Χειρότερο το ΄12 για εμπορία-επεξεργασία μετάλλων

Επιδείνωση εμφάνισε η παραγωγική δραστηριότητα του εγχώριου κλάδου της εμπορίας και επεξεργασίας μετάλλων το 2012 λόγω της μειωμένης ζήτησης, ενώ αυξημένα ήταν τα κόστη παραγωγής, σύμφωνα με πρόσφατη μελέτη της Hellastat.

Όπως αναφέρεται στη μελέτη, η ζήτηση για τα προϊόντα του κλάδου το 2011 υποχώρησε περαιτέρω, καθώς η οικονομική ύφεση οδήγησε σε σημαντική κάμψη της κατασκευαστικής και οικοδομικής δραστηριότητας. Πάντως, η υποχώρηση της αγοράς το 2011 ήταν συγκρατημένη, καθώς η άνοδος των διεθνών τιμών των βασικών μετάλλων το έτος αυτό (κυρίως αλουμίνιο και χαλκός) περιόρισε τις απώλειες σε όρους εσόδων. Συγκεκριμένα, το 2011 η μέση τιμή του πρωτογενούς αλουμινίου αυξήθηκε κατά 5%, στα €1.719 / τόνο, ενώ η μέση τιμή του χαλκού διαμορφώθηκε σε €6.327 / τόνο, έχοντας αυξηθεί κατά 11,4% έναντι του 2010. 

Ωστόσο, το 2012 οι παραπάνω θετικές συνθήκες για τον κλάδο αντιστράφηκαν. Η επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας, η επιδείνωση της ύφεσης στην Ελλάδα και η κρίση χρέους στην ευρωζώνη οδήγησαν στην υποχώρηση της ζήτησης και στην πτώση των τιμών στα βασικά μέταλλα. Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛ.ΣΤΑΤ για τους πρώτους 9 μήνες του 2012, η παραγωγή μειώθηκε κατά 5,4% σε ετήσια βάση, με την τάση υποχώρησης να χαρακτηρίζει τις περισσότερες κατηγορίες προϊόντων.

Ο κλάδος επιβαρύνεται επίσης από το μεγαλύτερο κόστος παραγωγής λόγω της ανόδου του ενεργειακού κόστους, ενώ η υψηλή τιμή της ηλεκτρικής ενέργειας στις ώρες αιχμής δεν επιτρέπει την αξιοποίηση στο μέγιστο των εγκαταστάσεων. Οι βιομηχανίες μετάλλων θα πρέπει να εξακολουθήσουν να κατευθύνουν το μεγαλύτερο μέρος του όγκου παραγωγής τους σε χώρες όπου οι οικονομικές συνθήκες είναι ευνοϊκότερες (π.χ. Νοτιοανατολική Ευρώπη, Βαλκάνια, Κίνα), προκειμένου να αντισταθμίζουν τις υψηλές απώλειες που υφίστανται στην εγχώρια αγορά. 

Χρηματοοικονομική ανάλυση του κλάδου 

Στη μελέτη της Hellastat αναλύονται οι οικονομικές καταστάσεις 263 επιχειρήσεων. Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνοψίζονται στα εξής: 

- Ο συνολικός Κύκλος Εργασιών των εταιρειών του δείγματος υποχώρησε περαιτέρω το 2011 σε €1,25 δισ., σημειώνοντας ήπια πτώση της τάξης του -2,3% συγκριτικά με το 2010. Μείωση εσόδων εμφάνισε το 74% των επιχειρήσεων, με τη μέση κάμψη να διαμορφώνεται σε -12,5%. 

- Σημαντική ωστόσο ήταν η υποχώρηση των λειτουργικών κερδών του κλάδου (-37,3%, στα €54,24 εκ.), ενώ αντιθέτως οι προ φόρων ζημιές υποχώρησαν σε περίπου €24 εκ. 

- Το αυξημένο κόστος παραγωγής οδήγησε σε μειωμένα περιθώρια κερδοφορίας το 2011. Το μέσο περιθώριο μικτών κερδών υποχώρησε σε 16,5%. Το περιθώριο ΚΠΤΦΑ υποχώρησε κατά 2 μονάδες σε 4,4%, ενώ το περιθώριο ΚΠΦ είναι μηδενικό. 

- Ο Εμπορικός Κύκλος διαμορφώθηκε στις 127 ημέρες με τις Απαιτήσεις να εισπράττονται σε διάστημα 6 μηνών. 

- H κεφαλαιακή μόχλευση βελτιώθηκε σε σε 1,4 προς 1 (σύνολο ελληνικής οικονομίας: 0,7 προς 1). 

- Η μέση αποδοτικότητα των Ιδίων Κεφαλαίων (RoE) διαμορφώθηκε σε μόλις 0,3% (από 2,2% το 2010).

euro2day.gr