Θεσμοθετούνται τα venture capitals


Τη θεσμοθέτηση των venture capitals, τα οποία ταυτόχρονα θα έχουν τη δυνατότητα εισαγωγής και στο ΧΑ, τη μείωση των ιδίων κεφαλαίων για τη σύσταση ΑΕΕΔ (πρώην ΕΛΔΕ), επενδυτικό όριο 10% για τις ΑΕΕΧ και μείωση του μετοχικού κεφαλαίου των ΑΕΠΕΥ στις 225 χιλ. ευρώ, προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο για την Κεφαλαιαγορά, που κατατέθηκε χθες στη Βουλή (σσ. τη Δευτέρα το περίμενε η αγορά).

Στο εν λόγω σχέδιο νόμου προβλέπεται μεγαλύτερη ευελιξία στις προϋποθέσεις σύστασης - που αλλάζουν σχεδόν ριζικά - αλλά και στους κανόνες λειτουργίας των ΑΕΕΑΠ, με στόχο την άμεση αξιοποίηση τόσο των υφιστάμενων ιδιωτικών ακινήτων όσο και αυτών που διαθέτει προς πώληση το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου. Πέραν της εναρμόνισης με όσα ισχύουν σε διεθνές επίπεδο με τα Real Estate Investment Trusts, οι νέες διατάξεις σηματοδοτούν επαύξηση των επενδυτικών και των χρηματοδοτικών δυνατοτήτων των εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία.

Επίσης, με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις προσδιορίζεται ότι οι ΑΕΕΧ δεν επιτρέπεται να αποκτούν ποσοστό μεγαλύτερο του 10% των μετοχών, είτε με δικαίωμα ψήφου είτε χωρίς δικαίωμα ψήφου μίας εταιρείας. Το ανωτέρω όριο δεν εφαρμόζεται όταν η τοποθέτηση της ΑΕΕΧ δεν υπερβαίνει το 5% της τρέχουσας αξίας του χαρτοφυλακίου της. Επίσης, οι ΑΕΕΧ θα μπορούν να επενδύουν σε μη εισηγμένες, χωρίς να παίρνουν σχετική έγκριση από την κεφαλαιαγορά και οι οποίες θα είναι υποχρεωμένες για εισαγωγή σε δύο χρόνια και όχι ένα, που ίσχυε σήμερα. 

VENTURE CAPITALS
Επίσης, προβλέπεται η ανάπτυξη του θεσμού των venture capitals με τη δυνατότητα εισαγωγής των funds που διαχειρίζονται στο ΧΑ, την ενίσχυση του θεσμού των ΑΕΕΧ, καθώς και αλλαγές στο καθεστώς που διέπει τη διενέργεια δημόσιων προτάσεων αλλά και παροχής πίστωσης. Ακόμη, επανακαθορίζεται ο τρόπος λειτουργίας των ανώνυμων εταιρειών επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία (ΑΕΕΑΠ), ο τρόπος επένδυσης των διαθεσίμων αυτών αλλά και το φορολογικό καθεστώς που διέπει τον κλάδο. Παράλληλα, προβλέπει ότι για τις ΑΕΕΔ μειώνεται το απαιτούμενο ποσό ιδίων κεφαλαίων στις 37.500 ευρώ από 50.000 ευρώ.


Αξιοποιείται το υφιστάμενο σήμερα καθεστώς των venture capitals (αμοιβαία κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, ΑΚΕΣ) και των εταιρειών κεφαλαίου επιχειρηματικών συμμετοχών (ΕΚΕΣ), μέσω της επέκτασης της δυνατότητάς τους να επενδύουν σε ευρύτερο φάσμα δραστηριοτήτων και της ρητής ρύθμισης για τη δυνατότητα ή υποχρέωση (για τις ΕΚΕΣ) εισαγωγής τους στη χρηματιστηριακή αγορά. Πλέον, τα venture capitals, τα οποία θα μπορούν να εισάγουν και τα funds που διαχειρίζονται στο ΧΑ, θα μπορούν να επενδύουν σε επιχείρηση ελληνικών συμφερόντων στο εξωτερικό ή ξένων συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στη χώρα μας. Επίσης, θα μπορούν να επενδύουν και εισηγμένες εταιρείες με στρατηγικές όμως συμμετοχές (15% και άνω).

Τροποποιούνται οι ρυθμίσεις για παροχή πίστωσης αλλά και διευκολύνσεις, που αφορούν στον τρόπο λειτουργίας των ΑΕΠΕΥ. Το ελάχιστο μετοχικό κεφάλαιο των ΑΕΠΕΥ περιορίζεται στις 225.000 ευρώ. Επίσης, καθιερώνονται πρόστιμα έως 1 εκατ. ευρώ για τους παραβάτες του κανονισμού της Κεφαλαιαγοράς. 


Αλλάζει το πλαίσιο που διέπει τις δημόσιες προτάσεις

Με το νομοσχέδιο αλλάζει το πλαίσιο που διέπει τις δημόσιες προτάσεις, με το τίμημα εξαγοράς να μην μπορεί να είναι χαμηλότερο από την υψηλότερη τιμή στην οποία το υπόχρεο πρόσωπο ή κάποιο από τα πρόσωπα που ενεργούν για λογαριασμό του ή συντονισμένα με αυτό απέκτησε κατά τους δώδεκα μήνες, που προηγούνται της ημερομηνίας κατά την οποία ο προτείνων κατέστη υπόχρεος να υποβάλει δημόσια πρόταση.


Σε περίπτωση υποβολής δημόσιας πρότασης με αντάλλαγμα κινητές αξίες, που είναι εισηγμένες και διαπραγματεύονται σε οργανωμένη αγορά, το αντάλλαγμα (σχέση ανταλλαγής) θεωρείται δίκαιο εφόσον ληφθούν υπόψη οι εξής τιμές: Η υψηλότερη τιμή μεταξύ της μέσης χρηματιστηριακής τιμής της κινητής αξίας, που αποτελεί αντικείμενο της δημόσιας πρότασης κατά τους έξι μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής και της τιμής στην οποία ο προτείνων απέκτησε κινητές αξίες της υπό εξαγορά εταιρείας κατά τους δώδεκα μήνες που προηγούνται.

Επίσης, ως τιμή μετοχών που προσφέρονται ως αντάλλαγμα, λαμβάνεται υπόψη η μέση χρηματιστηριακή τιμή κατά τους έξι μήνες που προηγούνται της ημερομηνίας υποβολής της δημόσιας πρότασης.

kerdos.gr