Τροπολογίες στο επενδυτικό νομοσχέδιο

Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση της απορρόφησης Κοινοτικών κονδυλίων, τη βελτίωση των διατάξεων για τις επενδύσεις καθώς και για την αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας, ενόψει του διαγωνισμού για την αξιοποίηση των κρατικών αεροδρομίων, περιλαμβάνονται σε τροπολογίες που κατατέθηκαν σήμερα στο νομοσχέδιο «Διαμόρφωση φιλικού αναπτυξιακού περιβάλλοντος για τις στρατηγικές και ιδιωτικές επενδύσεις και άλλες διατάξεις».

Παρατίθενται ενημερωτικά σημειώματα για τις αντίστοιχες τροπολογίες.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΕΣΠΑ

Ρυθμίσεις για περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων και άλλων έργων, με στόχο την επιτάχυνση της απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων και την ενίσχυση της αγοράς, προβλέπει τροπολογία που κατατέθηκε σήμερα στο επενδυτικό νομοσχέδιο.

Πρόκειται για τη δεύτερη δέσμη μέτρων προς τη συγκεκριμένη κατεύθυνση, μετά τις ρυθμίσεις που έγιναν τον περασμένο Δεκέμβριο. Υπενθυμίζεται ότι με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, μεταξύ άλλων, καταργήθηκε πάνω από το 60% των απαιτούμενων υπογραφών για τη διαχείριση των πιστώσεων του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, θεσπίστηκε η υποχρέωση καταβολής παραβόλου για την κατάθεση προσφυγών σε διαγωνισμούς κ.α.

Μια από τις καινοτόμες ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στην τροπολογία προβλέπει ότι πριν από την κήρυξη απαλλοτρίωσης θα γίνεται υποχρεωτικά δημόσια πρόσκληση του Δημοσίου προς τον ιδιοκτήτη προκειμένου να συναινέσει στην εξαγορά του ακινήτου του από το Δημόσιο. Πρόκειται για διαδικασία που ακολουθείται ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και εξασφαλίζει τόσο για το Δημόσιο όσο και για τους ιδιοκτήτες, αφενός ταχύτητα στην εκτέλεση της απαλλοτρίωσης και στην καταβολή της αποζημίωσης και αφετέρου αποφυγή της αβεβαιότητας που συνεπάγεται η δικαστική κρίση της αξίας του ακινήτου. Με τη ρύθμιση επιτυγχάνεται επίσης αποσυμφόρηση των δικαστηρίων. Σε περίπτωση που δεν τελεσφορήσει η εξαγορά, θα εφαρμόζεται η διαδικασία απαλλοτρίωσης.

Με άλλες διατάξεις της τροπολογίας προβλέπεται ότι:

- Οι υποθέσεις που αφορούν συγχρηματοδοτούμενα έργα άνω των 15 εκατ. ευρώ θα εκδικάζονται από την Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, κατά το παράδειγμα των Ολυμπιακών έργων και των επενδύσεων που υπάγονται στο καθεστώς του fast-track.

- Αυξάνεται από 5 σε 10 εκατ. ευρώ το όριο προϋπολογισμού των έργων που θα ελέγχονται προσυμβατικά από το Ελεγκτικό ΣυνέδριοΜε την τροποποίηση αυτή, το όριο υπαγωγής στον προσυμβατικό έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου θα είναι πλέον το ίδιο τόσο για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα, προμήθειες και υπηρεσίες, όσο και για τις προγραμματικές συμβάσεις ενώ επιταχύνεται η ανάθεση των συμβάσεων.

- Δίνεται η δυνατότητα, με κοινή απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και του καθ’ ύλην αρμόδιου υπουργού να χαρακτηρίζονται ως έργα εθνικής σημασίας εκείνα που κρίνεται ότι έχουν ιδιαίτερη σημασία για τη χώρα (όπως τα έργα προτεραιότητας του ΕΣΠΑ, έργα χωρίς τα οποία απειλούνται πρόστιμα από την ΕΕ για μη συμμόρφωση κλπ), προκειμένου να επιταχύνεται η έκδοση της απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ).

-Προβλέπεται ότι ο έλεγχος των τίτλων ιδιοκτησίας και η εκτίμηση της αξίας των ακινήτων θα γίνονται και πριν την κήρυξη της απαλλοτρίωσης, ώστε:

•αφενός να αποφεύγεται το φαινόμενο απαλλοτρίωσης εκτάσεων που ανήκουν στο Δημόσιο, που έχει σαν αποτέλεσμα συχνά να παρακατατίθενται αναίτια οι σχετικές αποζημιώσεις.

•αφετέρου ο φορέας του έργου να μπορεί εκ των προτέρων να προϋπολογίζει το κόστος των απαλλοτριώσεων.

-Προβλέπεται για τις περιπτώσεις των συγχρηματοδοτούμενων έργων ότι ο υπέρ ου η απαλλοτρίωση ζητάει εκτίμηση από ανεξάρτητο πιστοποιημένο εκτιμητή (παρ. 10).

- Ορίζεται ότι οι υποθέσεις για καθορισμό αποζημίωσης επί απαλλοτρίωσης εισάγονται καθ’υπέρβαση στα πινάκια των δικαστηρίων, ώστε να δικάζονται συντομότερα.

- Καθιερώνεται υποχρέωση εκτίμησης της αξίας από ανεξάρτητο και πιστοποιημένο εκτιμητή στα συγχρηματοδοτούμενα έργα, ώστε να αποφεύγονται οι υπέρογκες αποζημιώσεις. Τα δικαστήρια θα υποχρεούνται να αιτιολογήσουν ειδικά τυχόν απόκλιση από την αντικειμενική αξία και από την ανεξάρτητη εκτίμηση.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το Υπουργείο Ανάπτυξης λαμβάνοντας υπόψη σχόλια και παρατηρήσεις των Βουλευτών και των φορέων που εκφράστηκαν κατά την συζήτηση του σχεδίου Νόμου στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής και έχοντας ως πάγια πρακτική να υιοθετεί όσες προτάσεις συμβάλλουν στη βελτίωση του επενδυτικού περιβάλλοντος, προχώρησε στις ακόλουθες τροπολογίες – προσθήκες ενόψει της συζήτησης του στην Ολομέλεια:

1. Τροπολογία της παρ. 4 του άρθρου 5 του σχεδίου νόμου:

Με την προτεινόμενη ρύθμιση της παρ. 4 του άρθρου 5 του νομοσχεδίου εισήχθη πλάσμα δικαίου, ώστε η Εκκλησία της Ελλάδας, της Κρήτης και τα αναφερόμενα στη διάταξη νομικά πρόσωπα να κάνουν χρήση του θεσμικού πλαισίου περί στρατηγικών επενδύσεων. Με την παρούσα τροποποίηση αφενός καθίσταται ξεκάθαρο ότι η διάταξη δεν αφορά το ιδιοκτησιακό καθεστώς των ακινήτων, το οποίο ουδόλως θίγεται, αφετέρου αποσαφηνίζεται ότι το πλάσμα δικαίου περιορίζεται στα ακίνητα που ανήκουν στην Εκκλησία και στα αναφερόμενα νομικά πρόσωπα.

2. Τροπολογία σχετική με το άρθρο 6 του σχεδίου νόμου:

Με την προτεινόμενη τροπολογία-προσθήκη διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του άρθρου 6 του σχεδίου νόμου αφού μειώνεται σε 250.000 Ευρώ η αξία του ακινήτου με την αγορά του οποίου θα δίδεται η δυνατότητα χορήγησης αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χωρών και σε μέλη οικογενειών τους, ενώ παρέχεται αντίστοιχη δυνατότητα και για τη σύναψη μακροχρόνιων χρονομεριστικών μισθώσεων.

3. Τροπολογία για Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ:

Με την τροπολογία αυτή εισάγεται πρόβλεψη αναπλήρωσης των μελών της Διυπουργικής Επιτροπής ΣΔΙΤ, προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο αδυναμίας σύγκλησης της Διυπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΔΕΣΔΙΤ), εξ αιτίας απουσίας ή κωλύματος μέλους.

4. Τροπολογία σχετική με το άρθρο 19 του νομοσχεδίου:

Με το σχέδιο νόμου έχει εισαχθεί πρόβλεψη ότι για μεγάλα επενδυτικά σχέδια ύψους άνω των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ μπορεί να παρέχεται μόνο φορολογική απαλλαγή, προκείμενου να κατευθυνθούν τα κονδύλια του αναπτυξιακού νόμου στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Για τα επενδυτικά σχέδια κάτω των πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000 €) ευρώ μπορούν να παρέχονται μεμονωμένα ή συνδυαστικά όλα τα είδη των ενισχύσεων που προβλέπονται και τα οποία θα καθορίζονται με την οικεία απόφαση υπαγωγής που θα εκδίδει ο αρμόδιος Υπουργός.

5. Τροπολογία σχετική με άρθρο 241 παρ.1 περ. β΄ του ν. 4072/2012:

Κατόπιν δικαστικών αποφάσεων και προκειμένου να μη θίγεται η αρχή της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης του πολίτη προς τη Διοίκηση, ρυθμίζονται οριστικά τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από την αναδρομική εφαρμογή αποφάσεων που εκδόθηκαν δυνάμει του άρθρου 241 παρ.1 περ. β΄ του ν. 4072/2012.

6. Τροπολογία σχετικά με την προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 25 του νομοσχεδίου:

Εισάγεται προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί σε επενδυτικούς νόμους κι έχουν τακτοποιήσει τυχόν αυθαίρετες κτηριακές υποδομές τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4014/2011, με την προϋπόθεση ότι διαθέτουν άδεια λειτουργίας.

7. Τροπολογία σχετική με το άρθρο 31 του νομοσχεδίου:

Το άρθρο 31 του σχεδίου νόμου συντάχθηκε σύμφωνα με σχετικές διαιτητικές αποφάσεις και προς διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. Η τροπολογία εισάγεται προκειμένου να μη θιγούν οι χρήσεις γης και οι λοιποί περιορισμοί δόμησης στην παραλία, ενώ παράλληλα παρέχεται η δυνατότητα υλοποίησης του συμφωνηθέντος μεταξύ του επενδυτή και της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου ΑΕ επενδυτικού σχεδίου με την αύξηση κατά 0.15 του συντελεστή δόμησης.

8. Τροπολογία σχετική με προσθήκη άρθρου 2Α στο ν.4030/2011:

Εισάγεται προκειμένου να προβλεφθεί δυνητική ειδική διαδικασία αδειοδότησης κτιριακών έργων και εγκαταστάσεων για έργα ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και οικιστικής σημασίας καθώς και για έργα που άπτονται ειδικού ελέγχου ως προς τους όρους δόμησης από την Κεντρική Υπηρεσία της Διεύθυνσης Οικοδομικών και Κτιριακών Κανονισμών (Δ.Ο.Κ.Κ.) του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, η οποία διαθέτει την απαιτούμενη εξειδικευμένη εμπειρία και γνώση. Με τον τρόπο αυτό η Διοίκηση θα μπορεί να ανταποκριθεί στον απαιτούμενο εκ του ν. 4030/2011 νόμου χρόνο που τάσσεται για την έκδοση της έγκρισης και της άδειας δόμησης.

9. Τροπολογία-αναδιατύπωση της παρ. 7 του άρθρου 20 του σχεδίου νόμου:

Εισάγεται προκειμένου να αποσαφηνισθεί ότι στα επενδυτικά σχέδια που πραγματοποιούνται στα νησιά και στις περιφερειακές ενότητες νήσων που ανήκουν διοικητικά στις Περιφέρειες της Ηπειρωτικής Ελλάδας θα παρέχονται τα ανώτατα ποσοστά του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, κατά μέγεθος επιχείρησης.

10. Ορίζεται ότι η ρύθμιση για αύξηση του ύψους της εγγυητικής επιστολής που επιστρέφεται στον ανάδοχο μετά την έκδοση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής Παραλαβής καταλαμβάνει και τις εν ισχύι συμβάσεις, για την ενίσχυση της ρευστότητας στην αγορά.

ΑΝΑΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

Το υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων κατέθεσε τροπολογία για την αναδιοργάνωση της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), η οποία θα περιληφθεί στον Επενδυτικό Νόμο, υλοποιώντας το σχεδιασμό για την αξιοποίηση των περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας.

Ειδικότερα η τροπολογία προβλέπει τα εξής:

Α) Την ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, όπως αυτή ήδη υλοποιήθηκε κατά μεγάλο μέρος με το νόμο 3913/2011 κατά τα ευρωπαϊκά πρότυπα η οποία καθίσταται περαιτέρω επιβεβλημένη ενόψει της Αξιοποίησης των Ελληνικών Δημόσιων Αερολιμένων. Στο πλαίσιο αυτό ενδυναμώνεται ο Κανονιστικός και Εποπτικός ρόλος της ΥΠΑ με αρμοδιότητες που θα καλύπτουν την Ασφάλεια Πτήσεων (Safety) και την Ασφάλεια Πολιτικής Αεροπορίας από Έκνομες Ενέργειες (Security).

Στον τομέα των αεροδρομίων με την κατάργηση της υφιστάμενης Διεύθυνσης Αερολιμένων, δημιουργούνται οι εξής δύο νέες διευθύνσεις: α) Κανονιστική Διεύθυνση Αεροδρομίων η οποία θα είναι υπεύθυνη για τη σύνταξη και δημοσίευση πρωτογενούς νομοθεσίας για τα αεροδρόμια, συγκεκριμένους κανονισμούς λειτουργίας, κατευθυντήριο υλικό κλπ, β) Εποπτική Αρχή Αεροδρομίων η οποία θα είναι υπεύθυνη για την πιστοποίηση και την εποπτεία ασφαλούς λειτουργίας των αεροδρομίων. Στις αρμοδιότητες των ανωτέρω Διευθύνσεων εμπίπτει και ο έλεγχος για την εφαρμογή της Κοινοτικής νομοθεσίας σχετικά με την επίγεια εξυπηρέτηση (ground handling) και την διάθεση χρονοθυρίδων (slots).

Καταργούνται και συγχωνεύονται οργανικές μονάδες που δεν ανταποκρίνονται πλέον στις σημερινές ανάγκες και στο νέο ρόλο της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, κάτι που θα επιτέψει και την αναγκαία ενδυνάμωση λοιπών κρίσιμων μονάδων της ΥΠΑ.

Ενισχύεται η Εποπτική Αρχή Τελών Αερολιμένων διά της προσθήκης τριών νέων τμημάτων με αντικείμενο τον έλεγχο συνεπούς εκπλήρωσης από τους παραχωρησιούχους των συμβατικών τους υποχρεώσεων και την ορθή επιβολή των επιβαρύνσεων που θα καθορισθούν στη σύμβαση 

Β) Την προσαρμογή του νομικού πλαισίου που σχετίζεται με τη διαγωνιστική διαδικασία για την αξιοποίηση των κρατικών αεροδρομίων προς το σκοπό διασφάλισης της ομαλής υλοποίησής της, κατά διαφανή τρόπο εντός του πλαισίου λειτουργίας της εσωτερικής αλλά και διεθνούς αγοράς.

Μεταξύ άλλων, εισάγονται διατάξεις, προκειμένου να ενισχυθεί η ασφάλεια δικαίου και να εξισορροπηθούν τα δικαιώματα τρίτων μερών και τα συμφέροντα του δημοσίου και του επενδυτή κατά τη διαδικασία για την αξιοποίηση των αεροδρομίων και στη συνέχεια με τη σύμβαση παραχώρησης λειτουργίας. 

Γ) Την ίδρυση ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμη Εταιρεία Διαχείρισης Περιφερειακών Αεροδρομίων – ΑΕΔιΠΑ» στην οποία θα ενταχθούν τα Κρατικά Αεροδρόμια, τα οποία λόγω μη ύπαρξης εμπορικού ενδιαφέροντος, δεν θα αξιοποιηθούν μέσω της διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας που θα οδηγήσει στις συμβάσεις παραχώρησης. 

Η χρηματοδότηση της Εταιρείας μετά την έναρξη της λειτουργίας της θα γίνεται από: (α) τα επιβαλλόμενα τέλη στα αεροδρόμια ευθύνης της, (β) τις εμπορικές εκμεταλλεύσεις των αεροδρομίων ευθύνης της και (γ) από έσοδο που τα αποκρατικοποιημένα αεροδρόμια ή οι αναχωρούντες από αυτά επιβάτες θα καταβάλλουν προς το σκοπό αυτό στην ΥΠΑ, η οποία και θα τα διαθέτει προς την ΑΕΔιΠΑ, δημιουργώντας και τηρώντας ειδικό, ξεχωριστό λογαριασμό. 

Παρέχεται εξουσιοδότηση για έκδοση ΚΥΑ των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, με την οποία ρυθμίζονται τα θέματα σχετικά με καταβολή εκ μέρους των αποκρατικοποιημένων αεροδρομίων ή των αναχωρούντων από αυτά επιβατών ποσού το οποίο θα αποδίδεται ως έσοδο στην ΥΠΑ, προκειμένου αυτή, τηρώντας ξεχωριστούς προς τούτο λογαριασμό να χρηματοδοτεί από αυτό τη λειτουργία των γραμμών με καθεστώς παροχής δημόσιας υπηρεσίας (άγονες γραμμές) και την ΑΕΔιΠΑ. 

Οι αλλαγές αναμένεται να αυξήσουν τα επίπεδα ασφάλειας και να την εφοδιάσουν με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την πλήρη επίτευξη των στόχων προς όφελος των χρηστών και του τελικού καταναλωτή.

mindev.gov.gr