Κερδοφορία ανακοίνωσε ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας

Κερδοφορία για δεύτερο συνεχόμενο τρίμηνο ανακοίνωσε σήμερα ο Όμιλος της Εθνικής Τράπεζας, καθώς τα καθαρά κέρδη του το πρώτου τρίμηνο του 2013 διαμορφώθηκαν σε 186 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 265 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012.

Λαμβάνοντας υπόψη τη μη επαναλαμβανόμενη απομείωση λόγω της απόκτησης της Eurobank, ύψους 159 εκατ.ευρώ, τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 27 εκατ. ευρώ.

Ιδιαίτερα θετική, στη διαμόρφωση των αποτελεσμάτων ήταν η συμβολή της Finansbank, με κέρδη ύψους 155 εκατ.ευρώ, ενώ οι θυγατρικές της ΝΑ Ευρώπης είχαν, μετά από πέντε τρίμηνα, θετική συνεισφορά στην κερδοφορία. Επιπλέον, η πρόοδος που έχει επιτευχθεί στο πεδίο της οικονομικής προσαρμογής, οδήγησε στη βελτίωση της πιστοληπτικής ικανότητας της Ελλάδας και επέτρεψε τον αντιλογισμό προβλέψεων ύψους 276 εκατ. ευρώ για ενδεχόμενη απομείωση απαιτήσεων έναντι του Ελληνικού Δημοσίου. Όσον αφορά στην ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου του Ομίλου, η επιβράδυνση της δημιουργίας νέων επισφαλειών συνεχίστηκε, με καταγραφή νέων επισφαλειών ύψους 616 εκατ ευρώ, έναντι 662 εκατ. ευρώ του προηγούμενου τριμήνου και 1.244 εκατ. ευρώ στην κορύφωση της κρίσης το δεύτερο τρίμηνο του 2012.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, απόρροια αυτής της επιβράδυνσης ήταν η διενέργεια χαμηλότερων προβλέψεων τόσο σε ετήσια όσο και σε τριμηνιαία βάση με ταυτόχρονη όμως διατήρηση του υψηλού επιπέδου κάλυψης των επισφαλών απαιτήσεων από προβλέψεις το οποίο διαμορφώθηκε στο 54%.

Όσον αφορά στην κεφαλαιακή επάρκεια, ο pro-forma δείκτης βασικών ιδίων κεφαλαίων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 9,3% μετά και τις προκαταβολές που έχουν ληφθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έναντι της αύξησης κεφαλαίου στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας.

Ελλάδα: Αναστροφή των πιέσεων στην οργανική κερδοφορία

Τα καθαρά κέρδη, διαμορφώθηκαν σε 20 εκατ.ευρώ, πριν την αφαίρεση της μη επαναλαμβανόμενης απομείωσης λόγω της απόκτησης των μετοχών της Eurobank ύψους 159 εκατ.ευρώ, έναντι ζημιών 384 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2012, ωφελούμενα από τη μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά 10% σε ετήσια βάση (μη συμπεριλαμβανομένων των έκτακτων εξόδων σχετιζόμενων με την εξαγορά της Eurobank), τον δραστικό περιορισμό των διαπραγματευτικών ζημιών (-30 εκατ. ευρώ έναντι -250 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2012) και τον αντιλογισμό προβλέψεων έναντι απαιτήσεων του Ελληνικού Δημοσίου σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η άνοδος των καταθέσεων εσωτερικού, η οποία ξεκίνησε από το τέλος του β' τριμήνου του 2012, με την άρση της πολιτικής αβεβαιότητας στη χώρα, συνεχίσθηκε και κατά το α' τρίμηνο του 2013 αντανακλώντας την ανάκτηση της εμπιστοσύνης των καταθετών προς το τραπεζικό σύστημα της χώρας και την ΕΤΕ. Συγκεκριμένα, σημειώθηκε άνοδος τόσο των λογαριασμών όψεως όσο και προθεσμίας κατά 18%, σε σύγκριση με το β' τρίμηνο του 2012,

ενώ οι καταθέσεις ταμιευτηρίου μειώθηκαν κατά 7% για την ίδια περίοδο. Η συνολική άνοδος των καταθέσεων για την προαναφερθείσα περίοδο ανήλθε σε 9%.

Αποτελεί ιδιαίτερα θετικό μήνυμα η σημαντική επιβράδυνση που καταγράφεται στο ρυθμό δημιουργίας νέων επισφαλειών στο α' τρίμηνο του 2013 (+Euro 456 εκατ.), ποσό μειωμένο κατά -14% σε τριμηνιαία βάση και κατά -51% σε ετήσια βάση. Επίσης, ο δείκτης δανείων σε

καθυστέρηση +90 ημερών διαμορφώθηκε στο 24,3%, αυξημένος κατά 120 μονάδες βάσης σε σχέση με το τέλος του 2012, σε αντίθεση με το μέσο όρο ανά τρίμηνο του 2012 ο οποίος ήταν υπερδιπλάσιος, περίπου 250 μονάδες βάσης.

Σε δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Αλέξανδρος Τουρκολιάς αναφέρει ότι «η ορατή πια βελτίωση του οικονομικού κλίματος υποδηλώνει την πεποίθηση ότι η Ελλάδα έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο στην προσπάθεια να καταστεί πιο ανταγωνιστική και να επιτύχει βιώσιμη ανάπτυξη. Παράλληλα με την πρόοδο μιας σειράς μακροοικονομικών μεγεθών, στον τραπεζικό κλάδο παρατηρούμε τη σταδιακή αλλά σταθερή επιστροφή των καταθέσεων και τη σχετική βελτίωση της ποιότητας του δανειακού χαρτοφυλακίου. Εν γένει, η οργανική κερδοφορία των τραπεζών δείχνει πλέον σαφή σημάδια ανάκαμψης».
AΠE-MΠΕ