ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΑΡΘΡΑ ΤΗΣ ERGON ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

[ERGONCON][slideshow]

Επιδοτήσεις 100 εκατ. ευρώ για δημιουργία clusters

Με προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ, αναμένεται να προκηρυχθεί σύντομα το νέο καθεστώς - πρόγραμμα του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 «Συνέργειες και Δικτυώσεις».

Στόχος του καθεστώτος, είναι η δημιουργία clusters μέσω των οποίων θα επιτευχθεί η ενίσχυση κυρίως των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, προκειμένου να αναβαθμίσουν τα παραγόμενα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους με την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών, να απευθυνθούν στις διεθνείς αγορές και να επιτύχουν οικονομίες κλίμακας.

Γι΄αυτό άλλωστε στο καθεστώς «Συνέργειες και Δικτυώσεις» και συνεπώς στις επιχειρηματικές συστάδες (clusters) μπορούν να συμμετάσχουν πέραν των επιχειρήσεων και ερευνητικά/εκπαιδευτικά ιδρύματα (πανεπιστήμια, δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί έρευνας και ανάπτυξης, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ κ.ο.κ.), που δραστηριοποιούνται σε περιφερειακό ή διαπεριφερειακό επίπεδο και έχουν θεματική εστίαση.

Στο λειτουργικό πλαίσιο του προγράμματος, οι επιχειρηματικές συστάδες θα διευθύνονται και συντονίζονται από φορέα διαχείρισης με νομική προσωπικότητα, στον οποίο θα συμμετέχουν όλα τα μέλη του. Ο φορέας διαχείρισης της επιχειρηματικής συστάδας θα την εκπροσωπεί, θα αναπτύσσει και εφαρμόζει δραστηριότητες που υποστηρίζουν την ανάπτυξή της και θα δημιουργεί προστιθέμενη αξία για καθέναν από τους συμμετέχοντες σε αυτήν.

Για να υπαχθεί μια επιχειρηματική συστάδα στο πρόγραμμα, θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον έξι επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλοποιηθούν στην Περιφέρεια Αττικής ή στο Νομό Θεσσαλονίκης, ή τέσσερις επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια, που πρόκειται να υλοποιηθούν στους λοιπούς νομούς της επικράτειας.

Οι αιτήσεις υπαγωγής στο καθεστώς, μπορούν να υποβληθούν από το φορέα διαχείρισης υφιστάμενων ή υπό σύσταση επιχειρηματικών συστάδων και όχι από μεμονωμένα ή εν δυνάμει μέλη τους. Εφόσον ο φορέας διαχείρισης δεν έχει ήδη συσταθεί κατά την υπαγωγή του σχεδίου στις διατάξεις του εν λόγω καθεστώτος, οι διαδικασίες σύστασής του πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός της προθεσμίας η οποία τάσσεται στην απόφαση υπαγωγής, ενώ ο φορέας διαχείρισης συνιστά το φορέα υλοποίησης του ενισχυόμενου επενδυτικού σχεδίου.

Στις επιλέξιμες προς χρηματοδότηση δαπάνες, περιλαμβάνονται επενδυτικές δαπάνες σε ενσώματα στοιχεία ενεργητικού και επενδυτικές δαπάνες σε άυλα στοιχεία ενεργητικού. Επίσης, χρηματοδοτείται το μισθολογικό κόστος των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου υπολογιζόμενο για περίοδο δύο ετών από τη δημιουργία κάθε θέσης.

Η ενίσχυση χορηγείται αποκλειστικά στους φορείς που διαχειρίζονται τις επιχειρηματικές συστάδες. Οι επιχειρηματικές συστάδες που αποτελούνται από ΜΜΕ, ενισχύονται με τις ενισχύσεις της φορολογικής απαλλαγής, της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης.

Αντίστοιχα, στις επιχειρηματικές συστάδες, στις οποίες περιλαμβάνεται μεγάλη επιχείρηση με ποσοστό συμμετοχής στο φορέα διαχείρισης μεγαλύτερο του 50%, παρέχονται τα κίνητρα της φορολογικής απαλλαγής της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης της δημιουργούμενης απασχόλησης.

euro2day.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

[ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ][stack]

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

[ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ][btop]

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

[ΕΝΕΡΓΕΙΑ][grids]

TECHNEWS

[ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ][btop]