Σε Δημόσια Διαβούλευση το Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας

Το Στρατηγικό Σχέδιο για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, διαρθρώνεται σε τρεις Άξονες δράσης:
 • ο πρώτος Άξονας Δράσης αφορά στην υποστήριξη του τομέα της κοινωνικής οικονομίας με την δημιουργία Κεντρικού, Περιφερειακών Μηχανισμών υποστήριξης και Παρατηρητηρίου Κοινωνικής Οικονομίας, καθώς και με θεσμικές παρεμβάσεις,
 • ο δεύτερος Άξονας Δράσης αναφέρεται στην οικονομική υποστήριξη με επιχορηγήσεις και άλλες δράσεις για την έναρξη δραστηριότητας των Κοιν.Σ.Eπ. και
 • ο τρίτος Άξονας Δράσης αφορά στα Χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση και επέκταση τους.
Στα πλαίσια του Άξονα Δράσης 1 προβλέπεται να δημιουργηθεί:
 • ένας Κεντρικός Μηχανισμός Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοιν.Σ.Eπ. και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας,
 • Εθνικό Παρατηρητήριο για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα,
 • Υποστηρικτικοί Μηχανισμοί σε Περιφερειακό επίπεδο.
Επίσης, προβλέπονται θεσμικές παρεμβάσεις.

Στον Άξονα Δράσης 2 που αφορά στην Οικονομική υποστήριξη για την έναρξη δραστηριότητας των Κοιν.Σ.Eπ. θα υλοποιηθούν δράσεις:
 • που αφορούν στην υποστήριξη των Κοιν.Σ.Επ. σε επίπεδο pre Start-up και Start-up δηλαδή πριν την σύσταση τους και κατά τα πρώτα τους βήματα,
 • κατάρτισης των εργαζομένων σε Κοιν.Σ.Επ. καθώς και
 • παροχής επιχορηγήσεων σε Κοιν.Σ.Eπ. για την υλοποίηση του αρχικού τους επιχειρηματικού σχεδίου (χρηματοδότηση Start-Ups).
Στον Άξονα Δράσης 3 που αφορά χρηματοδοτικά εργαλεία προβλέπεται να υλοποιηθούν δύο δράσεις που αφορούν:
 • στην ενίσχυση των Κοιν.Σ.Επ. με επιχορήγηση αγοράς εταιρικών μεριδίων μέσω επιστρεπτέων επιχορηγήσεων και
 • στις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την σύσταση φορέα μικροπιστώσεων.
Κατεβάστε το πλήρες κείμενο του Στρατηγικού Πλαισίου για την ανάπτυξη του τομέα της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας από εδώ