Στα 30 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη της ΔΕΗ το 2012

Κύκλο εργασιών € 5.985,2 εκατ. παρουσίασε το 2012 η ΔΕΗ, από € 5.513,6 εκατ. ευρώ το 2011, αυξημένο κατά 8,6%. Τα καθαρά κέρδη της Επιχείρησης ανήλθαν σε € 30,5 εκατ. έναντι ζημιών € 148,9 εκατ. το 2011, αυξημένα κατά € 179,4 εκατ.

Τα αποτελέσματα του ομίλου για το 2012 περιλαμβάνουν επίσης:

- Μείωση συνολικής μισθοδοσίας, συμπεριλαμβανομένης και της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται, κατά € 178,8 εκατ. (-14,3%) σε σχέση με το 2011.

- Πρόσθετη επιβάρυνση € 189,5 εκατ. από φόρους στα καύσιμα και € 188,6 εκατ. από τον μηχανισμό ανάκτησης μεταβλητού κόστους τρίτων παραγωγών.

- Θετική επίπτωση ύψους € 191,7 εκατ. από την διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων μεταξύ ΔΕΗ και ΔΕΠΑ έως και 31.12.2011.

Συνοπτικά Οικονομικά Αποτελέσματα
Κύκλος εργασιών: € 5.985,2 εκατ. EBITDA: € 990,9 εκατ. Κέρδη προ φόρων : € 95,4 εκατ. Καθαρά κέρδη : € 30,5 εκατ.
Τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν σε € 990,9 εκατ. το 2012 έναντι € 779,8 εκατ. το 2011, αυξημένα κατά € 211,1 εκατ. (+27,1%), ως αποτέλεσμα της σημαντικής μείωσης των δαπανών μισθοδοσίας εκμετάλλευσης κατά € 154,3 εκατ. και της θετικής εφάπαξ επίπτωσης από την διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων μεταξύ ΔΕΗ και ΔΕΠΑ, με το περιθώριο EBITDA να ανέρχεται σε 16,6%, σε σύγκριση με 14,1% το 2011. Εξαιρουμένης αυτής της διευθέτησης, τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) θα ανέρχονταν σε € 799,2 εκατ. (+2,5% έναντι του 2011) με το αντίστοιχο περιθώριο να διαμορφώνεται σε 13,4%.


Σε επίπεδο τριμήνων, το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 12,5% το δ’ τρίμηνο του 2012 από -1,1% το δ’ τρίμηνο του 2011.

Το 2012, η συνολική ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 1.473 GWh (+2,4%), στις 63,4 TWh έναντι 61,9 TWh το 2011. Αν εξαιρέσουμε τις εξαγωγές και την άντληση, η ζήτηση παρέμεινε ουσιαστικά σταθερή στα επίπεδα των 58,5 TWh. Στο δ’ τρίμηνο του 2012, εξαιρουμένων των εξαγωγών και της άντλησης, η ζήτηση μειώθηκε κατά 2,4% (-338 GWh) σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, αυξήθηκαν κατά 3.437 GWh (+7%), σε 52,8 TWh, κυρίως λόγω της ανάκτησης μεριδίου της λιανικής αγοράς, μετά την αναστολή λειτουργίας εναλλακτικών προμηθευτών, κατά κύριο λόγο τον Ιανουάριο και, σε μικρότερο βαθμό, το Μάιο του 2012. Τα αντίστοιχα έσοδα αυξήθηκαν κατά 17,2%, καθώς πρόσθετη θετική επίδραση είχε και η αύξηση των τιμολογίων Χαμηλής και Μέσης Τάσης από 1 Ιανουαρίου και 1 Φεβρουαρίου 2012, αντίστοιχα. Αντίθετα, δεν έχει υπάρξει καμία αύξηση στα τιμολόγια Υψηλής Τάσης, ενώ η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει επιβάλει προσωρινά χαμηλότερη τιμή, € 42/MWh, για την ενεργειακή συνιστώσα του τιμολογίου της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. (με ισχύ από 16.5.2012) και € 50/MWh για τη ΛΑΡΚΟ Α.Ε. (με 3μηνη ισχύ από 10.10.2012).

Αναφορικά με το δ’ τρίμηνο, τα συνολικά έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά 22,5% έναντι του αντίστοιχου τριμήνου του 2011. Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε € 5.985,2 εκατ. από € 5.513,6 εκατ. το 2011, αυξημένος κατά € 471,6 εκατ. (+8,6%). Στα μεγέθη του 2011 συμπεριλαμβάνονται € 302 εκατ. που αφορούν έσοδα για χρήση Συστήματος Μεταφοράς, ενώ τα αντίστοιχα έσοδα στο 2012 απαλείφονται λόγω απόσχισης του κλάδου Μεταφοράς. Εάν δεν συνυπολογισθεί η επίδραση αυτών των εσόδων για χρήση Συστήματος Μεταφοράς, τότε η αύξηση θα ήταν € 773,6 εκατ. (+14,8%). Στον κύκλο εργασιών συμπεριλαμβάνεται ποσό € 112,4 εκατ. που αφορά τη συμμετοχή χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους σε αυτό. Το μέγεθος αυτό είναι μειωμένο κατά € 28,2 εκατ. σε σύγκριση με το 2011.

Η παραγωγή της ΔΕΗ, μαζί με τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που εισήγαγε, κάλυψε το 66,7% της συνολικής ζήτησης, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό το 2011 ήταν 70%. Σε απόλυτα μεγέθη σημειώθηκε μείωση η οποία ανήλθε σε 1.083 GWh, που οφείλεται στη μικρότερη παραγωγή των μονάδων φυσικού αερίου της ΔΕΗ καθώς και στην αύξηση του μεριδίου παραγωγής των τρίτων (ΑΠΕ – κυρίως Φ/Β- και φυσικού αερίου) στο ενεργειακό μίγμα της χώρας. Το δ’ τρίμηνο του 2012, το μερίδιο της ΔΕΗ στην παραγωγή ενέργειας και εισαγωγών διαμορφώθηκε σε 64,2% της συνολικής ζήτησης από 68,3% το δ’ τρίμηνο του 2011 λόγω και πάλι της μειωμένης παραγωγής από φυσικό αέριο. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η παραγωγή από φυσικό αέριο μειώθηκε κατά 51,3% το δ’ τρίμηνο του 2012 ενώ η μέση μείωση στο εννεάμηνο του 2012 ήταν 20,9%.

Οι δαπάνες για υγρά καύσιμα, φυσικό αέριο και αγορές ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκαν κατά € 771,4 εκατ. (+33,1%) σε σχέση με το 2011, κυρίως λόγω των υψηλότερων δαπανών για αγορές ενέργειας και δευτερευόντως για αγορές υγρών καυσίμων. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι μέρος αυτής της αύξησης οφείλεται στην επίδραση των παρακάτω παραγόντων:

+ € 188,6 εκατ. από την ανάκτηση μεταβλητού κόστους +10% τρίτων παραγωγών.
+ € 143 εκατ. από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στο φυσικό αέριο (€ 29,7 εκατ. από επιβάρυνση στην αγορά του καυσίμου της ΔΕΗ και € 113,3 εκατ. από αντίστοιχη επιβάρυνση στην δαπάνη αγοράς ενέργειας από μονάδες φυσικού αερίου τρίτων παραγωγών).
+ € 48,3 εκατ. από το ειδικό τέλος λιγνίτη.

Η αύξηση του μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική αγορά, σε συνδυασμό με τη μειωμένη παραγωγή από μονάδες φυσικού αερίου της ΔΕΗ, η οποία μερικώς μόνο αντισταθμίστηκε από τη μικρή αύξηση της υδροηλεκτρικής παραγωγής, οδήγησε σε σημαντική αύξηση των αγορών ενέργειας - χωρίς να συνυπολογίζονται οι εισαγωγές - από το Σύστημα και το Δίκτυο κατά 4.684 GWh (+39,8%) σε σχέση με το 2011. Ακόμα πιο σημαντικό είναι το γεγονός ότι το συνολικό κόστος ανά MWh της ενέργειας που αγοράσθηκε από το Σύστημα αυξήθηκε κατά 25,9%, ενώ η Οριακή Τιμή Συστήματος σημείωσε μείωση κατά 4,6%, καταδεικνύοντας τη σημαντική απόκλιση μεταξύ της τιμής που διαμορφώνεται στη χονδρεμπορική αγορά, με βάση την προσφορά και ζήτηση ενέργειας και του τελικού κόστους αγοράς της ενέργειας που καλείται να πληρώσει η ΔΕΗ.

Η συνολική μείωση των αμοιβών προσωπικού, συμπεριλαμβανομένης και της μισθοδοσίας που κεφαλαιοποιείται, ανέρχεται σε € 178,8 εκατ. (-14,3%), μεταξύ των δύο περιόδων. H μείωση του αριθμού του μισθοδοτούμενου τακτικού προσωπικού ανήλθε σε 823 εργαζόμενους, από 20.821 την 31/12/2011 σε 19.998 την 31/12/2012. Στον αριθμό προσωπικού την 31/12/2012 συμπεριλαμβάνονται 196 εργαζόμενοι του εισφερθέντος κλάδου του πρώην ΔΕΣΜΗΕ στον ΑΔΜΗΕ και 44 εργαζόμενοι του ασφαλιστικού οργανισμού του προσωπικού, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο ΔΕΔΔΗΕ και τη Μητρική εταιρεία. Οι παραπάνω εργαζόμενοι (240 συνολικά) δεν συμπεριλαμβάνονταν στη δύναμη προσωπικού του Ομίλου την 31/12/2011. Σημειώνεται ότι, παρά το μειωμένο προσωπικό, οι ώρες για υπερωρία και βάρδια μειώθηκαν κατά 2,9%.

Το 2012, το 51,7% των συνολικών εσόδων απορροφήθηκε από τις δαπάνες καυσίμων και αγορών ενέργειας, έναντι 42,3% το 2011, εξέλιξη που σχετίζεται κυρίως με την αύξηση του ποσοστού των δαπανών αγορών ενέργειας σε 28,6% από 19,2% και αποτυπώνει ανάγλυφα τη σημαντικότατη εξάρτηση της κερδοφορίας της ΔΕΗ από τη διακύμανση εξωγενώς προσδιοριζομένων παραγόντων. Αντίθετα, η μισθοδοσία που αποτελεί ενδογενώς προσδιοριζόμενο παράγοντα κόστους, συνεχίζει να μειώνεται και ως ποσοστό του κύκλου εργασιών, αφού απορρόφησε το 15,8% των συνολικών εσόδων έναντι 19,9% το 2011.

Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε € 30,5 εκατ. έναντι ζημιών € 148,9 εκατ. το 2011, αυξημένα κατά € 179,4 εκατ.

Οι θυγατρικές εταιρίες ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και ΔΕΗ Ανανεώσιμες Α.Ε., παρουσίασαν κέρδη προ φόρων € 29,4 εκατ, € 35,7 εκατ, και € 9,9 εκατ. αντίστοιχα. Η φορολογική υποχρέωση που προέκυψε και για τις τρεις θυγατρικές είναι ύψους € 37,1 εκατ.

Λόγω του γεγονότος ότι:
1. η υπεραξία των παγίων των δικτύων, η οποία προέκυψε από την αναπροσαρμογή της αξίας τους που διενεργήθηκε το 2009 με βάση μελέτη ανεξάρτητων εκτιμητών, εξακολουθεί να μην συμπεριλαμβάνεται στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση των δικτύων Μεταφοράς και Διανομής και, κατά συνέπεια, να μην απολαμβάνει αποδόσεων,
2. η εγκεκριμένη προ φόρων απόδοση ύψους 8% στη Ρυθμιζόμενη Περιουσιακή Βάση, για τα δίκτυα της Μεταφοράς και της Διανομής, δεν αντανακλά τις σημερινές συνθήκες κόστους κεφαλαίου στην Ελλάδα,
διενεργήθηκε έλεγχος απομείωσης της αξίας των παγίων περιουσιακών στοιχείων της Μεταφοράς και της Διανομής. Σαν αποτέλεσμα, τα Ίδια Κεφάλαια του ΑΔΜΗΕ, κατά την 31.12.2012, μειώθηκαν κατά € 95 εκατ. και της Μητρικής (ιδιοκτήτριας των δικτύων Διανομής) κατά € 582 εκατ.
Με βάση τα μετά από φόρους κέρδη της Μητρικής Εταιρείας , το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την καταβολή μερίσματος ύψους € 5,8 εκατ.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της περιόδου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Α.Ε. κ. Αρθούρος Ζερβός, δήλωσε :

«Σε ένα περιβάλλον που παραμένει δύσκολο, τόσο για την Οικονομία όσο και για τις ελληνικές επιχειρήσεις αλλά ειδικότερα και για τον ενεργειακό τομέα, πετύχαμε βελτίωση της λειτουργικής κερδοφορίας (EBITDA) κατά 27,1% με αποτέλεσμα ο Όμιλος να έχει κέρδη προ φόρων € 95,4 εκατ. έναντι ζημιών € 85,8 εκατ. το προηγούμενο έτος. Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν θετικά από την αύξηση του κύκλου εργασιών, τη μείωση της μισθοδοσίας και την επίλυση οικονομικών διαφορών με τη ΔΕΠΑ. Σημειώνεται ότι η μείωση της μισθοδοσίας το 2012 έναντι του 2009 ανήλθε σε περίπου € 650 εκατ.

Αντίθετα, στρεβλώσεις που παραμένουν στη λειτουργία της αγοράς, όπως ο Μηχανισμός Ανάκτησης Μεταβλητού Κόστους, επιβάρυναν τα αποτελέσματά μας με € 319,2 εκατ. Το συνολικό κόστος αγορών ενέργειας ανήλθε σε € 92,1/MWh έναντι μεσοσταθμικής Οριακής Τιμής Συστήματος € 56,6/MWh, γεγονός που δείχνει, όπως έχω πει και στο παρελθόν, την απόκλιση μεταξύ της τιμής που διαμορφώνεται στη χονδρεμπορική αγορά, με βάση την προσφορά και ζήτηση ενέργειας και του τελικού κόστους αγοράς της ενέργειας που καλείται να πληρώσει η ΔΕΗ. Σημειώνεται επίσης, ότι η συνολική επιβάρυνση των αποτελεσμάτων από τη φορολογία των καυσίμων ανήλθε σε € 384,4 εκατ.

Το 2012, ολοκληρώσαμε με επιτυχία την απόσχιση των Δικτύων, ένα δύσκολο έργο, δεδομένου του μεγέθους και της φύσης των δραστηριοτήτων, καθώς και του αριθμού των εργαζομένων που μεταφέρθηκαν στις δύο νέες θυγατρικές και πραγματοποιήσαμε επενδύσεις, μέσα στο έτος, πάνω από € 800 εκατ. Ειδικότερα, ολοκληρώθηκε και τέθηκε πρόσφατα σε λειτουργία η νέα μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου στο Αλιβέρι, ισχύος 417MW, ενώ σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος σχετικά με την ολοκλήρωση της νέας μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου στη Μεγαλόπολη, ισχύος 811MW. Τέλος, όσον αφορά τον Υδροηλεκτρικό Σταθμό Ιλαρίωνα, ισχύος 157MW, μετά την έμφραξη της σήραγγας εκτροπής, τον Ιούλιο του 2012, έγινε η πλήρωση του ταμιευτήρα και η δοκιμαστική λειτουργία του αναμένεται το β’ εξάμηνο του 2013.

Θα ήθελα επίσης να αναφερθώ στην πολύ σημαντική θετική εξέλιξη της έγκρισης της ασφαλιστικής κάλυψης δανείου ύψους περίπου € 700 εκατ. από τον Γερμανικό Οργανισμό Ασφάλισης Εξαγωγικών Πιστώσεων Euler-Hermes για τη χρηματοδότηση του έργου «Πτολεμαΐδα V». Η παροχή της κάλυψης αυτής εκ μέρους ενός Οργανισμού του μεγέθους της Euler-Hermes, ιδίως στην παρούσα δύσκολη συγκυρία, υποδηλώνει την εμπιστοσύνη σε ένα μεγάλο αναπτυξιακό έργο της ΔΕΗ αλλά και στην ίδια την Εταιρεία. Η νέα Μονάδα ισχύος 660 MW θα συμβάλει στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΔΕΗ με την ανανέωση του στόλου των εγκατεστημένων Μονάδων, καθώς το κόστος λειτουργίας της θα είναι σημαντικά χαμηλότερο σε σχέση με τις παλαιές μονάδες.

Επίσης, κάτω από συνθήκες περιορισμένης ρευστότητας, πετύχαμε την αναχρηματοδότηση δανεισμού ύψους € 1.1 δισ. και την αποπληρωμή € 383 εκατ, ενώ ταυτόχρονα, τον Δεκέμβριο προχωρήσαμε στην άντληση € 148 εκατ. από την ΕΤΕπ.

Με δεδομένες τις τρέχουσες συνθήκες στην οικονομία και στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, στις κύριες προτεραιότητές μας για το 2013 περιλαμβάνονται η ολοκλήρωση του προγράμματος αναχρηματοδότησης με στόχο την επέκταση του ορίζοντα αποπληρωμής του δανεισμού μας, καθώς και η συνεχής παρακολούθηση και προσπάθεια βέλτιστης διαχείρισης των εισπράξεων και του κεφαλαίου κίνησης και οι περαιτέρω δράσεις για βελτιστοποίηση του κόστους.

Πάρα ταύτα, δεν μπορούμε να διασφαλίσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη της Εταιρείας μας στο μέλλον, μόνο μέσα από δράσεις εξορθολογισμού των λειτουργιών και περικοπής κόστους. Είναι απόλυτα αναγκαίο ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα εξασφαλίζει δίκαιες αποδόσεις και θα παρέχει την απαραίτητη σταθερότητα, που θα συμβάλει στην υλοποίηση στρατηγικής σημασίας επενδύσεων και στην επίτευξη των μακροπρόθεσμων λειτουργικών μας στόχων.»

ΑΝΑΛΥΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΣΟΔΑ
Τα έσοδα από πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών, αυξήθηκαν κατά € 838,6 εκατ. (+17,2%), από € 4.878,6 εκατ. το 2011 σε € 5.717,2 εκατ., ως αποτέλεσμα της αύξησης των τιμολογίων στη ΧΤ και ΜΤ αλλά και του όγκου των πωλήσεων κατά 7% (+3.437 GWh). Το μερίδιο της ΔΕΗ στη λιανική αγορά αυξήθηκε κατά μέσο όρο σε 98,5% έναντι 92,3% το 2011.

Η μεταβολή του όγκου των πωλήσεων αναλύεται ως εξής :
- αύξηση των πωλήσεων στην οικιακή χρήση κατά 5,4%,
- αύξηση των πωλήσεων στη γεωργική χρήση κατά 9,5%,
- αύξηση των πωλήσεων στην εμπορική χρήση κατά 15,1%,
- μείωση των πωλήσεων στη βιομηχανική χρήση Μέσης και Χαμηλής Τάσης κατά 0,4%,
- μείωση των πωλήσεων στην Υψηλή Τάση κατά 1,5%,
- αύξηση των πωλήσεων στις λοιπές χρήσεις κατά 3,8%,
- αύξηση των εξαγωγών κατά 273 GWh.
Η αύξηση των πωλήσεων στην εμπορική και την οικιακή χρήση οφείλεται ουσιαστικά στην ανάκτηση του μεριδίου αγοράς μετά την αναστολή λειτουργίας των εναλλακτικών προμηθευτών.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ
Οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες, εξαιρουμένης της θετικής επίπτωσης από την διευθέτηση οικονομικών εκκρεμοτήτων με τη ΔΕΠΑ, αυξήθηκαν κατά € 452,2 εκατ. (+9,6%), από € 4.733,8 εκατ. το 2011, σε € 5.186 εκατ., παρά τη σημαντική μείωση της δαπάνης μισθοδοσίας κατά € 154,3 εκατ. (-14%). Σε τριμηνιαία βάση, οι προ αποσβέσεων λειτουργικές δαπάνες παρουσιάζουν μείωση κατά € 84,3 εκατ. (-6,3%) μεταξύ του δ΄ τριμήνου του 2012 και του δ΄ τριμήνου του 2011.

Ειδικότερα:
Παρά το γεγονός ότι η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη παρέμεινε ουσιαστικά στα επίπεδα του 2011, πρέπει να σημειωθεί ότι το ποσοστό συμμετοχής του λιγνίτη στο συνολικό ενεργειακό μείγμα της ΔΕΗ μειώθηκε σε 46,9% έναντι 50% το 2011, ως αποτέλεσμα της αύξησης του μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική αγορά, η οποία καλύφθηκε με αγορές από τρίτους παραγωγούς (φυσικό αέριο και ΑΠΕ).
Λόγω της σημαντικής αύξησης της υδροηλεκτρικής παραγωγής το δ’ τρίμηνο του 2012 κατά 46,2% (+307 GWh) σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, η υδροηλεκτρική παραγωγή για όλο το έτος αυξήθηκε κατά 5,9% (+216 GWh).

Η δαπάνη για φυσικό αέριο μειώθηκε κατά € 24,9 εκατ., από € 469,4 εκατ. το 2011 σε € 444,5 εκατ., καθώς παρά την αύξηση των τιμών φυσικού αερίου κατά 31,6% (συμπεριλαμβανομένης της επιβάρυνσης του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης στο καύσιμο αυτό), η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο μειώθηκε κατά 1.459 GWh (-27,9%). Στα ανωτέρω μεγέθη δεν συμπεριλαμβάνεται η διευθέτηση με τη ΔΕΠΑ (€ 191,7 εκατ.). Το δ΄ τρίμηνο του 2012, η μείωση της δαπάνης για φυσικό αέριο ήταν ακόμα μεγαλύτερη, φτάνοντας τα € 70 εκατ (-48,6%), ακολουθώντας την προαναφερθείσα μείωση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φυσικό αέριο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2011.

Η αύξηση της δαπάνης για υγρά καύσιμα κατά € 137 εκατ. (+17%) από € 803,7 εκατ. το 2011 σε € 940,7 εκατ. το 2012 οφείλεται στην αύξηση των διεθνών τιμών του μαζούτ και του diesel κατά 22,5% και 21,1% αντίστοιχα, καθώς η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από υγρά καύσιμα παρέμεινε ουσιαστικά αμετάβλητη. Το δ’ τρίμηνο 2012, η αύξηση στη δαπάνη για υγρά καύσιμα ανήλθε σε € 16 εκατ. (+8,8%) και οφείλεται επίσης στις αυξημένες τιμές του μαζούτ και του diesel κατά 11,3% και 19,3% αντίστοιχα, ενώ μειωτική επίδραση είχε η μείωση του ΕΦΚ στο diesel από € 412/χιλιόλιτρο σε € 330/χιλιόλιτρο με ισχύ από 15.10.2012.

Η αγορά σημαντικά μεγαλύτερων ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και η αύξηση κατά 25,9% του συνολικού κόστους ανά MWh της αγορασθείσας ενέργειας από το Σύστημα, είχαν σαν αποτέλεσμα την αύξηση της δαπάνης για αγορές ενέργειας κατά € 641,6 εκατ. (+66,7%) από € 962,5 εκατ. το 2011 σε € 1.604,1 εκατ.

Σημειώνεται ότι στα πιο πάνω μεγέθη του 2012, περιλαμβάνεται ποσό ύψους € 319,2 εκατ. που αφορά την επιβάρυνση της ΔΕΗ για την ανάκτηση από τρίτους παραγωγούς του μεταβλητού τους κόστους προσαυξημένο κατά 10%, ενώ το 2011 η αντίστοιχη επιβάρυνση ήταν € 130,6 εκατ., δηλαδή προέκυψε πρόσθετη επιβάρυνση ύψους € 188,6 εκατ.

Στο δ’ τρίμηνο του 2012 η πρόσθετη επιβάρυνση από τον παράγοντα αυτό ανήλθε σε € 65,7 εκατ. σε σχέση με το δ΄ τρίμηνο του 2011, με το πραγματικό κόστος χονδρεμπορικής αγοράς να ανέρχεται σε € 84,8/MWh, όταν, η μεσοσταθμική Οριακή Τιμή του Συστήματος, για την ίδια περίοδο, ανήλθε σε € 44,1 / MWh.

Οι εισαγωγές της ΔΕΗ αυξήθηκαν σε 1.992 GWh το 2012 σε σχέση με το 2011 (+146 GWh) με την αντίστοιχη δαπάνη να αυξάνεται κατά € 17,7 εκατ.

Οι προβλέψεις για επισφαλείς απαιτήσεις, εκκρεμοδικίες και βραδέως κινούμενα υλικά, ανήλθαν σε € 337,4 εκατ., αύξηση € 113,5 εκατ. (+50,7%) σε σχέση με το 2011, που οφείλεται κατά κύριο λόγο:
- στην αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις από πελάτες Χαμηλής και Μέσης Τάσης κατά € 85,3 εκατ.,
- στην αύξηση της πρόβλεψης κατά € 85,9 εκατ. για τη ΛΑΡΚΟ, ένα πελάτη Υψηλής Τάσης,
- στην επιβάρυνση του ΑΔΜΗΕ με € 43 εκατ. από προβλέψεις του κλάδου Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς του πρώην ΔΕΣΜΗΕ, ο οποίος εισφέρθηκε στον ΑΔΜΗΕ και αφορά σε χρέη τρίτων προμηθευτών (Hellas Power και Energa),
- στο σχηματισμό προβλέψεων από το ΔΕΔΔΗΕ, ύψους € 15,8 εκατ. αναφορικά με την ανακτησιμότητα των απαιτήσεων από τρίτους προμηθευτές για δικαιώματα χρήσης δικτύου (σχεδόν αποκλειστικά Hellas Power και Energa) και
- στην αντιστροφή πρόβλεψης για απαιτήσεις από κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας φωτεινών σηματοδοτών της Αττικής, ύψους € 57,5 εκατ.

Οι αποσβέσεις το 2012 παρέμειναν ουσιαστικά σταθερές σε € 659,9 εκατ. έναντι € 657,3 εκατ. το 2011.

Οι καθαρές χρηματοοικονομικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά € 51,8 εκατ. (+28,3%), από € 183,2 εκατ. το 2011 σε € 235 εκατ., λόγω της αύξησης του κόστους χρήματος μεταξύ των δύο περιόδων.

Οι επενδύσεις το 2012 ανήλθαν σε € 820,6 εκατ. έναντι € 1.107,6 εκατ. το 2011, μείωση κατά € 287 εκατ., ενώ ως ποσοστό των συνολικών εσόδων μειώθηκαν σε 13,7% από 20,1%. Αφαιρώντας τις συμμετοχές των χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους (€ 112,4 εκατ. και € 140,6 εκατ. το 2012 και το 2011 αντίστοιχα), οι οποίες χρηματοδοτούν σημαντικό μέρος των επενδύσεων σε έργα Διανομής, οι επενδύσεις ως ποσοστό του κύκλου εργασιών διαμορφώνονται σε 12,1% και 17,5%, αντίστοιχα. Συγκεκριμένα, η σύνθεση των κύριων επενδύσεων το 2012 είναι η ακόλουθη (σε παρένθεση το αντίστοιχο μέγεθος του 2011) :

- Επενδύσεις σε έργα Ορυχείων: € 140 εκατ. (€ 144 εκατ.)
- Επενδύσεις σε έργα Παραγωγής: € 276 εκατ. (€ 453 εκατ.)
- Επενδύσεις σε έργα Μεταφοράς: € 84 εκατ. (€ 79 εκατ.)
- Επενδύσεις σε έργα Διανομής: € 298 εκατ. (€ 402 εκατ.)
- Επενδύσεις σε έργα ΑΠΕ: € 14 εκατ. (€ 26 εκατ.)

Το καθαρό χρέος διαμορφώθηκε σε € 4.679 εκατ., ελαφρά μειωμένο σε σχέση με την 31.12.2011 (€ 4.702,7 εκατ.).

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (σε παρένθεση τα μεγέθη του 2011)
Κύκλος εργασιών : € 5.887,9 εκατ. (€ 5.180,3 εκατ.) EBITDA : € 812,3 εκατ. (€ 533,7 εκατ.) Περιθώριο EBITDA : 13,8% (10,3%) Κέρδη προ φόρων: € 44,9 εκατ. (ζημίες € 247,1 εκατ.) Κέρδη μετά από φόρους : € 17,1 εκατ. (ζημίες € 272,9 εκατ.)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ (σε παρένθεση τα μεγέθη του 2011)
Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) Κύκλος εργασιών: € 251,9 εκατ. (€ 320,8 εκατ.) EBITDA: € 117,9 εκατ. (€ 233,3 εκατ.) Περιθώριο EBITDA : 46,8% (72,7%) Κέρδη προ φόρων: € 35,7 εκατ. (€ 153,2 εκατ.) Κέρδη μετά από φόρους: € 25,5 εκατ. (€ 117,6 εκατ.)
Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) Κύκλος εργασιών: € 471,9 εκατ. EBITDA: € 34,6 εκατ. Περιθώριο EBITDA : 7,3% Κέρδη προ φόρων: € 29,4 εκατ. Κέρδη μετά από φόρους: € 4,9 εκατ.
ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. Κύκλος εργασιών: € 24,3 εκατ. (€ 23 εκατ.) EBITDA: € 13,7 εκατ. (€ 12,9 εκατ.) Περιθώριο EBITDA : 56,3% (56%) Κέρδη προ φόρων: € 9,9 εκατ. (€ 8,2 εκατ.) Κέρδη μετά από φόρους: € 7,6 εκατ. (€ 6,5 εκατ.)