Υπηρεσίες στα Φωτοβολταϊκά παρέχει το ΤΕΙ Πειραιά

Το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος λειτουργεί από τα τέλη της δεκαετίας του '80 στο ΤΕΙ Πειραιά με στόχο την εκπαίδευση, την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη στα πεδία της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος.
Mε την επιστημονική του γνώση, το μεγάλο αριθμό ερευνητικών δημοσιεύσεων και τη συγγραφή βιβλίων στο αντικείμενο των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων καθώς επίσης και την εμπειρία που έχει αποκτήσει, έχει καταστεί ένας από τους κύριους και αναγνωρισμένους Επιστημονικούς Φορείς στον τομέα των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων.

Εφαρμόζει τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17020:2012 και ΕΛΟΤ ΕΝISO9001:2008 για την ποιοτική διαχείριση των τεχνικών δραστηριοτήτων και την ικανοποίηση εξωτερικών και εσωτερικών πελατών του φορέα ενώ διαπιστεύθηκε από το Ε.ΣΥ.Δ. (Αρ. Πιστ. 852) για την πιστοποίηση φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων κατά το ΕΝ 62446:2009 (και HD 60364-4-41, 43, 44, HD 60364-5-51, 52, 53, 54, HD 60364-6-7-712).

Στα πλαίσια αυτά παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό και τα πλέον σύγχρονα όργανα πριν, κατά την εγκατάσταση και κατά τη λειτουργία των Φ/Β Συστημάτων, όπως:

ΠΡΙΝ την εγκατάσταση:

• Έλεγχος της μελέτης – αναμενόμενη απόδοση συστήματος

• Αξιολόγηση ισχυουσών αδειών πριν την υλοποίησή τους

• Τεχνικές προδιαγραφές υλικών

ΚΑΤΑ την εγκατάσταση:

• Παρουσία Επιθεωρητών μας κατά τη διάρκεια των δοκιμών – ελέγχων και την παραλαβή της εγκατάστασης

• Παρουσία Επιθεωρητών μας κατά την αυτοψία της ΔΕΗ και τη σύνδεση με το Δίκτυο

• Έλεγχος – Πιστοποίηση της Φ/Β εγκατάστασης, σύμφωνα με τη μελέτη και το Πρότυπο (EN62446:2009)

ΚΑΤΑ τη λειτουργία:

• Έλεγχος απόδοσης και βελτίωσης εγκατάστασης

• Έλεγχος συνεχούς λειτουργίας και απόδοσης της εγκατάστασης

• Έλεγχος συντήρησης της εγκατάστασης και αντιμετώπισης τυχόν βλαβών και ζημιών

• Έλεγχος για την πρόληψη μέτρων ασφάλειας και για τη διατήρηση και βελτίωση της απόδοσης της εγκατάστασης.


Σε ποιους απευθύνεται:

• Σε επενδυτές στον τομέα των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

• Σε ιδιώτες για οικιακές φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.

• Σε κατασκευαστές εξαρτημάτων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.

• Σε εγκαταστάτες φωτοβολταϊκών συστημάτων.

• Σε οργανισμούς και δημόσιους φορείς.

• Σε χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς (Τράπεζες, Funds).

• Σε ασφαλιστικούς οργανισμούς.

• Σε επαγγελματίες για επιμόρφωση στα θέματα των Φωτοβολταϊκών.

Οφέλη:

• Εξασφάλιση και κατά το δυνατόν βελτίωση της προσδοκώμενης απόδοσης.

• Έσοδα καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της εγκατάστασης.

• Εξασφάλιση της αξιοπιστίας της εγκατάστασης από τεχνικής πλευράς, καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της.

• Μείωση του κόστους εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης.

• Αποφυγή μελλοντικών ζημιών – ατυχημάτων.

• Ευκολότερη χρηματοδότηση και αποπληρωμή δανείων.

• Μείωση του κόστους ασφάλισης στη διάρκεια ζωής της επένδυσης.

• Εξασφάλιση ασφαλιστικής κάλυψης και αποζημίωσης

• Διατήρηση υψηλής αξίας μεταπώλησης της εγκατάστασης.Επικοινωνία


Τηλ: 2105381237

FAX: 2105381467

TΘ 41046 , 12201 ΑΘΗΝΑ