,52 εκατ. ευρώ (-0,20 εκατ. ευρώ το 2011 και -0,16 εκατ. ευρώ το 2010) και καθαρό κέρδος 1,39 εκατ. ευρώ (-0,21 εκατ. ευρώ το 2011 και -0,16 εκατ. ευρώ το 2010), με σύνολο απασχολουμένων κεφαλαίων 15,39 εκατ. ευρώ (ίδια κεφάλαια 6,49 εκατ. ευρώ).

Η απόδοση των μέσων ιδίων κεφαλαίων των πέντε επιχειρήσεων σε καθαρά κέρδη ήταν 11,8% (18,2% το 2011).

Επίσης, η απόδοση του μέσου ενεργητικού των πέντε επιχειρήσεων σε κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν 18,2% (22,4% το 2011).

AΠE-MΠΕ